Diarré

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Majoriteten av akuta och kroniska diarréer kan handläggas i primärvården.

Remiss till specialist i gastroenterologi, eventuellt infektionsläkare

Remissinnehåll

 • Anamnes, se rubrik Utredning nedan
 • Utredning med kopia av lab, odlingar, endoskopi med PAD-svar
 • Differentialdiagnostiska överväganden
 • Given behandling

Remiss till akutmottagning

 • Uttalade akuta diarréer (oftast infektiös genes) med terapikrävande vätskebalansrubbning

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Diagnos
 • Fortsatt handläggning och eventuell prognostisk bedömning
Spesamgruppen för gastroenterologi

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Grundsjukdomen avgör grad av funktionsnedsättning. Möjligheten att påverka arbetssituationen och tillgång till toaletter.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Frekvens och grad av diarré kombinerat med arbetsuppgifterna och tillgång till toalett.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg
Ange om utredning pågår och behov av anpassning av arbetsuppgifter.

Förkom

Symtom

Upp

Akuta diarréer
Diarré med plötsligt insjuknande har ofta infektiös genes. Samtidiga kräkningar och feber är då vanligt. Tillståndet är oftast självläkande, se vårdprogram Tarminfektion.

Kroniska diarréer
Vid kroniska diarréer är anamnes av central betydelse för differentialdiagnostik och aktivitetsbedömning, se "Utredning" nedan.

Differentialdiagnos

Upp
 • Funktionell tarmrubbning (se vårdprogram IBS)
 • Mikroskopisk kolit (se vårdprogram Inflammatorisk tarmsjukdom)
 • Malabsorption
 • Celiaki
 • Tumör
 • Gallsyreinducerad diarré
 • Exokrin pankreasinsufficiens
 • Läkemedelsbiverkan
  • bakteriell tunntarmsöverväxt som ofta ger gallsyreinducerad diarré ska övervägas vid achyli, tunntarmsdivertiklar, tunntarmsstenos, resektion av ileocekalvalveln, strålskada - OBS! Kan debutera flera år efter strålbehandling
  • diabetes mellitus
 • Annan diarrégenes, t.ex. tyreotoxikos (se vårdprogram Hypertyreos), alkoholöverkonsumtion, förstoppningsdiarré

Utredning

Upp

Anamnes

Akuta diarréer
Ofta föreligger positiv epidemiologi (utlandsresa, liknande besvär i omgivningen, antibiotikaintag, "misstänkt" mat). Vidare mikrobiologisk utredning kan vara motiverad vid utomlandsvistelse, riskyrke samt vid uttalade symtom och association till antibiotikabehandling, se Frågeformulär vid tarmsjukdomar.

Kroniska diarréer
Föreligger äkta diarrétillstånd? (Icke formad avföring utan inslag av förstoppning).

 • Insjuknande (akut eller smygande)
 • Duration
 • Diarréfrekvens och konsistens
 • Nattlig diarré?
 • Blod och slemtillblandning?
 • Förlopp (progredierande, konstant, växlande)
 • Buksmärtor, feber, nattliga besvär, sjukdomskänsla, viktreduktion
 • Tidigare bukanamnes, särskilt liknande besvär tidigare och bedömning av dessa
 • Alkoholanamnes
 • Läkemedelsanamnes
 • Kost som påverkar symtomen, t.ex. laktosintag

Basutredning

 • Per rektum-palpation, mikrobiologisk utredning (se vårdprogram Tarminfektion) samt om möjligt rektoskopi
 • Blodstatus, CRP, albumin, Na, K, f-Hb. TSH och transglutaminasantikroppar om inte uppenbar infektionsanamnes föreligger

Utvidgad utredning

Vid misstanke om

 • IBD
  • Kalprotectin i feces är en ospecifik markör för aktiv tarminflammation. Värden <100 ug/g innebär mycket liten risk att inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) föreligger. Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom har ofta värden >300. Nackdel är svårtolkade gränsvärden. Specificiteten är begränsad och förhöjda värden kan även ses i högre åldrar, vid NSAID-behandling, vid infektiös enterokolit samt vid malignitet.
  • Koloskopi: Yngre patienter med normal basutredning och normalt kalprotectin behöver inte koloskoperas. Äldre patienter (>cirka 50åå) bör genomgå koloskopi för att utesluta mikroskopisk kolit och neoplasi.
  • Funktionell tarmrubbning, se vårdprogram IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Mikroskopisk kolit: Koloskopi
 • Gallsyreinducerad diarré: Vid vattning diarré där andra diarréorsaker bedöms uteslutna. Tillstånd efter resektion av distala tunntarmen är en vanlig orsak. 7-OH-Kolestenon i serum är en biokemisk markör som visar förhöjda värden vid gallsyremalabsorption
 • Celiaki: Om positiva transglutaminasantikroppar - gastroskopi med tunntarmsbiopsi med normalkost

Behandling

Upp
IBD se vårdprogram IBD
Funktionell tarmrubbning se vårdprogram IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Mikroskopisk kolit se vårdprogram IBD
Infektiös enterokolit se vårdprogram Tarminfektion
Gallsyreinducerad diarré Kolestyramin (pulver Questran 4 g). Klinisk utvärdering veckovis tills lagom dos/effekt uppnås.
Ospecifik diarré Loperamid (t.ex. Dimor, Imodium) kan prövas.
Exokrin pankreasinsufficiens Creon

Kloka listan 2020

Om dokumentet: Diarré

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Gastrosektionen, Södersjukhuset
Granskat av:
Ylva Kristoferson Sandström, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Filip Öberg, specialist i allmänmedicin, Hammarby Sjöstads Husläkare
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för mag- och tarmsjukdomar:
Staffan Wahlin, ordf, juni 2019
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för gastroenterologiska sjukdomar:
Mikael Lördal, ordf, juni 2019
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Oktober 1999
Uppdaterat:
Juni 2019