Celiaki/glutenintolerans hos barn och ungdomar

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin/BUMM

Inleder utredning vid misstanke om celiaki. Barnets kost ska inte justeras innan diagnos är säkerställd.

Remiss till barngastroenterolog

Alla barn med misstanke om celiaki - efter grundutredning - för diagnos och dietistkontakt. Tag kontakt per telefon vid kraftiga symtom och behov av extra snabb utredning.

Remissinnehåll

  • Labsvar på S-transglutaminas
  • Vikt-/längdkurva

Spesamgruppen för barn och ungdomars hälsa

Symtom

Upp

Hos småbarn ger celiaki oftast upphov till magont och diarré eller förstoppning. Hos äldre barn med celiaki är besvär från mag-tarmkanalen ofta mindre framträdande och hos ungdomar kan trötthet och nedstämdhet utgöra de dominerande symtomen.

Epidemiologi

Upp

Prevalens celiaki hos barn och ungdomar i Sverige ligger på ungefär 2%.

Riskfaktorer

Upp

Celiaki är vanligare hos barn och ungdomar vars syskon eller föräldrar har sjukdomen. Ökad risk för celiaki föreligger även hos barn med autoimmuna sjukdomar (tex typ 1-diabetes och tyreoidit), immunbristsjukdomar (tex IgA-brist) och vissa syndrom (tex Downs Syndrom och Turners Syndrom).

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Anamnes

Finns symtom som för tanken till celiaki?

Status

Vikt-/längdkurva.

Labprover

För att konstatera celiaki tas S-transglutaminasantikroppar (S-TGA). Då analysen är riktad mot antikroppar av IgA-typ ska laboratoriet alltid automatiskt samtidigt kontrollera nivån av IgA. Hos barn med IgA-brist eller som en längre tid ätit glutenfri kost är värdet av S-TGA-analysen svårtolkat varför remiss till barnläkare för bedömning föreslås i dessa fall. Bestämning av antikroppar mot Deamiderat gliadin bör undvikas i primärvården. Vid förhöjt TGA-värde ska remiss skickas till någon av barngastrosektionerna. Ändra inte barnets/ungdomens kost utan tala särskilt om att han/hon ska fortsätta med kost innehållande gluten fram till besök hos barnläkare med specialkompetens inom gastroenterologi.

Utredning innefattar oftast en tunntarmsbiopsi via gastroskopi. För en del barn med mycket höga värden av TGA kan det efter bedömning hos gastro-barnläkaren och omkontroll av blodprovet räcka med blodprovet för diagnos. Barn och ungdomar sövs för gastroskopi. Syskon till barn med celiaki rekommenderas ta prov TGA då de har en förhöjd risk för celiaki.

Det finns självtest för celiaki att köpa på apotek, ett blodprov som patienten tar på sig själv. Testet saknar uppgift om sensitivitet och specificitet, vilket betyder att risk kan finnas för både falskt positiva och falskt negativa resultat. Diagnos celiaki ställs av läkare med sådan specialistkompetens, testet kan enbart ge indikation om sjukdom.

Behandling

Upp

Behandling av celiaki inleds efter beslut på barnklinik och kontakt med dietist. Behandlingen utgörs av strikt glutenfri kost.

Uppföljning

Upp

Vid säkerställd celiaki ska barnet erbjudas uppföljande regelbunden kontakt med barnläkare och dietist upp till vuxen ålder enligt särskilt vårdprogram för barnsjukvården.

Komplikationer

Upp

Ej upptäckt celiaki eller dålig efterföljd glutenfri kost kan leda till tillväxtrubbningar, påverkad intellektuell utveckling, avmagring och bristtillstånd (framförallt B12, zink), depression, kardiovaskulära sjukdomar, infertilitet, missfall, hudförändringar, osteoporos och tunntarmslymfom.

Om dokumentet: Celiaki/glutenintolerans hos barn och ungdomar

Författare:
Lena Grahnquist, överläkare, sektionschef, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Lars Browaldh, specialistläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Granskat av:
Anders Kjellberg, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Eva Edelstam Granfors, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Anne-Marie Holmen, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Richard Seiberlich, specialist i allmänmedicin, Scania hälsocenter
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för barn och ungdom:
Helena Martin, ordf, maj 2018
Litteratur:
Vårdprogram Celiaki, Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (www.blf.net)
Publicerat:
April 2012
Uppdaterat:
Maj 2018