Extremitetsischemi, akut

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Remiss akut till kärlkirurg

Remissinnehåll

 • Anamnes och status, se under "Utredning"
 • Allmän bedömning av patientens status
 • Aktuell medicinering, eventuell förekomst av antikoagulantia
Spesamgruppen för kardiologi

Symtom

Upp

Symtomen vid akut extremitetsischemi kan vara likartade oavsett om orsaken är en artäremboli eller trombotisering i ett arteriosklerotiskt kärl eller popliteaaneurysm. Plötsligt insättande smärta, domning kraftlöshet och köldkänsla är vanliga symtom.

Artäremboli

Artärembolier i tidigare friska kärl ger en mycket snabbt insättande ischemi. Förloppet är mest typiskt hos en patient utan tidigare känd benischemi där det andra benet fortsatt är symtomfritt. Vid akut insättande ischemi orsakad av emboli har patienten ofta allvarliga symtom med pulslös, kall fot med nedsatt sensibilitet och motorik.

Artärtrombos

Vid artärtrombos finns oftast tidigare anamnes på benischemi och ofta försvagade eller tveksamt palpabla pulsar på andra benet.

Saknas trolig embolikälla talar det starkt för artärtrombos och ischemin är ofta mindre uttalad. Embolier kan förstås också fastna i ett degenererat, arteriosklerotiskt kärl där dock den etablerade kollateralcirkulationen gör att symtomen mest liknar dem vid primär artärtrombos.

Symtomgivande popliteaaneurysm

Ett popliteaaneurysm kan ockludera eller embolisera och ge akuta symtom. En patient med breddökad eller tydlig puls i poplitea och plötsligt debut av claudicatio/ischemi = popliteaaneurysm tills motsats bevisad, ta akut kontakt med kärlkirurg för diskussion.

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Utbredd venös trombos.

Utredning

Upp

Anamnes

 • Debut av symtom med klockslag
 • Rökanamnes
 • Uppgifter om hjärtstatus och eventuell förekomst av förmaksflimmer
 • Patientens funktionella kapacitet ska också anges, dvs om patienten normalt går obehindrat eller med hjälpmedel osv
 • Om perifer cirkulationsutredning gjorts tidigare ska kopia bifogas remissen

Status

 • Allmänt somatiskt status
 • Bedöm ischemigraden: Motorik, särkilt i tårna. Sensibilitet inklusive smärta. Dopplersignal
 • Klockslag för status med skattning av antal timmar från klockslag debut samt förlopp i detta tidspann med eventuell försämring/förbättring av symtom
 • Ankeltrycksmätning. Hos en patient med allvarlig akut ischemi hörs oftast inga dopplersignaler i foten och ankeltryck kan därför inte mätas. Kan man säkert palpera fotpulsar utesluter det grav ischemi

Behandling

Upp

Specialistvård

Ta gärna kontakt med Stockholms Kärljour, telefon: 08-517 760 91

Akut ischemi med påverkad motorik, sensibilitet eller smärta är akuta remissfall och behandlas med trombolys eller operation. Operation kan innebära en relativt enkel embolektomi eller ibland komplicerade kärlrekonstruktioner.

Uppföljning

Upp

Patienter som är kärlopererade följs upp enligt vårdprogram på kärlkirurgisk enhet.

Om dokumentet: Extremitetsischemi, akut

Författare:
Bengt Berg, sektionschef, Kärlsektionen, Södersjukhuset, Lena Blomgren, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Peter Konrad, specialistläkare, Södersjukhuset
Uppdaterat 2018: Göran Lundberg, överläkare, Patientområde Kärlsjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset
Granskat av:
Eva Karlsson Holm, specialist i allmänmedicin
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för hjärt- och kärlsjukdomar:
Peter Gillgren, specialistsakkunnig (spesak) i kärlkirurgi, juni 2018
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Juni 2018