Akut astma hos barn och ungdomar - behandling i primärvården

Upp

Allmänna principer

Lugn och ro, lämna inte barnet ensamt.

Syrgas

  • Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade
  • Mät SaO2 om möjligt. Vid SaO2 under 90% ges anfuktad syrgas på mask/tratt (5/10 liter/min)

Vätska

Vid måttliga till svåra astmabesvär är det viktigt att ge rikligt med vätska, per os (vätskelista) alternativ intravenöst.

Remiss till akutmottagning och eventuell inläggning

  • om patienten inte förbättras avsevärt av given behandling eller
  • om besvären återkommer inom två till tre timmar

Remissinnehåll

  • Relevant sjukhistoria
  • Aktuella symtom
  • Aktuella läkemedel
  • Resultat av eventuell akut utredning
  • Resultat av prövad akut behandling
Symtom
Svår akut obstruktivitet Lindrig-måttlig
akut obstruktivitet
Förbättringstecken
SaO2 <92% >= 92% >94%
Allmäntillstånd
Påverkat AT i vila. Andfådd, svårt att prata, kan vara svår att få kontakt med. Vill sitta och inte ligga. Vid mycket svår astma är barnet oroligt, kallsvettigt och trött. Kan prata obehindrat. Barnet är opåverkat i vila. Leker och rör sig normalt eller med korta vilopauser. Opåverkat allmäntillstånd.
Puls
OBS! ß2-dos före
kan ge takykardi!
6 mån-2 år: >140/min
2-5 år: >140/min
>5 år: >125/min
6 mån-2 år: <140/min
2-5 år: <140/min
>5 år: <125/min
Sjunkit.
Andningsfrekvens
6 mån-2 år: >50/min
2-5 år: >40/min
>5 år: >30/min
6 mån-2 år: <50/min
2-5 år: <40/min
>5 år: <30/min
6 mån-2 år: <40/min
2-5 år: <30/min
>5 år: <20/min
Auskultation
Rikligt med ronki, hörs även på distans. Kraftigt pressat expirium eller tyst ytlig andning med kraftiga indragningar. Försvagade andningsljud är ett allvarligt tecken. Expiratoriska ronki vid forcerad expiration. Lätt förlängt expirium. Lätta/måttliga indragningar. Minskat förlängt expirium med minskande ronki eller större andningsdjup med initialt ökade ronki.
Behandling: Svår akut obstruktivitet  Lindrig-måttlig
akut obstruktivitet
Syrgas
Ge syrgas via mask/tratt 5 resp 10 liter/minut om SaO2 <90%.

Spray ß2-agonist i spacer
Se instruktionsfilm

Spray och andningsbehållare: Spray Airomir.
6 mån-2 år:
  4 separata puffar.
2-5 år:
  6 separata puffar.
Behandlingen kan vid behov upprepas 2-3 ggr var 20:e minut under första timmen, därefter glesare beroende på behandlingssvar.
eller     
ß2-agonist i nebulisator
helst med syrgas  (salbutamol) 5 mg/ml
Inhalera alltid i första hand via munstycke och i övriga fall flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.

Inhalation Aiolos:

6 mån-5 år: 0,5 ml (2,5 mg salbutamol) + NaCl 1,5 ml
>5 år: 1 ml (5 mg salbutamol) + NaCl 1 ml

Inhalation Maxin:
2 ml (10 mg salbutamol). Inhalera i 2 minuter. Inhalationstiden är lika oavsett ålder/storlek på barnet.

OBS! Undantag är barn som klarar att använda munstycke och väger <20 kg. Halvera då tiden.
Samma. 
 Kortison Ge T Betapred:
6 mån-5 år: 6 tabletter
>5 år: 10 tabletter
Överväg T Betapred:
6 mån-5 år: 6 tabletter
>5 år: 10 tabletter
Fortsatt handläggning:
Svår akut obstruktivitet   Lindrig-måttlig
akut obstruktivitet
Upprepa ß2-agonist behandling efter 15-30 minuter och planera överföring till akutmottagning med ambulans.
Om bra svar upprepa eventuellt ß2-agonist-behandling efter 15-30 minuter. Om status är stabilt närmaste timmarna överväg hemgång med observation och behandling i hemmet.

Om tveksamt eller dåligt svar på upprepad inhalationsbehandling (och eventuell peroral kortisonbehandling) skrivs remiss till akutmottagning. Ett alternativ är att göra en ny bedömning efter ett par timmar.
Övrigt:
Svår akut obstruktivitet   
Lindrig-måttlig
akut obstruktivitet
Stanna hos patienten, ge fortsatt syrgas och inhalation i ambulans vid behov. Vid hemgång ges skriftlig information. Planera för uppföljning inom något till några dygn.

Kloka listan

Akutbehandling/korttidsbehandling av astma för vuxna och barn


Uppföljning

Vid hemgång bör man planera för uppföljning inom något-några dygn. Ett barn med akut astma/obstruktiva besvär är inte färdigbehandlat förrän man bestämt hur och när uppföljning ska ske.

 

Spesamgruppen för barn och ungdomars hälsa

Om dokumentet: Akut astma hos barn och ungdomar - behandling i primärvården

Författare:
Per Thunqvist, Sachsska barnsjukhuset, Anders Lindfors, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Anne Kihlström, BUMM Lidingö, Katrin Engel, distriktsläkare, Boo vårdcentral
Granskat av:
Anders Kjellberg, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Eva Edelstam Granfors, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Anne-Marie Holmen, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Richard Seiberlich, specialist i allmänmedicin, Scania hälsocenter
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för barn- och ungdomsmedicin:
Helena Martin, ordf, juli 2018
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
November 2011
Uppdaterat:
Juni 2018