Gastroskopi (EGD-skopi)

Upp

Indikation

 • Alarmsymtom:
  • Hematemes/melena (esofagusvaricer/ulkus/hemorragisk gastrit)
  • Viktnedgång, nytillkommen matleda eller tidig mättnadskänsla (malignitet)
  • Sväljningssvårigheter/smärta vid sväljning (esofagusstriktur/malignitet)
  • Kräkningar, nytillkomna sedan minst 3 veckor (malignitet)
 • Dyspepsi utan alarmsymtom (hos personer <50 år med måttliga besvär oftast efter terapiförsök med syrahämmare i cirka 2 veckor). Alternativ strategi är att Hp-testa och behandla - var god se vårdprogram Dyspeptiska besvär och ulkussjukdom
 • Gastrointestinal blödning (järnbristanemi där blödning ej säkert kan uteslutas, synlig blödning utan alarmsymtom)
 • Halsbränna, refluxsymtom, misstanke om refluxsjukdom men ej klassiska symtom, (intermittenta refluxbesvär/ sväljningsbesvär, bröstsmärta av icke svidande typ)
 • Diarré, bristtillstånd, viktnedgång (glutenenteropati)/ isolerad B12-brist (atrofisk gastrit)
 • Kontroll av tillstånd med fastställd/ misstänkt malignitetspotential (Barrets esofagus, ej läkt ventrikelulkus, vissa adenom, atrofisk gastrit hos yngre)

Kontraindikation

Absoluta kontraindikationer saknas. Relativ kontraindikation: ej medverkande patient.

OBS! Försiktighet vid symtomgivande hjärt-lungsjukdom samt närmaste tiden efter hjärtinfarkt. Oprioriterad indikation bör då vänta ett par månader.


Förberedelser

Fasta 4-6 timmar. Viktiga morgonmediciner kan tas med lite vatten.

Protonpumphämmare (PPI) inför gastroskopi ska undvikas i minst 2 veckor före skopi, då detta gör diagnostik av ulkussjukdom, Helicobacterinfektion och esofagit osäker. H2-blockare eller antacida kan ges i väntan på skopi.

Vid klar ulkusmisstanke och obehandlad patient, be om prioriterad tid.

Rutinmässigt ges Xylocain i svalget någon minut före skopin. Sedering med kortverkande benzodiazepin iv och/eller kortverkande opioid (Alfentanil) ges vid uttalad oro, stark önskan från patienten eller svårighet att genomföra skopin. Ytlig narkos med diprivan (Propofol) är ett alternativ på flera skopienheter. Skopienheten avgör om Propofol kan ges!

Sedering medför att patienten stannar kvar 30-60 minuter efter undersökning samt att bilkörning och krävande arbetsuppgifter ej kan utföras resten av dagen.

Ulkningar kan förekomman men normalt ej smärta. Undersökningen tolereras relativt väl.


Tidsåtgång

 • 20-30 minuter inklusive information till patienten före och efter undersökningen
 • Undersökningen tar 5 (-10) minuter
 • Har sedering givits, observation i ytterligare 30-60 minuter

Remiss

Vid alarmsymtomremiss bör skopi utföras inom 1-2 veckor.

Remissinnehåll

 • Riktad frågeställning (ulkus, esofagit, malignitet).
 • Eventuellt tidigare endoskopi (när, var, resultat).
 • Eventuell blodsmitta/hjärtklaffoperation/pacemaker/ICD.
 • Aktuell medicinering, speciellt PPI, insulin och antikoagulantia/trombocythämmare. Ange indikation.
 • Omständigheter som motiverar uppenbart behov av premedicinering. Typ av sedering avgörs slutgiltigt på skopienheten.


Ansvarsfördelning vid endoskopiuppföljning

Uppföljning av patologiska fynd vid endoskopi ska utifrån mikro- och makroskopiska fynd beslutas och planeras av endoskopisten eller den som är ansvarig för endoskopin.

Exempel:

 • Malignitet: endoskopisten remitterar direkt till kirurg
 • Ulkus: endoskopisten ordinerar och initierar behandling samt beslutar om eventuell skopikontroll samt eventuell Helicobacterstatuskontroll. Vem som skriver remiss (skopienheten alt. Inremitterande) ska tydligt framgå

Kostnad: 2.000-3.000 kr.

Om dokumentet: Gastroskopi (EGD-skopi)

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset
Granskat av:
Filip Öberg, specialist i allmänmedicin, Hammarby Sjöstads Husläkare, Ylva Kristoferson Sandström, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Rein Seensalu, överläkare, Stockholm Gastro Center
Publicerat:
Januari 1999
Uppdaterat:
Januari 2018