Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

 

Uppdatering under covid-19-pandemin:
Handläggning i Region Stockholm av patienter med möjlig eller känd urotelial cancer i urinblåsan och övre urinvägar

Giltigt från den 31 mars 2020 och tills vidare. Texten nedan kommer att uppdateras beroende på utvecklingen. Detta är version 2.

Rekommendationer för diagnostik

Grundprincipen är att patienter med misstanke om muskelinvasiv sjukdom i urinblåsa samt tumörer i övre urinvägar prioriteras. Under rådande omständigheter kommer diagnostiska operationer TUR-B endast kunna erbjudas vid sjukhusen i regionen i mycket begränsad omfattning.

Ingång enligt SVF kvarstår vid primärvårdsenhet och patienter med makroskopisk hematuri ska genomgå multifas datortomografi och hos vårdvalsurolog genomgå cystoskopi. Tumörfynd vid cystoskopi ska alltid leda till cytologisk analys av blåssköljvätska. Remittering sker sedan till sjukhus där prioritering sker enligt följande:

1. Om datortomografi visar misstanke om tumörväxt i urinblåsa eller övre urinvägar ska patienten prioriteras för operation TUR-B eller uretäroskopi för diagnostik/fokal behandling. Här är risken för muskelinvasiv sjukdom störst. Gäller också om cystoskopin ger sådan misstanke.

2. Om ingen tumörväxt kan ses vid datortomografi men av vårdvalsurolog diagnostiseras med misstänkt tumör vid cystoskopi ska blåssköljvätska alltid säkras. Om blåssköljvätska anger grad 3-cytologi prioriteras dessa patienter, dock efter de patienter där det finns misstanke om muskelinvasiv sjukdom.

3. För patienter med papillomatösa tumörer utan misstanke om muskelinvasiv sjukdom och med negativ cytologi bokas TUR-B så snart omständigheterna medger men efter de två ovan nämnda grupperna. I denna grupp är dödlighet av sjukdomen låg och riskerna med exponering för smitta i samband med vårdepisod kan överstiga nyttan.

Patienter med fastslagen muskelinvasiv sjukdom ska även under rådande omständigheter skyndsamt utredas och remitteras till Karolinska Solna för ställningstagande till cystektomi med eller utan tillägg av cytostatika. Fall med radiologiskt stark misstanke om muskelinvasiv cancer, där cystektomi är ett självklart behandlingsval, kan från övriga sjukhuskliniker remitteras direkt till Karolinska Solna. Där kan ställningstagande tas till behov av TUR-B och i förekommande fall nefrostomiavlastning.

Allmänna riktlinjer: Beställ undersökningar och boka besök enbart om resultatet är av avgörande betydelse för handläggningen. Överväg att skjuta upp medicinska åtgärder som inte tydligt påverkar progressionsrisk. Rådgör med senior kollega. Personer >70 år är särskilt utsatta för viruset – deras fysiska vårdkontakter ska begränsas till ett minimum.

Syfte: Att minska smittspridning under pågående pandemi genom att minimera besök på vårdinrättningar, att minimera åtgärder med risk för slutenvårdskrävande komplikationer, samt att identifiera de patienter som är i störst behov av snar handläggning.

Dokumentets giltighetsområde: Detta dokument riktar sig till alla vårdgivare som utreder och behandlar urotelial cancer i urinblåsa och övre urinvägar i Region Stockholm. Det utgör en skarp rekommendation för planering av vård och är en komplettering till det nationella vårdprogrammet för cancer i urinblåsa och övre urinvägar. Dokumentet är giltigt till dess det upphävs från Regionalt Cancercentrum, Stockholm.

Mer information om avvikelser i behandlingsrekommendationer på grund av covid-19 finns hos Regionalt Cancercentrum


Information om författare och granskare finns i slutet av vårdprogrammet.Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer
  • äldre än 50 år
  • yngre än 50 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i anamnesen, som rökning mer än cirka 20 år
 • misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri enligt definitionerna ovan har en bakomliggande urinblåsecancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.


Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken, samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier), tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin), längd och vikt, social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Urologiska öppenvårdsmottagningar inom vårdval urologi, se Vårdgivarguiden


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer samt
 • dela ut skriftlig information till patienten, se länk: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Författare:
Regionalt Cancercentrum
Avsnittet om handläggning under covid-19-pandemin framtaget av:
Truls Gårdmark, processledare, Regionalt Cancercentrum, Jenny Rundgren, processledare, Regionalt Cancercentrum, Karin Falkman, ordförande, Regional vårdprogramgrupp, Abolfazl Hosseini Aliabad, Karolinska Universitetssjukhuset, Marianne Brehmer, Danderyds sjukhus, Caroline Elmér, Stockholms UroGyn, 2020-03-31
Godkänt av:
Regionalt Cancercentrum
Publicerat:
Mars 2016
Uppdaterat:
Juni 2018