Bukaortaaneurysm utan symtom

  • Sjukskrivning
  • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Grundutredning inför remiss till specialist.

Remiss till kärlkirurg

Utredning och behandling, uppföljning

Remissinnehåll

  • En allmän värdering av patientens mentala och kroppsliga status bör ingå i remissen
  • Anamnes och status, se Utredning
  • Fullständig rökanamnes
  • Vanligtvis är diagnosen ställd med ultraljud eller CT. Kopia av utlåtandet ska skickas med. Bilder på eventuell CT ska länkas till röntgenavdelning vid remissinstansen

Spesamgruppen för kardiologi

Symtom

Upp

Oftast är aneurysmet symtomfritt. Ruptur kan vara första symtomet men de flesta dör av annan orsak än av aneurysmet.

Riskfaktorer

Upp
  • Hereditär förekomst är påvisad, framförallt för männen i en släkt
  • Hypertoni
  • Rökning

Utredning

Upp

Anamnes

Patientens fullständiga anamnes på hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar.

Status

Förekomst av claudicatio eller andra hjärt-/kärlsymtom ska dokumenteras. Pulsstatus i ljumskar och fötter.

Lab

Hb och serumkreatinin bör tas.

Undersökningar

Ultraljud.


Se även Thorakala aortaaneurysm - handläggningsriktlinjer

Behandling

Upp

Hypertonibehandling är viktig hos patienter med bukaortaaneurysm, se vårdprogram Hypertoni.

Aneurysm som är 5-5,5 cm eller större bör åtgärdas om patientens tillstånd i övrigt medger detta. Kontraindikation är malign sjukdom eller förväntad kort överlevnad av annan orsak, tex svår annan sjukdom (exempelvis demens) eller hög ålder.

Operation sker oftast med endovaskulär teknik där sådan är tekniskt möjlig/lämpad, i annat fall med öppen/konventionell operation.

Uppföljning

Upp

Även små aneurysm följs upp på kärlkirurgisk klinik. Vid aortascreening, dit alla män kallas det år de fyller 65 år, följs samtliga aneurysm (över 3 centimeter maximal diameter) upp med i första hand ultraljudskontroller med frågeställning tillväxt.

Opererade aneurysm följs i ett år efter öppen operation och efter endovaskulär behandling långvarig kontroll via kärlkirurgisk enhet.

Komplikationer

Upp

Ruptur med livshotande inre blödning, mikroembolisering.

Om dokumentet: Bukaortaaneurysm utan symtom

Författare:
Bengt Berg, sektionschef, Kärlsektionen, Södersjukhuset, Lena Blomgren, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Peter Konrad, specialistläkare, Södersjukhuset
Uppdaterat 2015: Claes Bergmark, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Eva Karlsson Holm, distriktsläkare, Ektorps vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för hjärt- och kärlsjukdomar:
Göran Lundberg, specialistsakkunnig (spesak) i kärlkirurgi, april 2015
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Januari 2015