Sårinfektion

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Omhändertar behandling av infekterade bensår, traumatiska sårinfektioner. Postoperativa sårinfektioner ska handläggas i samråd med opererande specialitet.

Remiss till specialist i ortopedi/kirurgi eller infektion

Vid:

 • Infektioner efter ortopediska ingrepp
 • Diabetesfotsår, se vårdprogram Diabetesfoten
 • Utebliven effekt av systemisk antibiotika eller försämring under behandlingen
 • Patient med hög feber, allmänpåverkan, lokala ciruklationsproblem eller svårighet att röra en led vid bett

Remissinnehåll

 • Trauma
 • Operation
 • Cirkulationsstatus
 • Smärta
 • Temperatur
 • Eventuell antibiotikabehandling
 • Odlingsresultat

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Behandlingsresultat i form av slutanteckning med rekommendation kring såromläggning, behandlingstid, kontrollintervall etc

Spesamgrupperna för infektion

Symtom

Upp
 • Bensår (venösa eller arteriella) med nytillkommen rodnad, ökande smärta, purulent sekretion, fördröjd sårläkning, ödem runt såret, eventuell feber
 • Postoperativa eller posttraumatiska sår med lokala och allmänna tecken till infektion såsom rodnad, ömhet, eventuell sekretion, eventuell feber
 • Sår-/mjukdelsinfektioner efter katt-/hundbett. Pasteurella multocida vanligaste patogen, snabb symtomutveckling med rodnad, svullnad, smärta inom 2-4 timmar
 • Abscesser i huden

Differentialdiagnos

Upp

Oinfekterat bensår (rodnad, värme, smärta och sekretion förekommer även vid oinfekterade sår) - majoriteten är oinfekterade.

Utredning

Upp
 • Utred genes till bensår (arteriellt, venöst, kombination av arteriellt-venöst). Se vårdprogram Bensår
 • Sårodling behöver endast tas om resultatet väntas påverka handläggningen. Screening för multiresistenta bakterier görs i enlighet med nationella riktlinjer. Vid postoperativa sår, infektion efter djurbett, utebliven effekt av lokal infektionsbehandling vid bensår och efter utlandsvistelse ska odling alltid tas. Om djurbett ska detta anges på odlingsremissen
 • CRP

Behandling

Upp

Lokal infektion i bensår behandlas primärt med sårtvätt, tätare omläggningar, debridering och aseptiska lösningar, samt kompression vid venösa sår.

Vid abscesser är incision och spolning viktigaste åtgärd.

Antibiotika är endast indicerat vid kliniska tecken på sårinfektion: feber, allmänpåverkan, ökande sekretion och smärta, samt när incision eller lokal infektionsbehandling inte givit effekt.

Vid bett av katt eller hund rekommenderas dessutom förebyggande antibiotikabehandling i 3 dagar vid bett i ansiktet, lednära bett och till patient med nedsatt immunförsvar. Ska då påbörjas inom 24 timmar..

Farmaka

Dosering hänför sig till normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion

Vuxna
Endast vid infektionsbild

Vid erysipelasbild är PcV förstahandsval, se detta avsnitt
Flukloxacillin 750 mg-1 g x 3 i 7 dygn
Endast vid PC-allergi Klindamycin 300 mg x 3 i 7 dygn.
Vid kattbett

Sent debuterande (>2 dygn) eller lednära infektion


Vid hundbett och människobett
PcV 1g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg).

Amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn.


Amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn.
Vid katt-/hundbett och PC-allergi Trimetoprim-sulfametoxazol 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn alternativt Doxycyklin 100 mg. 2 tabletter dag 1, därefter 1 x 1 i 10 dygn.
Förebyggande vid bett av katt och hund i ansiktet, lednära eller vid nedsatt immunförsvar Samma läkemedel och dosering som ovan men i 3 dygn.
Barn
Endast vid infektionsbild Flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 750 mg x 3).

Eventuellt Cefadroxil 12,5 mg/kg x 2 i 7 dygn (max 500 mg x 2).

Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.
Endast vid PC-allergi Klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 300 mg x 3).
Vid kattbett

Sent debuterande (>2 dygn) eller lednära infektion

Vid hund-/människobett
PcV 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3).

Amoxicillin-klavulansyra 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 500 mg x 3).

Amoxicillin-klavulansyra 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 500 mg x 3).
Vid katt-/hundbett och PC-allergi Trimetoprim-sulfametoxazol mixtur 8 mg/ml+40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 10 dygn (max 160 mg/800 mg x 2).

OBS! Behandla ej gramnegativa bakterier såsom E-coli, Klebsiella med flera (undantag Pasteurella). Flukloxacillin saknar effekt på Pasteurella.

Sårinfektioner orsakade av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)

Infektioner orsakade av MRSA är ett mycket vanligt problem i stora delar av världen och även i Sverige har man sett en ökning under senare år. Andelen MRSA från hud- och mjukdelsinfektioner var 1,8% år 2017. Den kliniska bilden skiljer sig inte från andra infektioner orsakade av känsliga Staphylococcus aureus och domineras av hud- och mjukdelsinfektioner. Vissa av de samhällsförvärvade bakteriestammarna har tendens till att ge djupa bölder i huden. Symtomgivande infektioner behandlas på samma sätt som andra stafylokockinfektioner och antibiotikavalet styrs av resistensbestämningen. Tag gärna kontakt med infektionskonsult för diskussion kring val av antibiotika.

Nyupptäckt MRSA ska anmälas enligt Smittskyddslagen och patienten informeras. Remiss till Infektionsmottagningen på Danderyds sjukhus, se information på Smittskydd Stockholm.

Förebyggande vid bett av k att och hund i ansiktet,

lednära eller vid nedsatt i mmunförsvar

Kloka listan 2019

Uppföljning

Upp

Omläggning av distriktssköterska och löpande läkarkontroll tills läkning skett.

Om dokumentet: Sårinfektion

Författare:
Christina Jorup, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset i samarbete med Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral
Uppdaterat: Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks vårdcentral, Kerstin Karkkonen, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset (2018)
Granskat av:
Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Anders Moström, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Karin Magnusson, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, september 2018
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för infektionssjukdomar:
Kristina Nilsson, ordf, september 2018
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
September 2018