Febril urinvägsinfektion (pyelonefrit) hos vuxna

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Febril UVI inkluderar alla urinvägsinfektioner med feber.

Utredning och behandling av merparten vuxna patienter.

Remiss till akutmottagning med tillgång till specialist i infektion eller kirurgi/urologi

Vid hög feber och allmänpåverkan med eller utan cirkulationspåverkan, kräkningar eller svår smärta i njurregionen. Kan remitteras till alla akutmottagningar förutom Karolinska Universitetssjukhuset Solna (vuxna patienter).

OBS! Vid övre urinvägsinfektion under graviditet ska alltid behandling inledas på sjukhus, initialt med cefalosporiner intravenöst.

Remissinnehåll

 • Symtom, allmäntillstånd, vitala parametrar
 • Antal tidigare infektioner
 • Tidigare röntgenundersökningar
 • Antal sjukdomsdygn
 • Eventuell antibiotikabehandling
 • Hematuri
 • Eventuell KAD
 • Eventuella odlingar

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Behandlingsresultat samt uppföljningsförslag i form av slutanteckning/journalkopia

Spesamgrupperna för infektion

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Påverkan på allmäntillståndet och uttalad trötthet.

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Pyelonefrit, njursten

Förkom

Symtom

Upp

Akut insjuknande, feber >38º, frossa, vanligen ensidig ryggvärk, ibland huvudvärk, kräkningar, dunkömhet över njurloge. Symtom som dysuri, trängningar kan förekomma men inte alltid. CRP >30 om symtom >12 timmar.

Äldre personer, immunsupprimerade och diabetiker kan helt sakna lokalsymtom.

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Lab

 • Alltid urinodling! Positiv odling om >10.3 cfu/ml av samma bakterieart. Ange alltid på odlingsremiss: misstänkt pyelonefrit/febril UVI
 • Urinstatus inklusive nitrit
 • CRP
 • S-Kreatinin
 • Residualurinkontroll hos män

Behandling

Upp

Antibiotikabehandling

Dosering hänför sig till normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion.

T Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10-14 dygn för män och i 7 dygn för kvinnor
I andra hand (efter odlingssvar med resistensbestämning):  
Trimetoprim+sulfametoxazol 160 mg/800 mg (T Eusaprim forte) 1 x 2 i 10-14 dygn*
Ceftibuten
Om resistensmönster anger ceftibuten som enda alternativ. Ceftibuten går endast att få på licens. Rekommenderas inte i Kloka Listan.
400 mg x 1-2 i 14 dygn

*OBS! Ökad resistens mot trimetoprimsulfa hos E. coli (f n cirka 20% av odlade). Bevaka odlingsresultat.

Febril urinvägsinfektion hos gravida ska alltid initialt handläggas i slutenvård med cefalosporiner intravenöst.

Anpassa alltid dosen till njurfunktionen.

Behandling av urinvägsinfektioner med feber hos män

Vid urinvägsinfektioner hos män (feber >38º) är det lämpligt att i första hand använda antibiotika som ger höga vävnadskoncentrationer i prostata, då prostatakörteln oftast är involverad vid dessa infektioner. Nytillkomna miktionsbesvär (ej obligat) med eller utan flanksmärta. Ibland förekommer buksmärta, illamående och kräkningar.

Förstahandsval: Ciprofloxacin 500 mg, 1 x 2 i 10-14 dygn.

Andrahandsval: Trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg, 1 x 2 i 10-14 dygn (resistens mot E. coli cirka 20%).

Inledande intravenös antibiotikabehandling på sjukhus rekommenderas vid febril urinvägsinfektion med allmänpåverkan, akut bakteriell prostatit och febril urinvägsinfektion efter prostatabiopsi.

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Under förutsättning att patienten är helt kliniskt återställd en månad efter behandling är uppföljande urinodling inte nödvändig. Undantag är graviditet samt infektion med ureaspositiv bakterie såsom Proteus, Morganella, Klebsiella eller Pseudomonas.

Makroskopisk hematuri på personer >50 år eller yngre om rökning >20 år bör följas upp, se också standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Män

Vid komplicerad eller upprepad pyelonefrit. Utebliven behandlingseffekt vid febril urinvägsinfektion män.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Cystoskopi
 • Tidsmiktionslista
 • Residualurin

Kvinnor

Kan övervägas efter upprepad pyelonefrit, särskilt växt av Proteus motiverar utredning för att utesluta konkrement.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Eventuell cystoskopi

Om dokumentet: Febril urinvägsinfektion (pyelonefrit) hos vuxna

Författare:
Chistina Jorup, Infektionsenheten, Södersjukhuset i samarbete med Ann-Christine Sjöblom, Liljeholmens vårdcentral, Mats Hedlund, Urologiska kliniken, Södersjukhuset, Per Hedman, Infektionsenheten, Södersjukhuset. Uppdaterat av Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral, Olle Reichard, infektionsläkare, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus
Reviderat:
Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 2018
Granskat av:
Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks vårdcentral, Teresia Eriksson, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Olle Reichard, överläkare Infektionskliniken, Danderyds sjukhus
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för Infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, april 2018
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för infektionssjukdomar:
Kristina Nilsson, ordf, april 2018
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
April 2018