Körschema vid sjukskrivning

Upp

Sjukskrivning ska alltid grundas på en bedömning av:

 • symtom
 • funktionstillstånd
 • arbetsförmåga
 • Ställ diagnos
 • Värdera arbetsförmågan
 • Diskutera sjukskrivningens för- och nackdelar med patienten
 • Ta ställning till sjukskrivningens grad
  • använd deltidssjukskrivning så långt det är möjligt och pröva olika grader av deltid
  • planera för successiv återgång i arbete redan från sjukfrånvarons början
 • Ta ställning till sjukskrivningens längd
  • ska avpassas individuellt och relateras till situationen på patientens arbetsplats
  • längre sjukskrivning utan särskilda åtgärder i enlighet med en fastställd rehabiliteringsplan är olämpligt
 • Ta ställning till vad som ska ske under sjukskrivningstiden:
  • utredning och behandling; involvera vid behov fler yrkesgrupper i omhändertagandet av patienten
  • ge råd/recept om fysisk aktivitet, sociala aktiviteter och livsstilfaktorer
  • kontakta arbetsgivaren för arbetsträning/arbetsplatsbesök
  • kontakta Försäkringskassan om lämpliga åtgärder
  • initiera avstämningsmöte
  • Remiss till företagshälsovård
  • Remiss till specialresurs vid behov
 • Utfärda ett intyg som Försäkringskassan kan använda som underlag för beslut om rätt till ersättning

Patienten bör vara åter i arbete så snart som besvären så tillåter om inte arbetet i sig eller arbetsmiljön bedöms vara skadligt för patienten.

Vid misstanke om att problemen är arbetsplatsorsakade eller att arbetet har skadlig inverkan, vidta åtgärder som stödjer patienten i relationen med arbetsgivaren genom att koppla in företagshälsovård eller informera Försäkringskassan.

Bedöms återgång till nuvarande arbete vara skadligt på längre sikt, initiera åtgärder som syftar till att patienten kan byta arbete eller arbetsplats genom kontakt med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen.

Om dokumentet: Körschema vid sjukskrivning