FaR - Fysisk aktivitet på recept i Region Stockholm

FaR-metoden

Upp

Enligt riktlinjer för FaR i Region Stockholm från den 1 januari 2007, ska arbetsmetoden FaR användas av vårdgivare som behandlingsalternativ för att förebygga och behandla sjukdom.

FaR är en evidensbaserad systematisk arbetsmetod för hälso- och sjukvården som inkluderar:

  • skriftlig ordination
  • motiverande samtal
  • planerad uppföljning

FaR kan ordineras i förebyggande eller behandlande syfte och kan användas både som ett komplement till, eller ersättning för läkemedel. I manualen FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) beskrivs 33 olika diagnoser där fysisk aktivitet har vetenskapligt bevisad effekt.

Metoden bygger på ett patientcentrerat synsätt, där samtalsmetodik och kunskap om motivation och beteendeförändring utgör viktiga delar. Studier har visat att insatser från sjukvården för att främja fysisk aktivitet kan spela stor roll. Enligt SBU-rapportenen Metoder för att främja fysisk aktivitet (2007, 290 sid) ökar följsamheten till fysisk aktivitet vid användning av FaR-metoden, jämfört med muntlig ordination.

FaR bör ses som en del i det totala arbetet med livsstilsförändringar. Målet är att åstadkomma en permanent ökad fysisk aktivitetsgrad hos patienten utifrån hans/hennes individuella förutsättningar. På sikt ska den fysiska aktiviteten ske utanför sjukvårdens regi, som en integrerad del i vardagslivet eller som organiserade fritidsaktiviteter.

För ytterligare information om FaR och FYSS, frågor och svar samt kursutbudet, se Vårdgivarguiden.

Målgrupp - vem ska ordineras FaR?

Upp

Målgrupp är de patienter som har, eller riskerar att få, ett sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har terapeutisk eller primär-/sekundär preventiv effekt.

FaR kan ordineras till de patienter, i både öppen- och slutenvård, som bedöms klara av att utföra aktiviteten utanför sjukvårdens regi.

För patienter som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning (där den fysiska aktiviteten måste övervakas eller noggrant doseras och utföras på rätt sätt) rekommenderas initialt kontakt med sjukgymnast.

Förskrivare - vem ordinerar?

Upp

Legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården får ordinera FaR. Förskrivaren ska känna till patientens aktuella hälsostatus och ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och behandling vid sjukdom samt ha kunskap om motivationssamtalets betydelse.

Ordination av FaR skiljer sig inte vad gäller ansvar eller skyldighet att dokumentera och följa upp jämfört med annan rådgivning eller muntlig ordination. Den som ordinerar FaR ansvarar för åtgärden i enlighet med 2 kap 5 § i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531). Förskrivaren ansvarar för att bedömning och ordination av fysisk aktivitet är adekvat i förhållande till patientens sjukdomshistoria och aktuella status, men patienten utför ordinerad aktivitet på eget ansvar och förskrivarens ansvar omfattar inte oförutsedda skador som uppstår under den fysiska aktiviteten.

Förskrivaren ansvarar också för uppföljning av ordination och för dokumentation i patientjournalen i enlighet med 3 § i Patientjournallagen (1985:562).

Motivationssamtal - vad kan/vill patienten?

Upp

En ordination ska vara individuellt anpassad vad gäller dosering och typ av aktivitet utifrån patientens önskemål och fysiska förmåga. Den föregås av ett samtal om fysisk aktivitet med anamnes på patientens nuvarande och tidigare aktivitet under fritid såväl som i arbetet.

Patienten måste känna lust och vara motiverad. Utforska vad patienten har för intressen och tidigare erfarenheter och utgå från detta.

Att dokumentera sin fysiska aktivitet gynnar en långvarig beteendeförändring. Rekommendera gärna patienten att skriva aktivitetsdagbok eller att använda stegräknare, både vid egen aktivitet och vid gruppaktivitet.

Receptet - instruktion

Upp

Receptblanketten fylls i med individuellt anpassad typ av aktivitet, dosering och eventuella försiktighetsmått som bör iakttas, se "Instruktioner för ifyllande av receptblankett". Rekommendera gärna patienten att använda receptets baksida som aktivitetsdagbok.

I en del vårdprogram i Viss finns korta diagnosspecifika texter som stöd vid ordination av fysisk aktivitet, med förslag på dosering och lämpliga aktiviteter. För mer utförlig information, se manualen FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som närmare belyser betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.

Ordinationen ska dokumenteras i patientjournal för att underlätta uppföljning och utvärdering av behandling.

Försiktighetsmått: Ange vilka försiktighetsåtgärder som eventuellt behöver iakttas vid genomförandet av de fysiska aktiviteterna:
F - patienten ska börja aktiviteten försiktigt, t ex fibromyalgi, psykisk skörhet, ångest.
U - om patienten ska undvika något, t ex hopp eller om vissa aktiviteter är kontraindicerade vid aktuellt sjukdomstillstånd. Vad som ska undvikas specificeras i rutan för dosering.
0 - inga kontraindikationer, inga försiktighetsmått behöver iakttas.
Träningsform: Kryssmarkera. Kan innehålla flera kryss.
Aktivitet: Promenad, stavgång, vattengympa, lättgympa, seniorgympa osv.
Intensitet: Kryssmarkera. Oftast lätt eller måttlig.
Antal ggr/ behandlingstid: Ange träningsperiodens längd eller antal träningstillfällen, t ex 3 månader eller träningstillfällen 20 ggr, speciellt om man vill se patienten igen efter en viss tid. Tid för återbesök kan anges längst ner till höger på blanketten.
Dosering: Träningspassens längd och frekvens anges i fältet för dosering, användning, ändamål. Skäl för receptet och om någon aktivitet ska undvikas. Det är viktigt att vara överens med patienten om hur skälet för receptet anges, det vill säga om diagnosen ska anges tydligt eller skälet anges på annat sätt.
  Möjlighet finns att förskriva två aktiviteter på samma recept. Patienten kan både ordineras gruppaktivitet och egen aktivitet på samma recept.
Receptutfärdare: Receptförskrivaren skriver under receptet.
Receptets giltighet: Här anges hur länge ordinationen gäller, individuellt, max ett år.
Eventuell aktivitetsarrangör: Längst ner på blanketten anges var receptet kan ”lösas in”, se "FaR-ledare - Friskvårdsaktörer". Det finns ingen självklar enda mottagare, diskutera med patienten om vad som passar bäst med tanke på patientens önskemål, tidigare erfarenheter, sjukdomstillstånd och sjukdomsgrad med mera.
Återbesök: Receptförskrivaren ansvarar för att uppföljning görs. Tid för uppföljning kan anges längst ner till höger på blanketten.
Receptets baksida kan användas som en aktivitetsdagbok och signeras av aktivitetsledaren eller av patienten själv, så patienten vid återbesöket lätt kan redovisa vilken aktivitet som har valts och hur många gånger den har genomförts. När patienten ordineras aktiviteter som promenader och eller andra aktiviteter på egen hand, kan patienten själv fylla i när och vad han/hon tränar.

Aktivitet - vad ska patienten göra?

Upp

Rekommenderad ordination av fysisk aktivitet i Viss-programmen avser konditionsträning, dvs syrekrävande aktiviteter där individen upplever en ökad ansträngningsgrad som kan kännas som pulshöjning, andfåddhet och ökad värme. Det kan vara aktiviteter som promenader, cykling, joggning, simning, skidåkning, men också vardagsaktiviteter som trädgårdsarbete med mera.

Ordinera lämplig aktivitet och ge förslag till någon friskvårdsverksamhet som kan hjälpa patienten att effektuera sitt recept. Vid ordinerad gruppaktivitet ska patienten hänvisas till lämplig aktivitetsarrangör.

Egna aktiviteter, som promenad, stavgång och cykling, kan vara bra alternativ vid ordination av FaR. Studier visar att ordination av egen aktivitet har god följsamhet.

Kombinera gärna egen aktivitet med någon gruppaktivitet.

Utöver specifik ordination böra alla patienter vara fysiskt aktiva i vardagen.

www.farledare.se

Intensitet - vilken dos?

Upp

Rekommenderad ordination skall ses som en optimal terapeutisk dos. För den fysiskt inaktive patienten kan det ta tid att uppnå detta. Börja på en nivå som patienten upplever som möjlig att genomföra.

Måttlig intensitet avser en aktivitet som individen upplever som något ansträngande men som kan pågå under en längre tid - ”pratvänlig takt”. Detta motsvarar självskattning 12-13 på Borgskalan, vilket innebär 55-70% av maximal hjärtfrekvens.

Maximal hjärtfrekvens (HF)
Maximal hjärtfrekvens minskar med åldern: 220 (män)/225 (kvinnor) minus åldern ger en grov uppskattning.

Repetionsmaximum (RM)
1 RM motsvarar den största belastningen som kan lyftas genom hela rörelsebanan en gång. Med styrketräning avses 40-80% av 1 RM.

Informationsmaterial - foldrar och blanketter

Upp

Foldern ”Fysisk aktivitet som medicin”, som förklarar metoden FaR, kan lämnas ut till patienten i samband med ordinationen. Foldern kan kostnadsfritt beställas på informationsmaterial.lsf@sll.se. En väntrumsaffisch med information om att metoden FaR används på mottagningen kan också beställas kostnadsfritt från samma e-postadress.

Receptblanketter kan beställas hos Kommentus förlags kundservice: 08-709 59 90 eller på Kommentus webbplats, blankettnummer 681002.

I vissa journalsystem (tex TakeCare, ProfDoc Journal III och Swedestar) finns FaR-receptet inlagt med möjlighet att skriva ut blanketten elektroniskt.

Receptblanketten fylls i med individuellt anpassad typ av aktivitet, dosering och eventuella försiktighetsmått som bör iakttas, se "Instruktioner för ifyllande av receptblankett".

Rekommendera gärna patienten att använda receptets baksida som aktivitetsdagbok.

FaR-ledare - friskvårdsaktörer

Upp

Den som hänvisar en patient till en friskvårdsaktör ska ha god kännedom om dennas verksamhet.

Stockholms FaR-ledarnätverk utbildar, i samarbete med Stockholms läns landsting, aktivitetsledare (FaR-ledare) inom friskvård och föreningsliv. En FaR-ledare har kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande ur ett medicinskt perspektiv samt kunskap om metoden och om hur patienter som ordinerats FaR kan stöttas för att komma igång med fysisk aktivitet. Många FaR-ledare har också utbildning i hjärt- och lungräddning. OBS! FaR-ledaren har däremot inget medicinskt ansvar för dem som deltar i aktiviteterna.

www.farledare.se kan man söka lämpliga gruppaktiviteter. Där finns de föreningar eller friskvårdsaktörer som har utbildade FaR-ledare. Sökningen görs antingen inom ett geografiskt område eller efter typ av aktivitet.

Kommuner och patientorganisationer kan också ha lämpliga gruppaktiviteter (för närvarande finns ingen sammanställning av dessa aktiviteter utan där måste information sökas lokalt).

Patienten kan välja andra aktivitetsarrangörer utan utbildade FaR-ledare, men kan då inte räkna med det extra stöd en FaR-ledare kan ge. Patienterna kan då inte heller räkna med rabatt på kostnaderna som en del FaR-anslutna föreningar och friskvårdsaktörer erbjuder.

Kostnader - vem betalar?

Upp

Aktiviteter som ordinerats på recept bedrivs utanför sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

En del föreningar och friskvårdsaktörer erbjuder ett lägre pris för deltagare med recept och många arbetsgivare erbjuder sina anställda en friskvårdspeng som kan användas för att täcka kostnader för FaR-aktivitet. Därutöver finns alltid möjligheten att ordinera egen aktivitet som är utan kostnad, t ex promenader.

Uppföljning - framgångsfaktor

Upp

Uppföljning är en viktig framgångsfaktor för att öka patientens fysiska aktivitetsnivå och är därför en del av arbetsmetoden. Ordination av FaR skiljer sig inte från annan ordinerad behandling, vilket innebär att förskrivaren är ansvarig för att uppföljning sker. Hur uppföljningen ska ske måste anpassas efter lokala lösningar. Uppföljningen kan göras vid återbesök, per telefon eller av annan person än förskrivaren (eventuellt på delegation) om överenskommet.

Rutiner

Upp

Vårdgivare ska tydliggöra rutiner/program för arbetet med FaR och vid arbete med patientuppföljning kring FaR. Ansvarig person för att bevaka frågan ska utses.

Medicinskt ansvarig/verksamhetschef vid varje verksamhet ansvarar för att arbetet med FaR utförs i enlighet med riktlinjer för fysisk aktivitet på recept i Region Stockholm från den 1 januari 2007.

Om dokumentet: FaR - Fysisk aktivitet på recept i Region Stockholm

Författare:
Ing-Mari Dohrn, Projektledare FaR i SLL, Agneta Ståhle, redaktör för FYSS
Publicerat:
April 2009
Uppdaterat:
December 2013