Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Diagnostiskt Centrum på Södertälje Sjukhus tar emot patienter för utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Vem kan remitteras?
Patienter som är 18 år eller äldre med nytillkomna besvär som inger välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning (beskriven nedan i steg 1) inte visat någon säker diagnos. Alternativt patienter med metastasmisstänkt förändring utan känd primärtumör.

För att patienten ska kunna remitteras till Diagnostiskt Centrum (DC) ska samtliga undersökningar beskrivna nedan i steg 1a och i förekommande fall 1b vara utförda.

Vid tveksamheter om utredning via Diagnostiskt Centrum lämpar sig för enskild patient kan läkare på DC kontaktas.

Kontaktuppgifter till Diagnostiskt Centrum

Sjuksköterska, telefon: 08-550 249 59
Läkare, telefon:
08-550 244 11
Telefontid:
mån-ons 08.00-15.30, tors 09.00-15.30, fre 08.00-14.30, lunchstängt 12.00-13.00

Diagnostiskt Centrum


Steg 1: Utredning och bedömning vid remitterande enhet


Sker i primärvård, specialiserad öppenvård eller på sjukhus.

Mål: Utredning med bedömning i steg 1 ska vara slutförd senast inom sex arbetsdagar från första läkarbesök till dess att remiss utfärdas till Diagnostiskt Centrum.

Observera! Patient som i telefon eller vid annan form av triagering bedöms ha en misstänkt allvarlig sjukdom (enligt nedan nämnda kriterier) bör prioriteras och erbjudas läkartid inom två till tre dagar från kontakt.

Kriterier som bör föranleda misstanke om allvarlig sjukdom:

 • Nytillkommen uttalad oförklarlig trötthet
 • Ofrivillig viktnedgång >5 kg
 • Nytillkomna atypiska/oförklarliga smärtor/ledsmärtor
 • Oklar långdragen feber (>2 veckor)
 • Patologiska prover utan förklaring: B-SR, P-ALP, P-Ca, oklar anemi
 • Patient med en plötslig markant ökning av antalet kontakter till hälso- och sjukvården och som tidigare inte haft detta sökmönster
 • Misstänkt metastas med okänd primärtumör

Steg 1a: Utredning första läkarbesök (dag 1)


 • Fördjupad anamnes som särskilt omfattar:
  • ärftlighet
  • tidigare cancersjukdom
  • alkohol- och tobaksanamnes
 • Grundlig klinisk undersökning med avklädd patient, särskilt:
  • inspektion av munhåla och hud
  • palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum
  • hjärt- och lungstatus
 • Temperatur, vikt, längd
 • EKG
 • Saturation
 • Provtagning: Analyspaket 1a med provsvar ej äldre än 30 dagar enligt nedan:
B-Blodstatus B-SR P-CRP
S-Folat
P-Kobolamin
P-Glukos
P-Kreatinin
P-Natrium
P-Kalium
P-Calcium
P-Albumin
P-TSH
P-ALAT
P-GT
P-ALP
P-Bilirubin
P-Pankreasamylas
P-LD
P-PSA (män)
Urinstatus

Vederbörande läkare på remitterande enhet ansvarar för bedömning av dessa prover och för att lämna besked till patienten. Vid avvikande prover enligt nedan gå vidare i utredningen enligt steg 1b innan remiss till Diagnostiskt Centrum kan utfärdas.


Steg 1b: Obligatorisk komplettering vid avvikande blodprover i analyspaket 1a (senast dag 3 från första läkarbesök)


Analyspaket 1b med provsvar, ej äldre än 30 dagar enligt nedan:

 • Vid förhöjd SR: P-Proteinfraktioner och U-Proteinfraktioner
 • Vid anemi: F-Hbx3, B-celler, P-Ferritin, P-Järn, B-Retikulocyter, P-Haptoglobin
 • Vid förhöjt Calcium: S-PTH

Observera! Vederbörande läkare på enheten ansvarar för bedömning av dessa prover och för att lämna besked till patienten. Om läkaren bedömer att hen funnit en rimlig förklaring till patientens symtom fortsätter handläggningen inom den egna enheten. Detta kan innebära behandling inom egna enheten/primärvården alternativt remiss till annan instans än Diagnostiskt Centrum. Om rimlig diagnos inte finns remitteras patienten till Diagnostiskt Centrum för fortsatt utredning.

Ovanstående utredning måste vara utfört innan steg 1c. Om denna inte är korrekt utförd kan patienten inte tas emot på Röntgen eller Diagnostiskt Centrum.


Steg 1c: Remiss till Diagnostiskt Centrum och Röntgen på Södertälje sjukhus (senast dag 3-6 från första läkarbesök)


Mål: Tid på röntgenavdelningen och besök på Diagnostiskt Centrum inom två respektive tre arbetsdagar från remissbeslut.

Observera! Remittering till Diagnostiskt Centrum och röntgenavdelningen och kontakt med DC-sjuksköterska sker samtidigt:

 • Sjuksköterska på DC ska kontaktas av remitterande läkare via telefon: 08-550 249 59 samtidigt som remisserna skickas. Diagnostiskt Centrum nås mån-ons 08.00-15.30, tors 09.00-15.30, fre 08.00-14.30, lunchstängt 12.00-13.00. DC-sköterska informerar patienten via telefon om bokad tid, förberedelser och undersökning på röntgen samt tid för besök hos sjuksköterska och läkare på DC.
 • Remiss till Diagnostiskt Centrum (DC) skickas elektroniskt via TakeCare till STSAB-Diagnostiskt C, alternativt faxas tillsammans med provsvar till nummer: 08-550 244 37.
 • Remiss till VO Röntgen, Södertälje sjukhus. Remissen skickas elektroniskt via TakeCare till STSAB-VO Röntgen alternativt faxas till nummer: 08-550 245 69. DC-röntgenundersköterska nås på telefon: 08-550 245 33. Undersökningar beställs enligt nedan:
 • Patient under 40 år: Diagnostiskt Centrum rtg lunga + Diagnostiskt Centrum ultraljud buk
 • Patient 40 år och äldre: Diagnostiskt Centrum DT thorax/buk

Observera! Om patienten inom de senaste två månaderna genomfört DT thorax och/eller DT buk kontaktar remitterande läkare direkt läkare på Diagnostiskt Centrum för diskussion om kompletterande undersökningar behövs, telefon: 08-550 244 11.

Patienten kan i samband med beställda undersökningar direkt komma att genomföra kompletterande undersökningar som då debiteras Diagnostiskt Centrum.

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, svar på samtliga undersökningar i steg 1a och eventuellt 1b, eventuella övriga utredningar, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till inremitterande

Innan remissen skrivs ska man överväga om patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och eventuellt närstående om patienten önskar det.


Remissen skickas till

Via TakeCare: STSAB-Diagnostiskt C, Södertälje Sjukhus alternativt faxas tillsammans med provsvar till faxnummer: 08-550 244 37


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att misstanke finns om allvarlig sjukdom och att man kan erbjuda en snabb utredning via Diagnostiskt Centrum
 • att röntgenundersökningen genomförs vanligtvis inom två arbetsdagar
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum

Utredning vid Diagnostiskt Centrum

Upp

Efter att remiss accepterats tar Diagnostiskt Centrum över ansvaret för patientens utredning. Vid DC sker kompletterande undersökningar tills dess att diagnos ställts. DC remitterar därefter patienten vidare för behandling till den enhet som anses aktuell. Återremittering till primärvård kommer att vara det vanligaste alternativet.

Mål: Diagnos ska ha ställts inom 16 arbetsdagar från remissbeslut för mer än 90 procent av patienterna.

Rutiner för remissvar

VO Röntgen Södertälje Sjukhus AB: Svar till remitterande läkare dagen efter undersökning, kopia går automatiskt till Diagnostiskt Centrum.

Diagnostiskt Centrum Södertälje Sjukhus AB: Efter första läkarbesöket på DC skickas ett elektroniskt remissvar till remitterande läkare. I de fall utredningen inte är klar efter det första besöket anges i remissvaret att det är ett preliminärsvar och att slutsvar följer. När utredningen är klar skickas ett elektroniskt slutsvar på samma remiss. I det fall remittenten saknar TakeCare skickas kopia på läkaranteckningen från läkarbesöket som huvudsaklig text till remissvaret. I remissvarstexten framgår om kompletterande svar följer, enligt ovanstående rutin.

Om dokumentet: Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Författare:
Roland Söderholm, överläkare, Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus, Anna-Sophie Westman, verksamhetschef VO Röntgen, Södertälje Sjukhus
Kontaktpersoner i primärvården:
Martin Forseth, verksamhetschef, Salems vårdcentral, Karin Tomson, verksamhetschef, Tumba vårdcentral
Publicerat:
Maj 2016