Extern otit

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Behandlar okomplicerade externa otiter.

Remiss till öron-näsa-hals-specialist

 • Vid utebliven behandlingseffekt eller när tillståndet är svårdiagnostiserbart gentemot annan öronsjukdom
 • Diabetiker som inte snabbt svarar på insatt behandling

Remissinnehåll

 • Sjukdomsduration
 • Given behandling
 • Beskrivning av undersökningsfynd, grad av smärta, hörselpåverkan

Remiss till sjukhusklinik

Infektion i öronmusslan (erysipelas och perikondrit) som kan uppstå i anslutning till extern otit. Dessa patienter behöver ibland behandlas och vårdas på sjukhus.

Remissinnehåll

 • Remissinnehåll som ovan

Spesamgruppen för öron-näsa-hals, hörsel och tal

Symtom

Upp

Extern otit är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd där huden i yttre hörselgången är inflammerad. Denna sjukdom uppträder i olika svårighetsgrader. Vid lindrigare fall finns endast klåda, i mer uttalade fall klåda med sekretion, måttlig smärta och varierande svullnad av hörselgången.

Hörselnedsättning förekommer bara om hörselgången är helt igentäppt av svullnad och detritus.

Circum script extern otit/hörselgångsfurunkel är en lokaliserad varbildning i hörselgången.

Infektion i öronmusslan (erysipelas och perikondrit) kan uppträda i anslutning till extern otit.

Riskfaktorer

Upp
 • Tidigare besvär med extern otit
 • "Topz-användare"
 • Badning - "simmaröra"
 • Hörapparatanvändare
 • Diabetiker
  OBS! kan få mycket allvarlig variant – malign extern otit - orsakad av Pseudomonas aeruginosa och därför rekommenderas remiss till ÖNH-specialist av dessa patienter tidigare i förloppet.

Differentialdiagnos

Upp
 • Mediaotit - uppträder ofta i anslutning till en förkylning. Se även behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket
 • Käkledssmärta
 • Kronisk otit/kolesteatom med exacerbation av infektion
 • Främmande kropp
 • Hörselgångscancer, Wegeners granulomatos och andra sällsynta orsaker

Utredning

Upp

Anamnes

Tidigare episoder med klåda i hörselgången? Tidigare infektioner i hörselgången? Föregånget av förkylning (tydande på mediaotit)? Öronpetning? Annan hudsjukdom? Hörapparat? Diabetes? Badsemester?

Status

Inspektion av hörselgång och om möjligt trumhinna. Hörselgången ses alltifrån lätt rodnad med fnasig hud till kraftig rodnad och svullnad, ofta med sekretion. Ibland kan rodnad ses även på trumhinnan (myringit).

Vid myringit till följd av extern otit, och svårigheter att skilja från mediaotit, är siegling (=pneumatiskt otoskop) eller tympanometri väsentligt – trumhinnerörligheten sätts ner av sjukdom i mellanörat men inte av extern otit.

Undersökningar

Tex lab-prover, röntgen m fl - ej relevant.

Behandling

Upp

Den viktigaste behandlingen vid extern otit är att läkaren rengör hörselgången med öronsug eller försiktig renspolning. Ge information till patienten om att ej peta öronen och att tillämpa vattenkarens. Rekommendera fetvadd vid dusch under åtminstone två månader. Örat får inte vara tilltäppt – använd hörapparat så lite som möjligt. Som örondroppar används enligt Kloka listan i första hand oxytetracyklin + hydrokortison + polymyxin B = Terracortril med B (TC) och i andra hand Locoid. Vid misstänkt svamporsakad extern otit är Locacorten vioform (LV) örondroppar effektivt.

Systemantibiotika har ingen plats i behandlingen av okomplicerad extern otit. I de ovanliga fall då inflammationen har spritt sig till ytterörat (erysipelas eller perikondrit) finns indikation för antibiotikabehandling - flukloxacillin 25 mg/kg (t.ex. Heracillin) max 750 mg X 3 i 10-14 dagar.

Ofta orsakas extern otit av gramnegativa bakterier (pseudomonas), kinoloner bör dock undvikas till förmån för lokalbehandling. Polymyxin B är aktivt mot denna grupp bakterier.

Studier har visat att örondroppar med enbart sterioder (t.ex. Diprotit och Locoid) har god effekt vid extern otit oavsett genes.Troligen är den avsvällande antiinflammatoriska effekten av steroiderna viktigare för utläkningen än effekten av lokala antibiotika.

Örondroppar med ciprofloxacin (Ciloxan) finns numera att tillgå men bör endast användas vid odlingverifierad infektion med Pseudomonas aeruginosa..En nackdel med dessa droppar är att de inte har någon avsvällande effekt. Risk för utveckling av resistenta bakterier finns också, och endast sparsam användning av detta preparat rekommenderas.

Extern otit kan göra mycket ont. Mot smärtan rekommenderas analgetika i form av paracetamol, naproxen eller Ibuprofen (receptfria).


Endast klåda - ingen smärta

Hörselgången är röd och fnasig men ej svullen.

Behandling: Ordinera Terracortril med polymyxin B, Locoid.


Klåda - viss sekretion - måttlig smärta

Hörselgången är måttligt svullen och delvis fylld med detritus. Trumhinnan kan inspekteras och är utan anmärkning.

Behandling: Sug rent eller spola rent med alsolsprit. Applicera en tamponad indränkt med Alsolsprit som patienten själv skall väta med Alsolsprit var 3:e-4:e timme. Tamponaden drar patienten själv efter 2 dagar. Behandlingen följs därefter upp med örondroppar.


Klåda - sekretion - uttalad smärta - hörselnedsättning

Trumhinnan kan ej inspekteras pga svullen hörselgång.

Behandling: Spola rent så gott som möjligt med Alsolsprit. Applicera en tamponad med Alsolsprit som patienten själv håller fuktig enligt ovan.

Följ upp patienten med dragning av Alsol-tamponaden efter 1-2 dygn, ny rengöring av hörselgången samt - om kvarstående måttlig svullnad - sätt en ny tamponad indränkt med Alsolsprit.

Fortsatt behandling med örondroppar efter det att tamponaden dragits.

OBS! Notera olika steroidstyrkor på örondropparna.

 • Terracortil med polymyxin B - grupp 1-steroid, lämplig vid lätt till måttlig inflammation
 • Locoid – grupp 2-steroid

Hörselgångsfurunkel

Symtom: Värk.

Behandling: Sätt Alsolsprit-tamponad som fuktas enligt ovan. Följ upp efter 2 dygn med eventuell ny tamponad.

Incision endast i undantagsfall.


Vid svampinfektion

Extern otit orsakas inte sällan av svamp. Då ses ett tunt gråvitt sekret i hörselgången, och även kolonier med trådformiga svamphyfer, kan likna små bomullstussar.

Behandling: Rengöring och vattenkarens. Dessa fall svarar gynnsamt på behandling med Metylrosaanilin-lösning som penslas i hörselgången. Locacorten Vioform örondroppar innehåller ämne aktivt mot svampinfektioner.

Kloka listan 2019

Uppföljning

Upp

Förebyggande åtgärder Recidiverande externa otiter utgör ett stort problem för vissa patienter. För dessa ska ges noggranna instruktioner om att undvika att peta i öronen samt att skydda öronen från vatten i minst 2 månader.

Vid återkommande besvär kan profylaktisk behandling med Terracortril cum polymyxin B örondroppar prövas, alternativt spola med Alsolsprit. Patienter med stark klådproblematik kan förses med Locoid eller Betnovat att användas vid behov så att de inte petar.

Om dokumentet: Extern otit

Författare:
Hans Hallen, docent, överläkare, Södra Stockholms ÖNH-klinik, Pierre Bergensand, distriktsläkare, Stuvsta VC, Anders Dahl, distriktsläkare, SÖPO, Barbro Lindqvist, distriktsläkare, SSPO i samarbete med Christina Jorup, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset
Granskat av:
Anna Granath, bitr överläkare, ÖNH-kliniken, Karolinska Huddinge
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Oktober 1998
Uppdaterat:
Januari 2017