Graviditet och diabetes - remiss mellan mödra- och primärvård

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Efter förlossning ska alla kvinnor som under graviditeten utvecklat en nedsatt glukostolerans (mätt med oralt glukostoleranstest - OGTT) eller som utvecklat graviditetsdiabetes (GDM) följas upp. De olika kvinnoklinikerna i Stockholmsregionen gör lite olika avseende denna uppföljning men gemensamt är att alla dessa kvinnor följs upp efter förlossningen på specialist-MVC, hos endokrinolog eller på MVC.

Vem skriver remissen

Någon remissrutin mellan mödrahälsovården och primärvården för vidare uppföljning finns för närvarande inte och måste upprättas. Vårt förslag är att remiss för uppföljning på vårdcentral skrivs av läkare på specialist-MVC. Som ett alternativ kan barnmorska med delegering skriva remissen till primärvården. Remissen bör skrivas i TakeCare-journalen (alternativt pappersremiss) där det finns en effektiv bevakningsmöjlighet.

Remissrutin

Följande förslag på remissrutin vid utskrivning efter förlossning kan tills vidare gälla i Stockholms läns landsting:

A. Remiss till ordinarie diabetesläkare

Alla kvinnor som har en känd typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes remitteras till patientens ordinarie diabetesläkare eller diabetessjuksköterska för uppföljning.

B. Remiss till vårdcentralen primärvården vid eftervårdsbesöket på mödrahälsovård

 1. De kvinnor som under graviditeten insulinbehandlats och där insulinbehandlingen antingen pågår eller har satts ut, remitteras till primärvården för kontroll inom 3 månader och därefter regelbunden kontroll.

  Åtgärd:
  Patientuppgifter läggs in i den ordinarie kallelserutinen för personer med diabetes. Provtagning enligt rubrik Uppföljning nedan.
 2. Kvinnor som utvecklat GDM men där glukosnivån har normaliserats remitteras till primärvården för uppföljning inom ett år.

  Åtgärd: Patientuppgifter läggs in i den ordinarie kallelserutinen för personer med diabetes. Provtagning enligt rubrik Uppföljning nedan.
 3. Kvinnor som utvecklat en glukosrubbning men som inte behövt behandling ska remitteras till primärvården för årlig kontroll även om glukosnivån har normaliserats.

  Åtgärd: Patientuppgifter läggs in i den ordinarie kallelserutinen för personer med diabetes. Provtagning enligt rubrik Uppföljning nedan.

  Har glukosnivån normaliserats kan kontrollerna därefter glesas ut till vart annat år.
 4. Överviktiga kvinnor (BMI >40) remitteras till vårdcentralen för råd om livsstil och eventuell erbjudande av remiss för gastric bypass. Remiss till sköterska eller läkare.

Epidemiologi

Upp

Graviditetsdiabetes, GDM, orsakas av en nedsättning av glukostoleransen under graviditeten som sedan vanligen normaliseras efter förlossningen så att behandlingen ofta kan sättas ut. Om glukostoleransen inte normaliseras efter graviditeten görs en omklassificering till typ 1- eller typ 2-diabetes. GDM är ett allvarligt tillstånd som drabbar 2-6% av gravida och som kan påverka både mor och barn under graviditeten. Den vanligaste komplikationen under graviditeten är accelererande fostertillväxt.

Riskfaktorer

Upp

GDM ökar avsevärt kvinnans risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. De kvinnor som drabbas ska därför följas upp efter förlossningen samt därefter årligen. Nationella riktlinjer för hur denna uppföljning ska utföras saknas ännu och därför ges här råd om hur kontrollen av glukosnivån kan tas över av primärvården efter förlossningen. Råden kan gälla i SLL tills nationella riktlinjer fastställs.

Utredning

Upp

På MVC görs på varje gravid kvinna postprandiella slumpmässiga blodsockermätningar vid fem tillfällen. Glukosbelastning (oralt glukostoleranstest - OGTT) utförs på de kvinnor som tidigare haft GDM eller då det finns speciella skäl till provtagning såsom vid fetma hos kvinnan eller där man av andra skäl kan misstänka ett patologiskt OGTT eller GDM. Kvinnor som utvecklar GDM och inte normaliserar sitt blodsocker med enkla kostråd remitteras till endokrinolog eller specialistmödravård (spec-MVC).

Uppföljning

Upp
 • På vårdcentralen läggs patientupgpgifterna in i den normala kallelserutinen för personer med diabetes för att kallas enligt råd på remissen eller inom 3 månader eller 1 år
 • Vårdcentralen kallar enligt instruktion på remissen
 • Kontroll på vårdcentralen: HbA1c, fP-glukos, blodfetter, mikroalbuminuri, blodtryck, vikt, längd, BMI och midjemått
 • De kvinnor som remitteras till vårdcentralen ska erbjudas livsstilsråd

Kvalitetsindikatorer

Upp
 • Samtliga kvinnor som under graviditeten utvecklat en glukosrubbning (mätt med OGTT) eller graviditetsdiabetes (GDM) ska remitteras till primärvården för vidare uppföljning
 • På vårdcentralen ska dessa kvinnor läggas in i den sedvanliga kallelserutinen för personer med diabetes och följas upp enligt råd på remissen
 • Remissvar ska skickas till mödravården

Om dokumentet: Graviditet och diabetes - remiss mellan mödra- och primärvård

Författare:
Elisabeth Storck Lindholm, överläkare, Mödrahälsovården SLL, Carina Ursing, överläkare, VO Internmedicin, Södersjukhuset, Jonas Tovi, distriktsläkare, Capio HLM Serafen
Granskat av:
Eva Nord, sektionschef, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Karin Pettersson, sektionschef, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Sophia Brismar Wendel, sektionschef, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus, Eva Östlund, sektionschef, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Roger Bottinga, sektionschef, Kvinnokliniken, Södertälje sjukhus, Arif Halimi, överläkare, Kvinnokliniken, Södertälje sjukhus, Anna Andersen, distriktsläkare, Capio HLM Serafen, Anna Siebermann, ST-läkare, Capio HLM Serafen, Jakob Nowakowski, distriktsläkare, Capio HLM Serafen, Henrik Hallberg, distriktsläkare, Capio HLM Serafen
Publicerat:
Juni 2016