Remisshantering - Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset

Remisshantering

Upp

Handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset är landstingets enda specialklinik för behandling av skador och sjukdomar i händerna. Klinken har långa väntetider och i princip råder remisstvång även för akuta fall.

Remisser ställs till:
Handmottagningen,
Handkirurgiska nybesöksväntelistan,
Södersjukhuset, 118 83 Stockholm.

Märk kuvertet "Remiss".
Ange alltid remittentens
kombikakod.

För att underlätta bedömning av remisser till handkirurgi, har handkirurgerna i Stockholm och SPESAM-gruppen för ortopedi utarbetat en remissmall som innehåller de uppgifter som är nödvändiga för snabbare och bättre bedömning av remisser. Med hjälp av mallen tar det inte mer än 2-3 min att skriva en mycket informativ remiss, vilket spar tid både för remittent och mottagare. Framför allt minskas också risken att remissen kommer i retur för komplettering så att att omhändertagandet fördröjs.

Mallen kan läggas in i journalsystemet vid varje vårdenhet, så att den finns tillgänglig att tas fram vid remittering till handkirurgiska enheten. Den är utformad för Prof doc, men kan enkelt användas också i andra journalsystem. För instruktion om hur mallen läggs in i Profdoc, se nedan.

Inkomna remisser bedöms och placeras i fem grupper, se Prioriteringsprinciper. Ev kompletteringar som kan tänkas påverka prioriteringen kan göras av inremitterande läkare.

För rådgivning per tel dygnet runt, se Telefonkonsulter.

Ring alltid handkirurgjouren innan du skickar akutpatient.

Remissmall handkirurgi

För att lägga in mallen i Profdoc, skriv ut den och gör som följer:

1. Välj dokument
2. Välj mallar
3. Välj Ny
4. Namnge mallen, skriv t ex Handkirurg i namnrutan
5. I nästa ruta, skriv in den text som är inramad i mallarna ovan
6. Spara (lagra)
7. Bocka av i rutan privat, så att mallen är tillgänglig för alla på vårdcentralen

Om dokumentet: Remisshantering - Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset

Publicerat:
Oktober 1998
Uppdaterat:
Juni 2010