Livmoderkroppscancer (endometrie)

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Ett eller flera av följande fynd ska föranleda misstanke

 • Postmenopausal blödning
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna
 • Pyometra/hematometra
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekolog (filterfunktion) enligt nedan.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Förtjockad slemhinna ≥5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • Kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer
 • Histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.


Remissinnehåll till gynekolog (filterfunktion)

 • Frågeställning: gynekologisk cancer?
 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke, eventuell företagen utredning, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till inremitterande

Det här händer i filterfunktionen: Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, transvaginalt ultraljud och endometriebiopsi.


Remissen skickas till

S-Onk gyncancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Livmoderkroppscancer (endometrie)

Författare:
Regionalt Cancercentrum
Publicerat:
Mars 2017