Självtestning och egenvård vid warfarinbehandling

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin

För patienter som långtidsbehandlas med med anti-vitamin K-läkemedel (AVK) som Waran/warfarin finns sedan flera år möjligheten att lära sig själv testa sina PK-INR-värden. Många patienter lär sig också samtidigt att själva dosera sitt warfarin.

Remiss för utbildning i självtestning ska i första hand komma från den läkare som är ansvarig för patientens warfarindosering. Där ska framgå warfarinbehandlingens indikation, t.ex. mekanisk klaff, förmaksflimmer eller DVT/lungemboli, nuvarande dosering och rekommenderad PK-INR-nivå. Eventuell remiss från annan läkare ska ske i samråd medläkare ansvaring för patientens warfarinbehandling.

Eventuellt behov av tolk ska anges på remissen.

Remiss skickas till en av följande mottagningar

 • Antikoagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, telefon: 08-585 826 20
 • Hemostascentrum, Danderyds sjukhus, telefon: 08-123 58342

Spesamgruppen för hematologi

Utredning

Upp

Alla patienter är inte motiverade. Alla är inte heller lämpade för att självtesta/egendosera.

Följande ska föreligga innan man skriver remiss

 • Indikation för tillsvidarebehandling med Waran/warfarin där man beslutat att behandling med ett nytt antikoagulantium (NOAK) inte är aktuellt
 • Motiverad patient
 • Möjlighet att tillgodogöra sig teorin
 • Motorisk färdighet, syn etc (som för att kunna använda egen blodsockermätare)
 • Ange behov av tolk i remissen

Behandling

Upp

1. Utbildande enhet

Patienten kallas till en föreläsning på cirka 2 timmar av läkare.

Därefter uppföljande gruppundervisning hos sjuksköterska där kontroll av patientens provtagningsteknik bör utföras. Information + ett brev att ta med till ordinarie läkare ges till patienten där det framgår att patienten, parallellt med egna prover för självtestning, ska ta 4 venösa PK-INR-prover på remitterande enhet för sin vanliga warfarindosering. Dessa bör tas med cirka en veckas intervall. Patienten tar ansvar för att meddela resultaten till utbildande enhet.

Totalt tar undervisningen 4-6 timmar och omfattar sjukdomslära, kunskap om warfarin och dess dosering, hemträning samt kunskap om hantering av apparaten och av testresultatens betydelse.

Utbildningen avslutas med en kunskapskontroll innan patienten får dosera själv. Efter godkänt prov får patienten ett intyg på sin utbildning och ett remissvar skickas till inremitterande läkare.

2. Behandlande enhet

När doseringsansvarig läkare får brevet enligt ovan, utfärdar denne remisser för 4 stycken så kallade dubbelprover där PK-INR taget på patientens egen mätare jämförs med venösa prover analyserade på lab. Patienten får resultat samt ordination som vanligt av ordinarie läkare. Vid uppföljande besök på den utbildande enheten ska patienten meddela resultatet av sina dubbelkontroller. Först efter 4 godkända prover är patienten färdig för kunskapskontroll och praktiskt prov.

Uppföljning

Upp

Sker efter återremiss hos ordinarie läkare, som fortsättningsvis har behandlingsansvaret för warfarinbehandlingen. Patienten kommer sedan att behöva:

 • Förskrivning av teststickor och lancetter till apparaten, se bifogat dokument tillsammans med remissvar. Rimligt att skriva ut max 2-3 förpackningar teststickor per år.
 • Kontroller av referens venöst PK-INR på lab 2 gånger per år. Vid större differens mellan egna prover och venöst prov rekommenderas jämförande prov var 3:e månad.
 • Om patienten doserar warfarin själv: hjälp med doseringsstöd när egenmätning/PK-INR hamnar utanför givna gränser (i regel PK-INR <1,6 eller >5,0). Högriskpatienter som har tillägg med LMH vid lågt PK-INR har förstås andra, individuella gränser.
 • Sedvanliga kontroller som vid ”vanlig” behandling med warfarin avseende säkerhet, compliance, blodtryck.

Om dokumentet: Självtestning och egenvård vid warfarinbehandling

Författare:
Lars Göran Lundberg, Koagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Mika Skeppholm, överläkare, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus
Granskat av:
Lisa Sjönell, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Eva Thorin Ricknert, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för tumörsjukdomar:
Margareta Holmström, spesak hematologi, juni 2017
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel:
Margareta Holmström, ordf, juni 2017
Publicerat:
Juli 2014
Uppdaterat:
Juni 2017