Mono-/Oligoartriter

Upp

Med monartrit avses inflammation i en led och oligoartrit i två, tre eller fyra leder.

Ledvätskeanalys

Centralt vid utredning och behandling av mono-/oligoartrit är uteslutande av bakteriell artrit. Detta sker via ledpunktion och ledvätskeanalyser med främst odling och LPK-bestämning och kristallanalys.

Kristallartrit

Upp

Se vårdprogram om kristallartriter: gikt och pyrofosfatsynovit (pseudogikt).

Reaktiv artrit (ReA)

Upp

Vårdnivå/remiss

Specialist i allmänmedicin

Utredning, behandling och uppföljning kan vanligen ske i primärvården.

Remiss till reumatologklinik

Kontakt med reumatologkonsult, remittering vid utbrett och/eller långvarigt ledengagemang för ställningstagande antireumatisk terapi.

Remiss till specialistläkare

 • Anamnes
 • Status
 • Resultat av utredningar
 • Behandling
 • Aktuella läkemedel

Spesamgruppen för reumatologi


Definition

ReA är en aseptisk artrit inducerad av infektion på annan plats i kroppen.

Den exakta patogenetiska mekanismen är inte känd. Vid tarm- och urogenitala infektioner är förekomst av HLA-B27 en predisponerande faktor.

Artrit uppträder vanligen 1-4 veckor efter primär infektion, som kan ha varit asymtomatisk. Beroende på primärinfektionens lokalisation kan uppdelning göras enligt nedan, med påpekandet att utlösande fokal infektion endast kan påvisas hos högst hälften av patienterna.

1. ReA efter tarm- eller urogenital infektion

Vanligen associerad med förekomst av HLA-B27 (cirka 70%). Ofta finns hereditär anhopning av HLA-B27 associerade sjukdomar som exempelvis ulcerös colit, psoriasis, ankyloserande spondylit, irit.

Patienterna uppvisar ibland utöver artrit, även entesit (=inflammation i mjukdelsvävnads fäste i ben), daktylit (entesopati i finger eller tå med samtidig inflammation i benhinna - "prinskorvstå/-finger"), sakroiliit eller irit.

I sällsynta fall förekommer även karakteristiska hud- och slemhinnelesioner såsom keratodermia blenorragika (kraftigt flagande utslag på fotsulor med sterila pustler) och balanitis circinata (kragformad brunröd dermatit runt ollonet).

 • Vanliga patogener vid tarminfektion är Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica och Campylobacter jejuni
 • Vid urogenitala infektioner är Chlamydia trachomatis vanligast. I sällsynta fall gonokocker

2. Övriga reaktiva artriter

Reaktiv artrit kan förekomma efter infektion med betahemolyserande streptokocker grupp A - posttonsillitartrit.

Symtom
Vanligen asymmetrisk mono-/oligoartit engagerande nedre extremiteternas leder.

Lab
SR, CRP, vita, B-celler, blod- och urinstatus.

Vidare utredning styrs av anamnes, eventuella fokalsymtom och status med riktade undersökningar.

Remiss till reumatologklinik

Utredning, behandling och uppföljning kan vanligen ske i primärvården. Indikation för omhändertagande på reumatologklinik vid utbrett och/eller långvarigt ledengagemang för ställningstagande antireumatisk terapi.

Borreliainfektion

Upp

Där flertalet patienter inte har noterat föregående fästingbett eller erythema migrans.

Behandling

 1. Avlastning vid behov som smärtlindring men framförallt fysikalisk terapi för att förhindra muskelatrofi.
 2. Primärinfektionen behandlas om den är symtomgivande. Det finns inget som talar för att artriten läker ut snabbare om primärinfektionen behandlas, undantaget borreliaartrit. Asymtomatisk klamydia- eller gc-infektion ska behandlas.
 3. Lokala steroider (uteslut bakteriell artrit), vid misstänkt borreliaartrit kan kortisoninjektioner ges efter avslutad antibiotikabehandling för att förhindra kronifiering
 4. NSAID

Prognos

God. Läker vanligen ut inom 1 år.

Förloppet kan i ovanliga fall bli långvarigt (10% eller färre), dvs kroniskt - speciellt vid förekomst av HLA-B27.

Sarkoidos

Upp

Vanligen bilateral fotledsartrit med betydande periartikulär svullnad och rodnad. Ofta även erythema nodosum.

Se Invärtesmedicinska sjukdomar med reumatiska symtom.

Polyartriter - RA och SLE

Upp

Vid båda tillstånden kan mono-/oligoartrit förekomma, även i debuten.

Se vårdprogram Reumatoid artrit och SLE.

Seronegativa spondylartropatier

Upp
 • Vid psoriasisartrit ses asymmetrisk oligoartrit i 30%. Hudsjukdomen har redan debuterat i 75% av fallen
 • Vid pelvospondylit debutsymtom i 20%. Vanligen engageras stora leder som höft-, axel-, knä- eller fotleder
 • Vid enteropatisk artrit vanligen engagemang av knä eller fotled. Tarmsjukdomen har debuterat i nästan alla fall. Se Invärtesmedicinska sjukdomar med reumatiska symtom

Palindrom reumatism

Upp

Episodartrit med recidiverande och migrerande artriter med duration timmar till några dagar.

Terapi

NSAID vid attack.

Remiss till reumatologklinik

Vid förekomst av CCP och reumatoid faktor, frekventa artritepisoder, remiss för bedömning antireumatisk terapi.

Odifferentierad artrit

Upp

Hos hälften av patienterna med mono-/oligoartrit kan någon etiologi/patogenes aldrig fastställas. Denna patientgrupp har som helhet god prognos.

Om dokumentet: Mono-/Oligoartriter

Författare:
Ulf Hirsch, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Per Larsson, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Cecilia Carlens, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för reumatologiska sjukdomar:
Ralph Nisell, ordf, december 2017
Publicerat:
Juni 2007
Uppdaterat:
December 2017