Neuroendokrina buktumörer, GEP-NET inklusive binjurecancer

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Vårdförloppet gäller neuroendokrina buktumörer (NET), neuroendokrina carcinom (NEC) i buken samt binjurecancer (maligna feokromocytom/paragangliom samt binjurebarkscancer).

Vårdförloppet gäller inte
ECL om (små polyper i magsäcken) i samband med perniciös anemi och/eller atrofisk gastrit, neuroendokrina rektalpolyper mindre än 1 cm, NET i appendix radikalt opererade utan malignitetstecken, radiologiskt misstänkt pancreas-NET mindre än 1 cm.

 

Följande ska föranleda misstanke om NET

 • Flush
 • Bestående diarréer, mer än 3 månader
 • Återkommande HP-negativa magsår
 • Hypoglykemi hos icke-diabetiker
 • Oförklarliga attacker av hjärtklappning, ångest och hypertoni (misstänkt feokromocytom)
 • Misstänkt carcinoid hjärtsjukdom (högersidig klaffsjukdom) (remittera direkt till mottagningen för Endokrina tumörer, Karolinska Solna utan nedanstående provtagning)
 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om neuroendokrin buktumör eller binjurebarkscancer (remittera direkt till mottagningen för Endokrina tumörer utan nedanstående provtagning)

Vid misstanke ska följande prover tas

 • Kromogranin A (observera att bl.a. protonpumpshämmare kan höja kromograninnivåerna och bör vara utsatt minst två veckor före provtagning, om patienten inte klarar sig utan kan H2:blockad, t.ex. ranitidin ersätta)
  • Vid förhöjt Kromogranin A, remittera till mottagningen för Endokrina tumörer, Karolinska Solna
  • Normalt Kromogranin A utesluter inte neuroendokrin tumör. Om stark klinisk misstanke kvarstår bör patienten diskuteras med specialist med neuroendokrin kompetens
 • Vid anamnes på attacksymtom med misstanke om hypoglykemi eller feokromocytom (se ovan), ta även glukos och p-metoxikatekolaminer (metanefriner)
  • Vid patologiska värden, remittera till närmsta endokrinologmottagning (Danderyd sjukhus, Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge eller Solna, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset eller Södertälje sjukhus)

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd

 • Bilddiagnostiskt fynd i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör
 • Stark klinisk misstanke i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör (endast på mottagningen för Endokrina tumörer, Karolinska Solna)
 • Histopatologiskt fynd talande för neuroendokrin buktumör
 • Verifierad hypoglykemi i samband med 72-timmarsfasta

Vid histopatologiskt fynd av NEC eller binjurebarkscancer tas skyndsamt telefonkontakt med Mottagningen för endokrina tumörer, Karolinska Solna, tel: 08-517 746 96.


Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke, företagen utredning (datum för utförd radiologi, länkning av bilder samt PAD-nummer), allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, särskild perniciös anemi eller atrofisk gastrit, längd och vikt, kreatinin, läkemedel (särskilt trombocythämmare, protonpumpshämmare, metformin eller antikoagulatia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella mobiltelefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Mottagning för Endokrina tumörer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

I TakeCare: S Endokrina tumörer Mott

Tel: 08-517 746 96, fax: 08-517 757 40


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer samt
 • dela ut skriftlig information till patienten, se länk: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Neuroendokrina buktumörer, GEP-NET inklusive binjurecancer

Författare:
Kristina Linder Ekberg, överläkare, PO Endokrinologi och njurmedicin, Tema Inflammation och infektion, Karolinska Universitetssjukhuset
Granskat av:
Emma Granlund Hjelm, samordnande kontaktsjuksköterska och processledare i omvårdnad för endokrina tumörer och sarkom och CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn
Publicerat:
Februari 2019