Reumatiska sjukdomar - vårdnivåer

Vårdnivå/remiss

Upp

Beroende på var patienten bor skickas remiss till:

 • Reumatologkliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm
 • Reumatologmottagningen R62, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 46 Huddinge
 • Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
 • Centrum för reumatologi

Specialist i allmänmedicin

Handläggning av patienter med:

 • Spridd eller lokaliserad värk utan misstanke på inflammatorisk orsak
 • Degenerativ led- eller ryggsjukdom
 • Utredning av monoartriter
 • Kristallartriter med god effekt av insatt behandling utan biverkningar eller njurpåverkan
 • Jättecellsarterit/temporalisarterit och muskelreumatism (polymyalgia reumatika) med okomplicerat förlopp och bra behandlingsresultat
 • Personer som avböjer antireumatisk behandling

Remiss till specialist i reumatologi

Remittering för specialistomhändertagande vägleds bäst av:

 • Angivna indikationer för specialistvård i respektive vårdprogram
 • I enlighet med överenskommelse om vårdnivå för patienter med reumatiska sjukdomar (se nedan)

Reumatologmottagningen tar emot patienter för utredning av:

 • Misstänkt inflammatorisk led- eller ryggsjukdom med risk för förstörelse av ledbrosk och ben
 • Misstänkt inflammatorisk systemsjukdom och kärlinflammationer
 • Misstanke om behov av antireumatisk behandling där reumatolog bedömer och uppföljer

För uppföljning av:

 • Inflammatorisk ledsjukdom med risk för ledförstörelse så länge behandling med antireumatiska och immunhämmande läkemedel pågår, samt ibland uppföljande besök efter avslutad behandling
 • Inflammatorisk systemsjukdom och inflammationer i kärl med risk för organpåverkan
 • Ovanliga reumatiska sjukdomar, där kunskap om tillståndet inte kan förväntas finnas utanför specialiteten

Remiss till specialistläkare

 • Relevant anamnes, status och genomförd utredning och prövad behandling
 • Kopior av relevanta röntgen- och laboratoriesvar

Återremiss till specialist i allmänmedicin

När remiss inkommit till kliniken, informeras inremitterande om att patienten omhändertas direkt eller när det är planerat att patienten kommer att bli omhändertagen.

När en patient är färdigutredd och/eller behandlad inom klinikens öppen- eller slutenvård och ska skrivas ut, ska husläkaren informeras om vårdtillfället genom slutanteckning. Ska patienten fortsättningsvis kontrolleras hos husläkaren, ska slutanteckningen vara försedd med förslag till fortsatt handläggning. Ska kontroller ske inom specialistvården, informeras husläkaren om den fortsatta uppföljningen.

Samverkan/utbildning

Upp

Samverkan med Reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset framgår bland annat i Viss:

Vårdprogram

Kontinuerlig utgivning/uppdatering av vårdprogram/översikter, i Viss, som beskriver handläggning av de viktigaste reumatiska sjukdomarna/symtomen, med information om klinik, diagnostik, differentialdiagnostik, terapi och uppföljning i primärvården samt indikationer för specialistomhändertagande.

Utbildning

Utbildningstjänstgöringar för blivande specialister i allmänmedicin.

Om dokumentet: Reumatiska sjukdomar - vårdnivåer

Författare:
Ulf Hirsch, reumatolog, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Helene Bolinder, överläkare, reumatolog, Centrum för reumatologi (CFR), Akademiskt specialistcentrum
Granskat av:
Cecilia Carlens, verksamhetschef, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral, Lena Bäckström, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Rania Hanna Chabo, specialist i allmänmedicin, Nykvarns vårdcentrall
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för reumatologiska sjukdomar:
Ralph Nisell, ordf, februari 2019
Publicerat:
Augusti 1997
Uppdaterat:
Februari 2019