Pneumoni

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Behandlar:

 • Lunginflammation utan andningspåverkan eller nutritionsproblem
 • Barn som har feber <39 grader med opåverkad andning och cirkulation, Po2 >95%

Remiss till specialist i infektionssjukdomar

Vid andningspåverkan, kräkningar, samtidig hjärtsvikt eller allmänpåverkan. CRB-65 1-4 poäng, se nedan.

 • Immunosupprimerad patient
 • Misstanke om Legionella

Remissinnehåll

 • Antal sjukdomsdygn
 • Temperatur
 • Resultat CRP och lungröntgen om utfört
 • Andningsfrekvens/blodtryck/saturation
 • Given behandling

Remiss till barnklinik

 • Barn <6 månader
 • Takypné >50 andetag/min <1 år och >40 andetag/min >1 år
 • Kvidande eller gnyende andning (grunting)
 • Kraftiga indragningar mellan revbenen och/eller i jugulum
 • Cyanos eller Po2 >92%

Remissinnehåll som ovan.

Spesamgrupperna för infektion

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Sjukdomens konsekvenser för funktionstillståndet varierar från obetydligt till kraftig påverkan på allmäntillståndet.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Hur sjukdomen tillsammans med komplicerande grundsjukdomar som astma eller KOL påverkar arbetsförmågan.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg
Beskriv noggrant hur sjukdomen tillsammans med komplicerande sjukdomar påverkar arbetsförmågan.

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Pneumoni

Förkom

Symtom

Upp

Svårighetsgraden av sjukdomen kan hos vuxna uppskattas genom ett score-system - CRB-65 - enligt 4 variabler:

 1. Nytillkommen konfusion
 2. Andningsfrekvens >30/minut
 3. Blodtryck <90 systoliskt eller <60 diastoliskt
 4. Ålder >65 år

Varje markör ger 1 poäng, där allvarlighetsgraden ökar för varje poäng. Vid >1 poäng bör inläggning övervägas och är i princip obligat vid >2 poäng.

Underliggande sjukdomar och immunosuppression bör läggas till i bedömningen.


A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

Pneumokocker i cirka 50% och Hemophilus influenzae i cirka 5-10% av fallen

 • Akut feber, frossa, produktiv hosta, eventuellt hållsmärta, eventuell andnöd
 • Vid auskultation rassel, dämpning, nedsatt andningsljud ofta ensidigt. Kan saknas tidigt i förloppet, vid septiskt insjuknande

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

Mycoplasma

Ofta känd smittkälla. Som regel yngre-medelålders patienter, ytterst sällan >65 år.

 • Smygande eller akut insjuknande i rethosta, feber, huvudvärk, illamående
 • Vid auskultation oftast diskreta biljud, eventuellt rassel

Legionella

Legionella-pneumoni bör man ha i åtanke om immunsupprimerad patient i ålder >65 år och utlandsvistelse med luftkonditionering.


C. Samhällsförvärvad pneumoni barn

I 75% av fallen virusorsakad infektion: RS, parainfluensavirus, adenovirus, influensa.

 • Takypné >50/min hos barn <1 år respektive >40/min hos barn >1år, påverkat allmäntillstånd

Vid bakteriell etiologi insjuknar barn ofta med hög feber, allmänpåverkan, buksmärta, kräkningar men inte med påtagligt mycket hosta. Ökad andningsfrekvens >40 andetag/minut, näsvingespel och andra tecken på ansträngd andning. Ofta normalt andningsljud.

Riskfaktorer

Upp

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

 • Rökning
 • Immunbrist
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • KOL, emfysem

Differentialdiagnos

Upp

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

Utredning

Upp

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

 • Eventuell lungröntgen
 • Sputumodling om möjligt, annars nasofarynxodling
 • CRP (>100 mg/l) vuxna och (>80 mg/ml) barn om ≥1 dygns anamnes kan stödja misstanken om bakteriell genes
 • Leukocytantal: LPK >15 x 109/l (ej relevant barn) kan stödja misstanken om bakteriell genes

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

 • Lungröntgen
 • PCR mycoplasma från nasofarynx eller bakre svalgväggen

Test av legionellaantigen i urin har hög specificitet för Legionella pneumophilia serogrupp 1 (80-90% av humanainfektioner).

Behandling

Upp

Läkemedelsbehandling

Vuxna

Dosering hänför sig till normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion.

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni PcV 1 g x 3 i 7 dygn
Till KOL-patient eller äldre rökare Amoxicillin 500-750 mg x 3 i 7 dygn
Till PC-allergiker
Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, därefter 100 mg x 1 i 4 dygn
alternativt Erytromycin 500 mg x 2 i 7 dygn
B. Samhällsförvärvad Mycoplasma-pneumoni Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, därefter 100 mg x 1 i 4 dygn
alternativt Erytromycin 500 mg x 2 i 7 dygn

Barn

A. Samhällsförvärvad bakteriell
Äldre barn >5 år PcV 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)
Förskolebarn <5 år
Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 5 dygn
B. Samhällsförvärvad atypisk eller PC-allergi typ 1
Erytromycin mixtur/granulat till oral suspension 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 250 mg x 4)
Barn >8 år Doxycyklin 2 mg/kg x 1 i 7 dygn (max 100 mg x 1)

Kloka Listan 2018

Uppföljning

Upp

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

Klinisk kontroll efter 4-6 veckor. Barn efter 2-3 veckor. Liberal kontroll av CRP under behandling och efter avslutad antibiotikakur.

Vid kvarstående symtom eller KOL, risk för tbc eller rökare >40 år: lungröntgen.

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

Klinisk kontroll eller telefonkontakt efter 4-6 veckor.

Komplikationer

Upp

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

 • Andningsinsufficiens
 • Empyem
 • Lungabscess

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

 • Långdragen nedsättning av andningskapacitet
 • Exantem
 • Artrit
 • Perimyokardit
 • Tromboser
 • Serös meningit

Om dokumentet: Pneumoni

Författare:
Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral och Niclas Johansson, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Uppdaterat 2016: Kerstin Karkkonen, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Olle Reichard, infektionsläkare, Danderyds sjukhus, Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral
Granskat av:
Niclas Johansson, Infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Karin Magnusson, distriktsläkare, Söderdoktorn, Anders Moström, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, mars 2016
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för infektionssjukdomar:
Paulina Dalemo, ordf, mars 2016
Kloka Listan 2018:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Mars 2016