KOL - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Vårdnivå/remiss

Upp

Akut tillstånd: Här avses behandling i öppenvård vid måttlig svårighetsgrad.

Specialist i allmänmedicin

Utredning och behandling av patienter med misstänkt av KOL.

Remiss till specialist i lungmedicin

Vid

 • oklar diagnos
 • saturation <93% för ställningstagande till syrgas
 • hastig progress av symtom
 • FEV1 <30% förväntat

Remissinnehåll

 • Uppgift om typ o grad av besvär
 • Nuvarande och tidigare rökvanor
 • Övriga sjukdomar av betydelse
 • Medicinering
 • Resultat av lungfunktionsundersökningar och lungröntgen, tid och plats för tidigare undersökning, gärna kopia av utlåtande

Specialist i lungmedicin

 • Utvidgad lungfunktionsutredning
 • Beslut om inhalationsbehandling med nebulisator
 • Beslut om långtidsoxygenbehandling (LTOT)
 • Lungtransplantation

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Beskrivning av patientens tillstånd och prognos
 • Råd hur handlägga akuta försämringar
 • Återremitteringskriterier

Remiss till akutmottagning

Vid svårare exacerbation, särskilt när inneliggande sjukvård bedöms sannolik.

Spesamgruppen för lung- och allergi

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Sjukskrivning är oftast inte indicerat.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Komplikationer med bakteriella infektioner kan nedsätta allmäntillståndet.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg
Noggrann motivering av sjukdomens påverkan på funktions- och arbetsförmåga.

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Förkom

Symtom

Upp
 • Ökad slembildning
 • Kronisk hosta
 • Pip i bröstet
 • Ökande trötthet
 • Långsamt, under flera år, insättande ansträngningsdyspné
 • Försämring i samband med luftvägsinfektioner
 • I framskridna fall avmagring, ibland ödem (högersvikt)

Prognos

Individuellt mycket varierande. Lungfunktionsnedsättningen vanligen progressiv på sikt men kan bromsas avsevärt vid rökstopp. Ju tidigare KOL-debut, desto allvarligare sjukdom.

Epidemiologi

Upp

Prevalensen för KOL i Sverige är 4-7%. Av dessa är endast 20% diagnostiserade. Merparten av alla KOL-patienter har lätta eller inga symtom men cirka 15% har tappat 50% eller mer av FEV1. Hos cirka 5% av rökare vid 40 års ålder kan KOL påvisas. Vid 75 års ålder har 50% av rökarna KOL. Det sker cirka 3000 dödsfall per år i Sverige i någon form av obstruktiv lungsjukdom, de allra flesta i KOL.

Riskfaktorer

Upp
 • Tobaksrökning, aktiv eller passiv
 • Långvarig exponering för damm och rök
 • Alfa1-antitrypsinbrist (hos cirka 2% av KOL-patienterna)

Differentialdiagnos

Upp
 • Astma
 • Hjärtsvikt
 • Andra lungsjukdomar, exempelvis lungfibros, bronkiektasier
 • Malignitet

Utredning

Upp

Anamnes


Status

 • Kan vara normalt i tidigt skede
 • I medelsvåra fall kan tillkomma ronki och rassel, nedsatt andningsljud, tecken på hyperinflation
 • I svåra fall dessutom förlängt expirium, användning av auxillär andningsmuskulatur, avmagring, cyanos och ödem. Förhöjd andningsfrekvens förekommer särskilt vid exacerbation

Undersökningar

COPD6-test kan användas som screeninginstrument vid misstanke om KOL. Vid värde under 0,75 föreslås vidare utredning med spirometri.

 • Dynamisk spirometri med reversibilitetstest ska ingå i underlaget för diagnos. I tidigt skede kan FEV1 vara nästan normalt. Däremot ska kvoten FEV1/FVC enligt definition av sjukdomen vara <0,7. Risk för överdiagnostik i högre åldrar, varför lungfunktionen måste relateras till symtom och aktivitetsbegränsning. Reversibilitet saknas vanligen men blandformer av astma och KOL förekommer. Se Lathund för tolkning av spirometrikurva
 • Pulsoximetri. Vid saturation <93% bör blodgasbestämning göras (remiss till lungklinik)
 • Alfa1-antitrypsinbestämning hos KOL-patienter <50 år
 • För differentialdiagnostik lungröntgen (maligniteter), EKG och NT-ProBNP (hjärtsvikt)

Kriterier

Klassificera enligt GOLD:

1. Symtom (CAT ≥10 poäng eller mMRC ≥2 tolkas som betydande symtom)

2. FEV1 i % av förväntat värde

Därutöver styrs behandlingen av exacerbationsfrekvens som anges ökad vid ≥2 exacerbationer per år inom öppenvård eller ≥1 exacerbation som krävt inläggning på sjukhus.

GOLD A: Lindriga eller sporadiska symtom (CAT <10) och FEV1 >50% av förväntat värde och låg exacerbationsfrekvens.
GOLD B: Betydande symtom (CAT ≥10) och FEV1 >50% och låg exacerbationsfrekvens.
GOLD C: Lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50% eller hög exacerbationsfrekvens.
GOLD D: Betydande symtom och FEV1 <50% och/eller hög exacerbationsfrekvens.

Behandling

Upp
 • Rökstopp viktigaste enskilda åtgärden. Avstannar den kontinuerliga låggradiga inflammationen.
 • KOL-rehabilitering (”KOL-skola”), sjukdoms- och läkemedelsinformation, fysioterapi med exempelvis andningsteknik, hostteknik, andningsmuskelträning, konditionsträning och övrig rehabilitering
 • Infektionsprofylax med vaccination mot pneumokocker och influensa
 • Samarbete med utbildad astma-KOL-sköterska för uppföljning, kontroller och kontakt vid försämring
 • God nutrition (remiss till dietist vid BMI <22, viktnedgång eller dålig aptit)
 • Ångestlindring

Underhållsbehandling läkemedel

I tidigt stadium av sjukdomen är läkemedelsbehandling sällan inidicerat. I övrigt är långverkande luftrörsvidgande basen i läkemedelsbehandlingen.

Se Kloka listan 2019 nedan för läkemedelsbehandling.

Se Översikt över inhalatorer vid astma och KOL, inklusive Kloka listans rekommendation

Instruktionsfilmer för olika inhalatorer (Janusinfo)

OBS! Vanligt med felanvändning. Lär patienten inhalera rätt (Janusinfo)

Specialiserad vård: Vid kronisk bronkit, upprepade exacerbationer och FEV1 <50% kan tillägg av Roflumilast (Daxas) användas.
Acetylcystein: Oral behandling ger visst skydd mot exacerbationer vid kronisk bronkit. Kan lämpa sig till KOL-patienter med infektionsproblem. Dokumentation svag för övrigt. Den slemlösande effekten har ej kunnat påvisas.
Långtids syrgasbehandling (LTOT): Vid saturation med pulsoximeter <93% kan detta övervägas. Remiss till lungklinik. Observera att tre månaders rökfrihet krävs!
Diuretika: Kan ges vid avancerad sjukdom där ödem eller tecken till hjärtsvikt finns.

Akut exacerbation

Undvik exacerbationer! Leder till ökad mortalitet samt försämring av lungfunktion på sikt. Två tredjedelar av exacerbationerna har infektiös orsak. Virus och bakterier är ungefär lika vanliga agens. Differentialdiagnoser: pneumothorax, lungemboli, hjärtsvikt, pneumoni.

Är en klinisk diagnos med minst 2 av 3 nedanstående symtom:

 • Nytillkomna missfärgade upphostningar
 • Ökad mängd upphostningar
 • Ökad dyspné

Behandling

Luftrörsvidgande: Spray och spacer har lika god effekt som nebulisator. Ges upp till 8 gånger per dag.

I första hand: salbutamol (Airomir spray med spacer), ipratropium (Atrovent spray med spacer).

I andra hand: salbutamol + ipratropium i nebulisator.
Antibiotika:
Antibiotika vid purulent sputa. Amoxicillin 750 mg, 1 x 3 i 7 dagar alternativt doxycyklin 100 mg, 2 x 1 i 3 dagar, därefter 1 x 1 i 4 dagar.
Steroider:
Prednisolon 30-40 mg (6-8 stycken) eller Betapred 3-4 mg, dosering en gång per dag. Behandlingstid 5 dagar.

Råd om egenbehandling vid försämring
Patienter som haft exacerbationer bör förses med skriftlig behandlingsplan om egenbehandling enligt kriterier för akut exacerbation.

 • Luftrörsvidgande med (eller utan) spacer upp till 8 gånger per dag
 • Vissa patienter kan i förväg förses med recept på kortison och antibiotika
 • Kontakt med sjukvård (t.ex. telefonnummer till KOL-sköterska)

Rehabilitering

 • KOL-rehab eller KOL-skola
 • Arbetsterapeut: Energisparande arbetssätt, bostadsanpassing
 • Sjukgymnast: Andnings- och inhalationsteknik. Fysisk träning mycket viktig i alla stadier. Värdera aktivitetsnivå med 6-minuters gångtest
 • Dietist: Remiss vid BMI <22. Riktad kostrådgivning. Bedömer behov av kosttillskott
 • Kurator: Handhar psykosociala problem. Stöd till nätverk

Kloka listan 2019

FaR vid KOL

Indikation

Fysisk träning minskar dyspnén/andfåddheten. Vardagsaktivitet betonas som särskilt viktig.

Träningen bör inledningsvis ske under kontrollerade former under ledning av sjukgymnast.

Kontraindikation

Saturation under 88-90%.

Ordination

Vardagsaktivitet minst 30 minuter per dag 5–7 ggr/v. Konditionsträning måttlig intensitet minst 30 minuter 2-5 ggr/v eller hög intensitet minst 20 minuter 2-3 ggr/v. Lämpliga aktiviteter är cykling, gångträning samt land-/vattengympa.

Komplettera med styrketräning av ben-, höft-, bål- och skuldermuskulatur minst 2 ggr/v.

FYSS rekommendation: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, november 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS

Uppföljning

Upp

Att uppnå och vidmakthålla rökfrihet är ett huvudändamål vid uppföljning.

Uppföljning av:

Därutöver bedömning av komorbiditet, bland annat hjärtsvikt, osteoporos, avmagring, tandlossning, inkontinens, ångest/deression.

Komplikationer

Upp

Akuta

 • Infektioner
 • Akut andningssvikt och hjärtsvikt
 • Spontanpneumothorax

Långsiktiga

 • Kronisk andningssvikt, inklusive pulmonell hypertension och högersvikt
 • Malnutrition
 • Osteoporos
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Psykiska besvär, social isolering
 • Tromboemboli

Kvalitetsindikatorer

Upp
 • Tillgång till KOL-/astmasjuksköterska
 • Andel av alla med diagnos KOL som har dokumenterad spirometriundersökning
 • Andel som följs årligen
 • Andel rökfria

Om dokumentet: KOL - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Författare:
(Originalversion: Björn Mossberg, docent/klinikchef, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge).
Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Ulrica Forslöw, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Olle Nyrén, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Ove Oksvold, distriktsläkare, To Care City
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Thure Björck, ordf, november 2016
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar:
Michael Runold, ordf, november 2016
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Januari 1997
Uppdaterat:
April 2016