Lungfunktionsundersökningar

PEF-mätning

Upp

PEF (Peak Expiratory Flow) är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut.

En PEF-mätning görs företrädelsevis som en serie tester i hemmet (PEF-kurva) under en eller två veckor med eller utan bronkvidgande medicin. Enstaka PEF-mätningar har ett begränsat värde på grund av den stora individuella variationen i normalvärden.

Utförande

Patienten kan sitta eller stå. Gör lika inför varje mätning.

  • Nollställ mätaren
  • Andas in maximalt
  • Slut läpparna tätt kring munstycke
  • Blås ut så snabbt och hårt som möjligt genom mätaren

Läs av värdet på mätaren. Det högsta av tre värden noteras.

PEF-kurva

Kartlägger variabiliteten i utandningsförmågan över tid för diagnosstöd eller för att följa symtom, försämringar och behandlingseffekt.

Patienten mäter PEF hemma under en period på t.ex. två veckor, åtminstone morgon och kväll samt vid symtom. Använder patienten bronkvidgande medicin är det även önskvärt med mätningar före och 15 minuter efter inhalation. Värdena ska noteras i en PEF-kurva – gärna med angivelse av symtom och yttre faktorer som påverkar andningen som t.ex. ansträngning, förkylning, allergiexponering.

PEF-kurva

Beräkning av PEF-variabilitet

högsta PEF (efter bronkvidgande) - lägsta PEF före bronkvidgande x 100
0,5 x högsta PEF (efter bronkvidgande) + lägsta PEF (före bronkvidgande)

Bedömning

  • En variabilitet över hela mätperioden på mer än 20% stödjer diagnosen astma
  • Vid kontroll av känd astma eftersträvas en dyngsvariabilitet som understiger 15%
  • Om patientens PEF-värde under en period understiger 80% av bäst uppnådda värde talar detta för underbehandling

Normalvärden
Stora variationer i normalvärdet samt att PEF-mätaren inte går att kalibrera gör jämförelse av enstaka PEF-värden mot normalvärden osäkert. Viktigast är att jämföra PEF-värden hos en patient med patientens eget maxvärde.

Förskrivning av PEF-mätare
Det finns flera olika PEF-mätare att välja på båda för barn och vuxna. Dessa kan förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel.

Dynamisk spirometri

Upp

Ger objektiv information om lungvolymer och luftflöden vid maximal utandning. I praktiken används FVC (forcerad vitalkapacitet), FEV1 (forcerad expiratorisk volym på 1 sekund) samt kvoten FEV1/FVC. Diagnostiserar och följer sjukdomsförlopp för astma och KOL.

Lathund för tolkning av spirometrikurva

Spirometriinställningar i Cardio Perfect

Reversibilitetstest med bronkvidgare

Spirometri sker före och minst 15 minuter efter inhalation av bronkvidgande inhalationsmedicin. Patienten bör undvika kortverkande bronkvidgare samma dag för att reversibilitetstest ska kunna utföras.

Reversibilitetstest med steroider

Spirometrimätningar före och efter behandling med steroider peroralt i cirka två veckor och/eller inhalationssteroider i tre månader kan ge vägledning om patienten har nytta av inhalationssteroider och kan ge stöd för astmadiagnos.

Om dokumentet: Lungfunktionsundersökningar

Författare:
Lene Nordstrand, distriktssköterska/vårdutvecklingsledare, Centrum för allmänmedicin, Astrid Sjöström, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Katarina Perlhagen Öhnström, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Olle Nyrén, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Ove Oksvold, specialist allmänmedicin, To Care City, Bo Billing, överläkare, Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Thure Björck, ordf, april 2016
Publicerat:
Februari 2003
Uppdaterat:
April 2016