Cancer utan känd primärtumör, CUP

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Specialist i allmänmedicin

Följ riktlinjer från Diagnostiskt Centrum, se Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Observera! Om patienten under de senaste två månaderna genomfört DT thorax och/eller DT buk kontaktar den remitterande läkaren direkt läkare på Diagnostiskt Centrum för diskussion om huruvida kompletterande undersökningar behöver göras, telefon: 08-550 244 11.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer


Välgrundad misstanke föreligger vid fynd av en eller flera metastasliknande förändringar:

  • Där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte för välgrundad misstanke.

Observera: Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Följ riktlinjer från Diagnostiskt Centrum, se Allvarliga symtom som kan bero på cancer.


Remissinnehåll

  • Anamnes, ange särskilt fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredningar av dem, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar, särskilt malignitet, tidigare relevanta behandlingar, rökning, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
  • Vilken information patienten har fått om misstanken
  • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
  • Direktnummer till inremitterande

Innan remiss skrivs ska man överväga om patienten har nytta av vidare utredning och av en potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det.


Remissen skickas till

Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus


Kontaktuppgifter till Diagnostiskt Centrum

Sjuksköterska, telefon: 08-550 249 59
Läkare, telefon:
08-550 244 11
Telefontid:
mån-ons 08.00-15.30, tors 09.00-15.30, fre 08.00-14.30, lunchstängt 12.00-13.00 

Diagnostiskt Centrum


Inför remiss till utredning, informera patienten om

  • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum och Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus

Om dokumentet: Cancer utan känd primärtumör, CUP

Författare:
Regionalt Cancercentrum och Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus
Publicerat:
Maj 2016