Nodulära lunginfiltrat

Upp

Specialist i allmänmedicin

Vid datortomografi av thorax, tex för embolidiagnostik, upptäcks ofta som bifynd små rundade lunginfiltrat av olika storlek från några millimeter upp till centimeterstora. Malignitetsrisken ökar vid ökande diameter.

Dessa infiltrat bör oftast följas upp med DT-kontroller via lungklinik. Kontrollintervall bestäms beroende på förändringens storlek och en riskbedömning av patienten.

Remiss till specialist i lungmedicin

Vid fynd av nodulära infiltrat remitteras patienten till Lungonkologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset (elektronisk remiss via TakeCare alternativt pappersremiss till respektive lungmottagning som tidigare).

Efter bedömning på lungklinik och beslut om kontrollintervall och antal, utföra DT- kontoller av patienten. Kontrollerna utförs utan kontrast.

Remissinnehåll

  • Uppgift om patientens rökvanor
  • Eventuell tidigare känd malignitet eller konstaterad KOL
  • Tidigare röntgenundersökningar, var och när

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Efter bedömning utremitteras dessa patienter för kontroll i primärvård eller annan lämplig instans.

Remissinnehåll

  • Kontrollintervall och antal kontroller
  • Uppgift om och när patienten ska återremitteras

 Spesamgruppen för lung- och allergi

Om dokumentet: Nodulära lunginfiltrat

Författare:
Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Olle Nyrén, distriktsläkare, Lisebergs VC och Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio VC Ringen, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo VC
Granskat av:
Karl Kölbeck, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Publicerat:
Juni 2011
Uppdaterat:
Mars 2016