Urininkontinens hos kvinnor

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Diagnos, utredning, behandling och kontroll av flertalet patienter.

Remiss till specialist i gynekologi/urologi

Vid

 • besvärande ansträngningsinkontinens hos aktiv medelålders kvinna för ställningstagande till kirurgi
 • svåra fall för utredning och ställningstagande till avancerad behandling
 • osäker diagnos, osäkra palpationsfynd eller svårtolkad inkontinens för vidare utredning
 • svår trängningsinkontinens
 • ringa effekt av utvärderad behandling
 • misstanke tumörsjukdom

Remissinnehåll

 • Allmän anamnes med nuvarande sjukdomar, eventuellt BMI och läkemedel
 • Gynanamnes, gynundersökning
 • Inkontinesutredning/eventuellt frågeformulär, eventuellt behandling som prövats
 • Miktionslista
 • Urinprovssvar

Spesamgruppen för kvinnohälsa

Symtom

Upp

Ansträngnings-/stressinkontinens

 • Urinläckage vid ökat intraabdominellt tryck såsom vid hosta, nysning, hopp, löpning, lyft etc utan föregående miktionsträngning
 • Mängd och frekvens av läckage kan variera
 • Uppvisar normalt miktionsmönster bortsett från att många tömmer blåsan ”för säkerhets skull” för att inte läcka

Trängningsinkontinens/urgeinkontinens/överaktiv blåsa

 • Urinläckage föregånget av eller samtidigt som urinträngning
 • Ofta frekventa miktioner med små urinmängder (urge) dagtid och/eller nattetid

Blandinkontinens

 • Urinläckage både vid ansträngning, hosta och nysningar föregånget av eller samtidigt som urinträngning

Överfyllnadsinkontinens

 • Urinläckage vid urinretetion eller vid ansträngning hos patienter med mycket glesa miktioner

Neurologiskt betingad inkontinens

 • Inkontinens vid neurologiska åkommor som ryggmärgspåverkan, t.ex. spinal stenos eller cerebral påverkan som vid stroke, demens eller Parkinson

Epidemiologi

Upp

Folksjukdom som har högre prevalens med ökad ålder.

Riskfaktorer

Upp

Ansträngningsinkontinens

 • Vaginal förlossning, risken ökar ej med ökat antal
 • Ålder
 • Övervikt
 • Hereditet
 • Framfall
 • Besvär av hosta som vid astma och KOL

 Trängningsinkontinens

 • Ålder
 • Övervikt
 • Upprepade UVI:er
 • Framfall

Differentialdiagnos

Upp
 • Cystit
 • Uretrit
 • Prolaps
 • Bieffekt av läkemedel
 • Överdrivet vätskeintag
 • Diabetes
 • Hjärtsjukdom
 • Svår förstoppning
 • Neurologisk sjukdom (demens, MS, Mb Parkinson)
 • Tumörer
 • Fistlar, genitala missbildningar

Utredning

Upp

Se "Bilagor" för blanketter, produkter och patientinformation (även främmande språk).

Anamnes

Läckageanalys, huvudsakligen vid ansträngning eller trängning? Trängningar, antal miktioner per dygn, antal läckage per dygn, eventuell nykturi (standardiserad frågeformulär finns). Nuvarande sjukdomar och medicinering.

Undersökningar

Gynekologisk undersökningar

 • Slemhinnestatus
 • Bimanuell palpation av uterus och adnexa, prolaps?
 • Bedöm knipförmåga: med två fingrar i vagina ombeds patienten knipa. Bedöm svag, måttlig, god
 • Hostprovokation utan att ha tömt blåsan innan gynundersökning, kan också utföras i stående

Lab
Urinsticka, eventuellt odling.

Dryck/miktionslista

 • Normal dryckmängd: cirka 2000 ml/dygn
 • Normal urinmängd: cirka 1500 ml/dygn
 • Liten blåskapacitet: <250-500 ml som största urinmängd, >8-10 miktioner/dygn

Mätning av residualurin vid misstanke om urinretention.

Normala värden för

 • yngre personer: <50-100 ml
 • äldre personer >60 år: 150-200 ml

Sekundär utredning

Urodynamisk undersökning: cystometri, residualurinmätning, uretratryck med och utan provokationstest, urinflödesmätning samt cystoskopi utförs efter remiss till gynekolog/urolog.

Behandling

Upp

Ansträngningsinkontinens

Primärvård

 • Motiverad patient remitteras till uroterapeut/utbildad sjukgymnast för bäckenbottenträning
 • Inkontinesskydd förskrivs av distriktssköterskor, eventuellt uretrapluggar
 • Postmenopausalt vaginal östrogenbehandling (Ovesterin)
 • Vid behov viktnedgång

Slutenvård

 • Kirurgi med slyngplastik ska övervägas hos alla aktiva yngre-medelålders kvinnor med besvärande ansträngningsinkontinens
 • Uretral injektionsbehandling vid blandinkontinens, eller där operation av annan anledning anses mindre lämplig
 • Eventuellt prövas SNRI-preparat som reglerar tonus i externa urethrasfinktern (Yentreve)

Trängningsinkontinens

Primärvård

 • Inkontinensskydd
 • Uteslut UVI
 • Bedömning av vätskeintag, justering av eventuell diuretikabehandling
 • Blåsträning, uppmana patienten att försöka minska antalet miktioner
 • Östrogenvagitorier 2 ggr per vecka (Ovesterin) till postmenopausala kvinnor
 • Antikolinergika kan underlätta blåsträningen och minska både trängningarnas intensitet, frekvens och påföljande läckageepisoder (Detrusitol, Tolterodin). Individuell respons bör utvärderas
 • Vid behov viktnedgång
 • Elstimulering (uroterapeut)

Slutenvård

 • Avancerad behandling som stimulering av sacralnervrötter eller botoxinjektioner i blåsan eller blåsplastik
 • Läkemedelsinsättning

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Utvärdering av insatt läkemedelsbehandling och annan behandling med miktionslista.

Komplikationer

Upp

Nedsatt livskvalitet med ett begränsat socialt liv.

Om dokumentet: Urininkontinens hos kvinnor

Författare:
Agneta Zellbi, överläkare, poliklinikchef, Kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset
Granskat av:
Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral, Marie Westergren Söderberg, överläkare, Kvinnokliniken, Södersjukhuset
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för obstetrik och gynekologi:
Lena Marions, spesak gynekologi, december 2017
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 1996
Uppdaterat:
December 2017