Självtestning (CoaguChek) och egenvård vid warfarinbehandling

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin

För patienter som långtidsbehandlas med Waran/warfarin finns sedan flera år möjligheten att lära sig själv testa sina PK-INR-värden. Tidigare har patienten behövt betala testapparaten själv men nu finns möjlighet att inom ett SLL-projekt kostnadsfritt, efter utbildning, låna PK-mätaren CoaguChek för självtestning. Även tillhörande lancetter och testremsor är kostnadsfria för dessa patienter. Många patienter lär sig också att själva dosera sitt Waran.

Remiss ska i första hand komma från den läkare som är ansvarig för patientens Warandosering. Där ska framgå Waranbehandlingens indikation, tex mekanisk klaff, förmaksflimmer eller DVT/lungemboli, nuvarande dosering och rekommenderad PK-INR-nivå. Eventuell remiss från annan läkare ska ske i samråd med doseringsansvarig.

Remiss skickas till en av följande mottagningar

 • Antikoagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Britt-Marie Underwood, telefon: 08-585 826 20
 • Hematologmottagningen, VO Internmedicin, Södersjukhuset
  Annika Ahlén och Ulrika Wallhed, telefon: 08-6163148
 • Hemostascentrum, Danderyds sjukhus
  Lena Sjölin-Horwath och Maja Asperén, telefon: 08-123 58342

Epidemiologi

Upp

Inom Stockholms läns landsting finns cirka 25.000 patienter som har behandling med AVK-medel, där en absolut majoritet har Waran. Man har beräknat att cirka 3.000-6.000 av dessa patienter skulle kunna använda självtestning, eventuellt också själva dosera Waran. Inom SLL pågår sedan 2013 ett projekt där planen är att utbilda patienter till och med år 2016. Därefter förlängs eventuellt projektet.

Utredning

Upp

Alla patienter är inte motiverade. Alla är inte heller lämpade för att självtesta/egendosera.

Följande ska föreligga innan man skriver remiss

 • Indikation för tillsvidarebehandling med Waran/warfarin där man beslutat att behandling med ett nytt antikoagulantium (NOAK) inte är aktuellt
 • Motiverad patient
 • Möjlighet att tillgodogöra sig teorin
 • Motorisk färdighet, syn etc (som för att kunna använda egen blodsockermätare)

Behandling

Upp

1. Utbildande enhet

Patienten kallas till en föreläsning på cirka 2 timmar av läkare.

Därefter uppföljande gruppundervisning hos sköterska. Då även information + ett brev att ta med till ordinarie läkare där det framgår att patienten, parallellt med egna CoaguChek-prover, ska ta 4 venösa PK-INR-prover på remitterande enhet för sin vanliga Warandosering. Dessa bör tas med cirka en veckas intervall. Patienten tar ansvar för att meddela resultaten till utbildande enhet.

Totalt tar undervisningen 8-10 timmar och omfattar sjukdomslära, kunskap om Warfarin, hemträning samt kunskap om hantering av apparaten och av testresultatens betydelse.

Utbildningen avslutas med en kunskapskontroll innan patienten får dosera själv. Efter godkänt prov får patienten ett intyg på sin utbildning och ett remissvar skickas till inremitterande läkare.

2. Behandlande enhet

 • När doseringsansvarig läkare får brevet enligt ovan, utfärdar denne remisser för 4 stycken så kallade dubbelprover där PK-INR taget på patientens egen CoaguChek-apparat jämförs med venösa prover analyserade på lab. Patienten får resultat samt ordination som vanligt och har ansvaret för att meddela utbildningsenheten provsvaren
 • Först efter 4 godkända prover är patienten färdig för kunskapskontroll och praktiskt prov. Efter godkänt prov erhåller behandlande enhet remissvar.

Uppföljning

Upp

Sker efter återremiss hos ordinarie läkare, som fortsättningsvis har behandlingsansvaret för Waranbehandlingen. Patienten kommer sedan att behöva:

 • Förskrivning av teststickor och lancetter till apparaten, se bifogat dokument tillsammans med remissvar
 • Kontroller av referens venöst PK-INR på lab 2 gånger per år
 • Om patienten doserar Waran själv: hjälp med doseringsstöd när CoaguChek/PK-INR hamnar utanför givna gränser (i regel PK-INR <1,6 eller >5,0). Högriskpatienter som har tillägg med LMH vid lågt PK-INR har förstås andra, individuella gränser
 • Sedvanliga kontroller som vid ”vanlig” behandling med Waran avseende säkerhet, compliance, blodtryck

Om dokumentet: Självtestning (CoaguChek) och egenvård vid warfarinbehandling

Författare:
Lars Göran Lundberg. Koagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Granskat av:
Marianne Jägestedt, distriktsläkare, Stureby vårdcentral, Mariana Berg, distriktsläkare, Huddinge vårdcentral, Gerd Lärfars, överläkare, VO internmedicin, Södersjukhuset, Jan Samuelsson, överläkare, VO internmedicin, Södersjukhuset, Daniel Tesfa, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Mika Skeppholm, överläkare, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för internmedicin:
Susanne Bergenbrant Glas, ordf, juli 2014
Publicerat:
Juli 2014