Lungcancer

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Uppföljning av vissa opererade patienter
 • Palliativ vård

Se också remittering vid nodulära lunginfiltrat.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande ska föranleda misstanke:

 • Nytillkomna luftvägssymtom (t.ex. hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år
 • Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring
 • Blodig hosta
 • Vid misstanke ska patienten remitteras till bilddiagnostik

Remissinnehåll bilddiagnostik

 • Frågeställning: Välgrundad misstanke lungcancer?
 • Anamnes
 • Inremitterande enhets tjänstetelefonnummer

Radiologisvar ska besvara frågeställningen om välgrundad misstanke eller ej.


Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Fynd vid bilddiagnostik som ger välgrundad misstanke om lungcancer
 • Metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
 • Upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen
 • Obstruktion av vena cava superior
 • Recurrenspares

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och resultat av tidigare utredningar, aktuella symtom, allmäntillstånd, övriga sjukdomar och behandlingar, rökanamnes, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Tillgång till/länkning av röntgenbilder
 • Information till patienten om varför remissen är skickad
 • Aktuella kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Inremitterande enhets tjänstetelefonnummer

Remissen skickas till

Lungonkologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation för utskrift


Optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke
Remissankomst
1 kalenderdag
Remissankomst
Lungröntgen/DT
5 kalenderdagar
Lungröntgen/DT
Svar till remittenten
1 kalenderdag
Svar till remittenten
Beslut om välgrundad misstanke eller inte
3 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke
 Välgrundad misstanke - remiss mottagen
1 kalenderdag

Källa: Regionalt Cancercentrum

Specialistvård

Lungmedicin

 • Diagnostik inklusive bronkoskopi
 • Tumörutbredning
 • Funktionsutredning
 • Multidisciplinär rond
 • Behandlingsbeslut
 • Information om diagnos och behandling
 • Kemoterapi
 • Avancerad palliativ behandling (pleurodes, cavastent, pericardiodes, syrgasbehandling)
 • Postoperativa kontroller.

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Utförd behandling
 • Diagnos och prognos
 • Synpunkter på fortsatt handläggning
 • Ange om patienten ska kallas

Specialistvård

Onkologi: Kurativ strålbehandling inkl. högdosbehandling vid lokaliserad tumör. Kemoradioterapi (kombinationsbehandling strål- och kemoterapi). Palliativ strålbehandling.

Thoraxkirurgi: Lobektomi, pulmektomi, kilexcision.

ÖNH-klinik: Bronkoskopi i narkos, mediastinoskopi, lymfkörtelexcision, bronkologisk behandling (laser, stent).

Hemsjukvård

Sjukvårdsinsatser i hemmet vid avancerad cancer eller i livets slutskede.

Hospice/avancerad hemsjukvård

Palliativ vård i livets slutskede.

Spesamgruppen för lung- och allergi

Symtom

Upp

Primärtumör: Långdragen hosta. Nytillkommen andnöd. Långdragen pneumoni. Hemoptys. Ibland smärta.

Lymfkörtelmetastaser: Knöl i fossa supraclav eller nertill på halsen, heshet (stämbandspares), svullnad på hals och i ansikte vid vena cava superior-syndrom.

Metastaser: Neurologiska CNS-symtom såsom HV, kramper, förvirring, personlighetsförändring, pareser. Pleuravätska. Skelettsmärta.

Paramaligna symtom: Ledbesvär, trumpinnefingrar. Neuro/myopati. Hyperkalcemi, hyponatremi. Viktnedgång.

Prognos

Efter radikal kirurgi och adjuvant cellgiftsbehandling: 30-70% femårsöverlevnad. Efter kurativ kemoradioterapi: 15-25% femårsöverlevnad. Totalt 12-15% femårsöverlevnad.

Epidemiologi

Upp

3.600 fall diagnostiseras varje år i Sverige. I Stockholm kring 700. Ungefär lika många kvinnor som män insjuknar i lungcancer årligen. Cirka 85-95% anses orsakad av rökning. Förekomsten av lungcancer varierar kraftigt inom landet huvudsakligen beroende på rökvanor.

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Anamnes

 • Rökvanor
 • Yrke
 • Eventuella tumörsymtom

Undersökningar

Se rosa ruta med utredning enligt standardiserat vårdförlopp under rubrik Vårdnivå/remiss ovan.

 • Rutinlab, status inklusive körtelpalpation
 • Lungröntgen. Eventuellt datortomografi thorax/övre buk. Lungfysiologi. Eventuellt spirometri

I specialiserad vård

Utredningen görs vanligen polikliniskt på Dagvårdsavdelning och patienten ska få tid till specialist inom 1-3 veckor från det remissen anlänt.

 • Datortomografi thorax + lever/binjurar, om ej tidigare utförd
 • PET-CT
 • Bronkoskopi
 • Thorakcocentes
 • Transtorakal punktion

Behandling

Upp

Småcellig lungcancer

Utan fjärrmetastaser: Kombinerad cytostatika- och strålbehandling.
Med fjärrmetastaser: Cytostatikabehandling.

Icke småcellig lungcancer

Begränsad till lungan: Kirurgi om hjärt/lungfunktion tillåter. Som alternativ kan vid dålig lungfunktion stereotaktisk strålbehandling ges.

Riktad tumörbehandling

 • Kemoradioterapi om tumören är begränsad till en lunga+mediastinum
 • Strålbehandling vid symtomgivande bronkstenos, hemoptyser och skelettmetastaser
 • Cytostatikabehandling
 • Strålkniv (neurokirurgklinik) vid CNS-metastaser
 • Laser, stentning, intrabronkiell strålbehandling vid stenos i trachea el. huvudbronk
 • Stentning i vena cava superior vid så kallat vena cava superiorsymdrom
 • Pleuratappning och eventuellt pleurodes (diuretikum ej indicerat)

Allmän behandling

 • Morfin vid smärtor, dyspné, hosta
 • Prednisolon vid allmänsymtom, 10-20 mg/dag vid allmänsymtom, t ex aptitlöshet och inflammatoriska tillstånd såsom feber
 • Bisfosfonater vid hypercalciemi

FaR vid Cancer (generellt)

Indikation

Fysisk aktivitet kan vara värdefull både under cancerbehandling och i rehabiliteringsfasen för att förbättra hälsa, fysisk prestationsförmåga, funktion och livskvalitet samt minska fatigue.

Kontraindikation

 • Undvik kontaktidrotter vid ökad frakturrisk eller ökad blödningsrisk: trombocyter <50 x 109
 • Undvik aktivitet av hög intensitet vid låga blodvärden: hemoglobin nivå <80 g/l
 • Undvik aktivitet med ökad risk för bakterieinfektion i de fall patienten har lågt antal vita blodkroppar: <0,5 x 10(9)/μl

Ordination

Konditionsträning av måttlig till hög intensitet 15–60 minuter dagligen, exempelvis gång, cykling, bassängträning, simning. Vid minskad muskelstyrka rekommenderas även styrketräning.

Styrketräning förvärrar inte lymfödem vid bröstcancer!

Vid uttalad trötthet – planera för dagliga aktiviteter på lätt till måttlig nivå, gärna utomhus, balanserat med vila.

Den fysiska aktiviteten bör individanpassas och diskuteras med behandlingsansvarig läkare, gärna i samarbete med fysioterapeut.

Läs om cancer i FYSS

FaR-metoden: Att tänka på vid förskrivning


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, oktober 2014. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS

Uppföljning

Upp

Efter lungkirurgi

Första kontroll efter 1 mån (vanligen hos thoraxkirurg). Därefter kontroll med lungrtg var 3:e månad första året. Sedan individuellt.

Patienter i gott skick, där förnyad operation kan bli aktuell (efter lobektomi) följes vid lungklinik 5 år efter kirurgi.

Småcellig lungcancer: Följes vid lung-/onkologklinik.

Övriga: Individuell bedömning. Kontakt med lungklinik vid behov av riktad palliativ behandling (se ovan).

Komplikationer

Upp
 • Stenos av centrala luftvägar
 • Vena cava superiorsyndrom
 • Stor hemoptys
 • Sekundärinfektion
 • Krampanfall vid CNS-metastasering
 • Patologiska frakturer

Om dokumentet: Lungcancer

Författare:
Karl-Gustav Kölbeck, överläkare, Lung-och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Helena Almer, distriktsläkare, Gustavsbergs vårdcentral
Granskat av:
Thure Björck, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Publicerat:
Januari 1996
Uppdaterat:
Juni 2014