Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, AOS

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Diagnostiskt Centrum vid Danderyds sjukhus och Södertälje Sjukhus tar emot patienter för utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer


Vem kan remitteras?
Patienter som är 18 år eller äldre med nytillkomna besvär och utan rimlig förklaring som inger välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning (beskriven nedan i steg 1a) inte visat någon säker diagnos. Patientens allmäntillstånd ska medge utredning i öppenvård.

Kriterier som bör föranleda misstanke om allvarlig sjukdom
Ett eller flera av nedanstående symtom eller fynd som är nytillkomna och utan rimlig förklaring:

 • Allmän sjukdomskänsla
 • Uttalad trötthet
 • Aptitlöshet
 • Oavsiktlig viktnedgång >5 kg
 • Långvarig feber (>2 veckor)
 • Smärtor/ledsmärtor
 • Patologiska laboratorievärden, t.ex. oklar anemi, förhöjd SR, förhöjt alkaliskt fosfatas eller förhöjt kalcium
 • Patient med markant ökning av antalet kontakter till hälso- och sjukvården
 • Patient med markant ökning av läkemedelskonsumtion, t.ex. antibiotika och analgetika

Vid tveksamheter om utredning via Diagnostiskt Centrum lämpar sig för enskild patient kan läkare på DC kontaktas.

Kontaktuppgifter till Diagnostiskt Centrum

DANDERYDS SJUKHUS
SÖDERTÄLJE SJUKHUS
   
Sjuksköterska: 08-123 593 51 Sjuksköterska: 08-550 249 59
Läkare: 08-123 593 52 Läkare: 08-550 244 11
Fax: 08-446 50 43 Telefontid: mån-ons 08.00-15.30, tors 09.00-15.30, fre 08.00-14.30, lunchstängt 12.00-13.00
 
Betjäningsområde DC Danderyd: Bromma, Danderyd, Essinge, Hässelby, Järfälla, Kista, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Spånga, Kungsholmen, Stockholm: Adolf Fredrik, Domkyrko, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Oscar, Sankt Göran, Sankt Johannes, Sankt Matteus samt Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Vällingby, Västerled och Österåker. Betjäningsområde DC Södertälje: Botkyrka, Brännkyrka, Ekerö, Enskede, Farsta, Haninge, Huddinge, Hägersten, Högalid, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Skarpnäck, Skärholmen, Stockholm: Katarina, Maria Magdalena, Sofia, samt Södertälje, Tyresö, Vantör och Värmdö.
   
Webb: Diagnostiskt Centrum Danderyd Webb: Diagnostiskt Centrum Södertälje


Steg 1a: Utredning och bedömning vid remitterande enhet


Mål: Utredning med bedömning i steg 1a ska vara slutförd senast inom 5 kalenderdagar från första läkarbesök.

Obligatorisk utredning:

 • Anamnes (inklusive ärftlighet, tidigare cancersjukdom, alkohol- och tobaksanamnes, datum för sista mens (för kvinnor i fertil ålder)
 • Grundlig klinisk undersökning med avklädd patient, inklusive inspektion av hudkostym och munhåla, hjärt- och lungstatus, palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröst, testiklar, per rectum
 • Temperatur, längd och vikt
 • EKG och saturation
 • Provtagning alternativt provsvar ej äldre än 30 dagar enligt tabell nedan:
B-Blodstatus B-SR P-CRP
S-Folat
P-Kobolamin
P-Glukos
P-Kreatinin
P-Natrium
P-Kalium
P-Calcium
P-Albumin
P-TSH
P-ALAT
P-GT
P-ALP
P-Bilirubin
P-Pankreasamylas
P-LD
S-Ferritin
S- och U-proteinfraktioner
P-PSA (män) Urinstatus      

Ansvarig läkare på enheten ansvarar för bedömning av dessa prover och för att lämna besked till patienten. Om läkaren bedömer att hen funnit en rimlig förklaring till patientens symtom fortsätter handläggningen inom den egna enheten. Detta kan innebära behandling inom egna enheten eller remiss till annan instans än DC. Välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom föreligger om undersökningarna i steg 1a inte pekat mot en specifik diagnos. Patienten ska då omedelbart remitteras till DC för fortsatt utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Ovanstående utredning i steg 1a måste vara utfört innan remiss skickas. Är den inte korrekt utförd kan vi inte ta emot patienten på Röntgen och DC.


Steg 1b: Remiss till (DC) och Röntgen vid samma sjukhus senast 5 kalenderdagar från första läkarbesök skickas samtidigt


Mål: Tid på Röntgen och besök på DC inom 4 kalenderdagar från remissbeslut.

Remissinnehåll

 • Fullständig anamnes, ange särskilt fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, svar på samtliga undersökningar genomförda i steg 1a och eventuellt övriga utredningar, social situation, alkohol- och tobaksanamnes, ärftlighet, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar (särskilt tidigare malignitet), tidigare behandling av relevans, aktuell medicinering (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • Om tolkbehov eller funktionsnedsättning finns
 • Aktuella kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Innan remissen skrivs ska man överväga om patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och eventuellt närstående om patienten önskar det.


Remissen skickas till

 • Remiss till Diagnostiskt Centrum skickas elektroniskt via TakeCare alt. faxas tillsammans med provsvar till:
  Danderyd: DS-Diagnostiskt Centrum, faxnummer: 08-446 50 43
  Södertälje: STSAB-Diagnostiskt C, faxnummer: 08-550 244 37
 • Remiss till Röntgen skickas elektroniskt via TakeCare alt. faxas till:
  Danderyd: Röntgen Danderyd, faxnummer: 08-755 24 84
  Södertälje: STSAB-VO Röntgen, faxnummer: 08-550 245 69

  Beställ undersökning Diagnostiskt Centrum DT thorax/buk.

Observera! Om patienten inom de senaste två månaderna genomfört DT thorax och eller buk kontaktar remitterande läkaren direkt läkare på DC för diskussion om kompletterande undersökningar behövs. Patienten kan i samband med beställda undersökningar direkt komma att genomföra kompletterande undersökningar som då debiteras DC.


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den första fasen
 • att man kan erbjuda en snabb utredning via DC
 • att röntgenundersökningen vanligtvis genomförs inom tre kalenderdagar
 • att läkarbesök på DC vanligtvis genomförs inom fyra kalenderdagar

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.


Källa: Regionalt Cancercentrum

Sjuksköterska: 08-123 593 51


Steg 2: Utredning vid Diagnostiskt Centrum


 Efter att remissen accepterats tar DC över ansvaret för patientens utredning. Då remissen granskats och accepterats ringer sjuksköterska på DC patienten och ger information samt ger tid för undersökning på röntgen, sjuksköterske- och läkarbesök på Diagnostiskt Centrum. Vid DC sker kompletterande undersökningar tills dess att diagnos ställts. DC remitterar därefter patienten vidare för behandling till den enhet som anses aktuell. Målet är att DC Södertälje ska avsluta sin utredning inom 22 kalenderdagar från remissbeslut om välgrundad misstanke.

Rutiner för remissvar

Röntgen: Skickar svar till remitterande läkare dagen efter undersökning, kopia går automatiskt till DC.

Diagnostiskt Centrum: Efter första läkarbesöket på DC skickas ett elektroniskt remissvar till remitterande läkare. I de fall utredningen inte är klar efter det första besöket anges i remissvaret att det är ett preliminärsvar och att slutsvar följer. När utredningen är klar skickas ett elektroniskt slutsvar på samma remiss. I det fall remittenten saknar TakeCare skickas kopia på läkaranteckningen från läkarbesöket som huvudsaklig text till remissvaret. I remissvarstexten framgår om kompletterande svar följer, enligt ovanstående rutin.

Om dokumentet: Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, AOS

Författare:
Roland Söderholm, överläkare, medicinskt ansvarig läkare, Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus, Anna-Sophie Westman, verksamhetschef VO Röntgen, Södertälje Sjukhus, Viktoria Hjalmar, överläkare, enhetschef, Diagnostiskt Centrum, Danderyds sjukhus. Anders von Heijne, överläkare, Röntgen, Danderyds sjukhus
Kontaktperson i primärvården:
Martin Forseth, verksamhetschef, Salem och Tumba vårdcentral
Publicerat:
Maj 2016
Uppdaterat:
Januari 2018