Sarkoidos

  • Sjukskrivning
  • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utreder med lungröntgen och blodprover vid misstanke om sarkoidos.

Remiss till specialist i lungmedicin

Vid lungröntgenbild som inger misstanke om sarkoidos.

Spesamgruppen för lung- och allergi

Symtom

Upp

Granulomatös sjukdom som oftast drabbar lungorna och mediastinala lymfkörtlar men systemmanifestationer förekommer från många organ, tex leder, ögon, hud, hjärta och CNS.

Diagnostiseras oftast av en tillfällighet via lungröntgen, kan också misstänkas vid oklar artrit eller hyperkalcemi.

Akut debut vanligast (Löfgrens syndrom)

Feber, ledvärk, sjukdomskänsla, SR-stegring, knölros, fotledsartrit, bilaterala hiluslymfom och främre uveit.

Smygande debut

Trötthet, torrhosta, lågintensiv bröstsmärta, ibland viktnedgång och dyspné.

Hälften av patienterna är symtomfria vid diagnos. Cirka en tredjedel har symtom som trötthet, feber, nattliga svettningar, viktnedgång, knölros eller artrit.

Vid dynamisk spirometri förekommer både obstruktiv och restriktiv bild.

Hos de flesta spontan utläkning, hos ett fåtal utveckling av lungfibros.

Epidemiologi

Upp

Prevalens

I Sverige cirka 50/100.000.

Incidens

15-20/100.000, den högsta i världen. Insjuknandet högst mellan 20-29 år och 65-69 år. Etiologin okänd.

Riskfaktorer

Upp

Genetisk koppling.

Utredning

Upp

Lungröntgen. CT sällan indicerad i primärvård. EKG.

Kemlab: SR, blodstatus, leverprover, elektrolyter, kreatinin, Kalcium, proteinelfores.

Behandling

Upp

Sjukdomen i regel självläkande hos patienter med akut sarkoidos. 90% friska inom ett år och hos patienter med mer smygande insjuknande tillfrisknar cirka 70% inom 10 år. Recidiv förekommer.

Ibland kortisonbehandling, eller annan immunmodulerande terapi om risk för fibrosutveckling, hyperkalcemi, iridocyklit eller hjärtengagemang. Initieras på lungklinik.

Artriten kan behandlas med antiflogistika eller intraartikulär kortisoninjektion.

Uppföljning

Upp
  • Följs vanligen på lungklinik
  • Komplicerade fall kan remitteras till Sarkoidoscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Komplikationer

Upp

Hos cirka 10% utvecklas irreversibla förändringar med lungfibros som i sällsynta fall kan leda till döden.

Om dokumentet: Sarkoidos

Författare:
Olle Nyrén, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Bo Billing, överläkare, Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Ulrica Forslöw, överläkare, Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Ove Oksvold, distriktsläkare, To Care City Husläkarmottagning
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Thure Björck, ordf, oktober 2015
Publicerat:
Oktober 2015