Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, AOS

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp


Följande inger misstanke om cancer

Vad som väcker misstanke är varierande och kan utgöras av läkarens intryck av att patienten är allvarligt sjuk. Ofta ingår dock ett eller flera av följande symtom eller fynd, nytillkomna* och utan rimlig förklaring:

 • Allmän sjukdomskänsla
 • Uttalad trötthet
 • Aptitlöshet
 • Oavsiktlig viktnedgång >5 kg
 • Långvarig feber (>2 veckor)
 • Smärtor/ledsmärtor
 • Patologiska laboratorievärden, t.ex. oklar anemi, förhöjd SR, förhöjt alkaliskt fosfatas eller förhöjt kalcium
 • Patient med markant ökning av antalet kontakter till hälso- och sjukvården
 • Patient med markant ökning av läkemedelskonsumtion, t.ex. antibiotika och analgetika

*Med nytillkomna symtom avses symtom som inte funnits längre än 6 månader.


Vid misstanke ska följande utföras

Syftet med undersökningarna är att identifiera bakomliggande orsak för att kunna genomföra sjukdomsspecifik utredning eller behandling, eller skapa underlag till remiss till utredning. Målet är att undersökningar ska ha genomförts inom 5 kalenderdagar från det att misstanke har väckts.

 • Fördjupad anamnes (inklusive tidigare cancersjukdom, alkohol- och tobaksanamnes, datum för sista mens (för kvinnor i fertil ålder)
 • Grundlig klinisk undersökning med avklädd patient, inklusive inspektion av hudkostym och munhåla, hjärt- och lungstatus, palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröst, testiklar, per rectum
 • Temperatur, längd och vikt
 • EKG och saturation (när det är relevant)
 • Provtagning alternativt provsvar ej äldre än 30 dagar enligt tabell nedan:
B-Blodstatus B-SR P-CRP
S-Folat
P-Kobolamin
P-Glukos
P-Kreatinin
P-Natrium
P-Kalium
P-Calcium
P-Albumin
P-TSH
P-ALAT
P-GT
P-ALP
P-Bilirubin
P-Pankreasamylas
P-LD
S-Ferritin
S-proteinfraktioner
P-PSA (män) Urinstatus U-Proteinfrak/Krea alt. S-FLC (S-fria kappa, fria lambda)
   

Ansvarig läkare på enheten ansvarar för bedömning av dessa prover och för att lämna besked till patienten. Om läkaren bedömer att hen funnit en rimlig förklaring till patientens symtom fortsätter handläggning och behandling inom den egna enheten eller så skrivs remiss till annan instans än Diagnostiskt Centrum (DC).


Välgrundad misstanke föreligger vid

Välgrundad misstanke för standardiserat vårdförlopp (SVF) för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS) föreligger om undersökningarna enligt ovan inte pekat mot en specifik diagnos.

Patienter som är 18 år eller äldre med nytillkomna besvär och utan rimlig förklaring som inger välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning enligt ovan inte visat någon säker diagnos. För att patienten ska kunna remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet ska samtliga undersökningar enligt ovan vara utförda.

 • Remissen ska skickas samma dag som beslutet fattats om att välgrundad misstanke föreligger, remissdatum måste således överensstämma med datumet för när remissen skickas.
 • En bedömning kommer att ske vid DC om patienten kan ingå i SVF AOS och genomgå utredning vid DC.

Remissinnehåll

 • Fullständig anamnes, ange särskilt:
  • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • svar på samtliga undersökningar genomförda enligt ovan
  • information om DT thorax och eller buk genomförts inom de senaste två månaderna
  • eventuellt övriga relevant utredningar hos vårdgivare inte har TakeCare
  • datum för sista mens (fertila kvinnor)
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar (särskilt tidigare malignitet) och behandlingar
  • tobaksanamnes läkemedel
  • (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar samt om tolkbehov finns
 • Aktuella kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

I Stockholm läns landsting finns två DC ett vid Danderyds respektive Södertälje sjukhus som utreder patienter enligt SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer-AOS och SVF cancer med okänd primärtumör-CUP. Betjäningsområden för respektive DC är följande:

DANDERYD SÖDERTÄLJE
Betjäningsområde: Bromma, Danderyd, Essinge, Hässelby, Järfälla, Kista, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Spånga, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Vällingby, Västerled, Österåker och Stockholm: Adolf Fredrik, Domkyrko, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Kungsholmen, Oscar, Sankt Göran, Sankt Johannes, Sankt Matteus. Betjäningsområde: Botkyrka, Brännkyrka, Ekerö, Enskede, Farsta, Haninge, Huddinge, Hägersten, Högalid, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Skarpnäck, Skärholmen, Södertälje, Tyresö, Vantör, Värmdö och Stockholm: Katarina, Maria Magdalena, Sofia.
Remiss till Diagnostiskt Centrum Danderyd: Remiss till Diagnostiskt Centrum Södertälje: 2 remisser skrivs.
Skickas elektroniskt via TakeCare (SVF-remiss) alternativt faxas tillsammans med provsvar till: DS-Diagnostiskt Centrum, faxnummer: 08-446 50 43. Konsultremiss till DC Danderyd innebär även att en DT Thorax/buk kommer att utföras på remitterande enhets uppdrag och bekostnad.

Ställningstagande till DT-thorax/buk tas på Diagnostiskt Centrum.
1. Remiss DC Södertälje skickas elektroniskt via TakeCare (SVF-remiss) alternativt faxas tillsammans med provsvar till: STSAB-Diagnostiskt C, faxnummer: 08-550 244 37

2. Remiss till Röntgen Södertälje sjukhus
skickas elektroniskt via TakeCare alternativt faxas till Södertälje: STSAB-VO Röntgen, faxnummer: 08-550 245 69

Ställningstagande till DT-thorax/buk tas på Diagnostiskt Centrum.
Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter:
Sjuksköterska: 08-123 593 51 Sjuksköterska: 08-550 249 59
Läkare: 08-123 593 52 Läkare: 08-550 244 11
Fax: 08-446 50 43 Fax: 08-550 244 37
Telefontid: mån-fre 08.00-16.00 Telefontid: mån-ons 08.00-12.30 och 14.00-15.30, tors 09.00-12.30 och 14.00-15.30, fre 08.00-12.30 och 14.00-14.30

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att en bedömning kommer att ske vid DC om patienten kan ingå i SVF AOS och genomgå utredning vid DC
 • att röntgenundersökning och läkarundersökning vanligen genomförs inom 4 kalenderdagar
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer 

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Hur går utredning på Diagnostiskt Centrum till?

När remissen kommer till DC görs en strukturerad remissgranskning. Drygt hälften av de remisser som skickas till DC för utredning enligt SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer accepteras för utredning. Huvudskälen för att remisser inte accepteras är:

 1. Att remissen bör ställas till annan organspecifikt SVF
 2. Att undersökningar som ska göras vid misstanke inte har genomförts
 3. Att patientens symtom inte är nytillkomna

Efter accepterad remiss är målet att patienter ska tas emot inom fyra kalenderdagar vid DC. Patienter ska inför sitt läkarbesök genomgå en DT thorax/buk som utförs enligt ett särskilt DC-protokoll, undersökningen sker på röntgen på Danderyd respektive Södertäljes sjukhus. Sjuksköterska vid DC ringer patienten efter att remissen accepterats och informerar om tider för undersökning och läkarbesök. Vid DC sker kompletterande undersökningar till dess att diagnos har ställts. DC remitterar därefter patienten vidare för behandling till den enhet som anses aktuell. I vissa fall kan patienten remitteras vidare för utökad utredning. Målet är att DC ska avsluta sin utredning inom 22 kalenderdagar från remissbeslut om välgrundad misstanke.

Rutiner för remissvar

Remissvar från röntgen bevakas och följs upp av DC. DC skickar ett elektroniskt remissvar till remitterande läkare efter första läkarbesöket. I de fall utredningen inte är klar efter det första läkarbesöket anges i remissvaret att det är ett preliminärsvar och att slutsvar följer. När utredningen är klar skickas ett elektroniskt slutsvar på samma remiss. I de fall remittenten saknar TakeCare skickas kopia på läkaranteckningen från läkarbesöket som huvudsaklig text till remissvaret. I remissvarstexten framgår om kompletterande svar följer, enligt ovanstående rutin.

Om dokumentet: Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, AOS

Författare:
Charlotta Sävblom, överläkare, Regionalt Cancercentrum, Roland Söderholm, överläkare, Diagnostiskt Centrum, Södertälje sjukhus, Anna-Sopia Westman, verksamhetschef, VO Röntgen, Södertälje sjukhus, Hanna Carstens, bitr. överläkare, Patientområde Huvud-, hals-, lung- och hudcancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Viktoria Hjalmar, överläkare, Diagnostiskt Centrum, Danderyds sjukhus, Anders von Heijne, överläkare, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus, Martin Forseth, verksamhetschef, Tumba och Salems vårdcentral
Granskat av:
CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, SöderDoktorn, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral
Publicerat:
Maj 2016
Uppdaterat:
Juli 2019