Hörselnedsättning

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Åtgärdar hinder i hörselgång som vaxpropp och hörselgångsinflammation
 • Bedömning av hörselgång och trumhinna och om möjligt trumhinnans rörlighet

Remiss till

 • Primär hörselrehabilitering (ej remisskrav) – bilaterala lätta och måttliga hörselproblem med normalt öronstatus, typ ”presbyacusis”, se nedan för kriterier.
 • ÖNH-specialist i vårdval – bedömning av plötslig, progredierande eller oliksidig hörselnedsättning. Plötslig hörselnedsättning ”Sudden deafness” bör bedömas inom 72 timmar med audiogram.
 • Akutmottagning, Patientområde ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 24/7. Patienter med akuta hörselrubbningar (sudden deafness) och smärta eller med uttalade balansbesvär.
 • Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna eller Huddinge, Enheten för diagnostik. Utreder och behandlar barn och vuxna med hörsel-, balans- och tinnitusbesvär.
  • Enheten för Hörselhabilitering för barn och ungdom, Rosenlund provar ut hörapparater och ger pedagogisk vägledning till barn och ungdomar 0-20 år. Hörselhabilitering Barn och Ungdom, Karolinska Universitetssjukhuset, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8, Stockholm.
  • Enheten för Hörselrehabilitering för vuxna, Rosenlund har utvidgad hörselrehabilitering för vuxna. Hörselrehabilitering för vuxna, Karolinska Universitetssjukhuset, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 9, Stockholm.

Primär hörselrehabilitering

För patienter där behovet av hörselrehabilitering till stor del kan tillfredställas med utprovning av hörapparat. Detta innefattar även information om hörselnedsättningen, tinnitus, om orsaker och konsekvenser samt enstaka stödsamtal. All primär hörselrehabilitering för vuxna i länet utförs av avtalad privat leverantör.

Kostnad en engångsavgift på 600 kr för utprovning av hörapparat/-er om vårdgivaren är godkänd att få bedriva verksamhet inom de områden som Stockholms läns landsting beslutat ska upphandlas enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Privat vårdgivare kan vara hörcentral som ej godkänts, alternativt ej slutit avtal med Stockholms läns landsting och därför inte har skatterabatterade hörapparater. Kan vara verksam både inom avtalet med SLL - men även utanför och då helt i privat regi. I det senare fallet betyder det att patienten betalar fullt pris för utprovningen av hörapparat.

Se Hörselvård - remittering landstinget och privata vårdgivare

Se 1177 Vårdguiden för hur det fungerar vid val av hörselmottagning.

Utvidgad hörselrehabilitering

För patienter med

 • stora besvär av hörselnedsättning/tinnitus där risk för långvarig sjukskrivning föreligger
 • tydliga tecken på social isolering eller reaktiv depression förorsakad av hörselnedsättning/tinnitus
 • svår hörselnedsättning, t.ex. hörapparatbärare som har ett konversationsavstånd på mindre än en meter testat med hörapparat utan talavläsestöd
 • cochleaimplantat
 • ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen och/eller där hörselnedsättningen i kombination med ytterligare funktionshinder medför att hörselrehabiliteringen blir omfattande
 • behov av benförankrad hörapparat
 • nytillkommen/hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning/dövhet, t.ex. patienter med sudden deafness, Ménières sjukdom eller skallbastumör

Kostnad 600 kr för hörapparatutprovning med möjlighet till ytterligare multiprofessionellt omhändertagande.

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter på patient och eventuell anhörig
 • Tydlig frågeställning
 • Tydlig remissorsak, t.ex. hörapparatutprovning, tinnitus, yrsel, hns
 • Bifoga eventuell hörselmätning
 • Tidigare kontakter med hörselvården
 • Hörselgångs- och trumhinnestatus
 • Övriga funktionshinder
 • Behov av tolk och på vilket språk
 • Behov av eller pågående sjukskrivning

Spesamgruppen för öron, näsa, hals, hörsel och tal

Sjukskrivning

Upp

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Hörselnedsättning

Vid behov av sjukskrivning >2-3 månader, remittera till Hörsel- och Balanskliniken, Enheten Hörselrehabilitering för vuxna.

Symtom

Upp
 • Hörselnedsättning på en eller båda sidor
 • Medicinska sekundära symtom av hörselnedsättningen, som trötthet, huvudvärk, värk i nacke och axlar, stress och utmattningssyndrom samt depression
 • Psykosociala konsekvenser, som problem på arbetet eller hemma till följd av hörselnedsättning

Epidemiologi

Upp
 • 560.000 vuxna beräknas kunna ha nytta av hörapparat
 • 270.000 vuxna beräknas ha hörapparat
 • 122.000 vuxna beräknas ha svår hörselnedsättning
 • 495.000 vuxna beräknas ha måttlig hörselnedsättning
 • 1 293.000 vuxna beräknas ha lätt hörselnedsättning

SBU "Hörapparat för vuxna", 2003

Utredning

Upp

På Hörsel- och Balanskliniken

Anamnes

 • Hereditet
 • Duration
 • Ensidig – dubbelsidig hörselnedsättning
 • Associerade symtom som tinnitus, hyperacusis etc
 • Sekundära symtom, se ovan
 • Övriga sjukdomar och medicinering

Status
Hörselgångsstatus, trumhinnestatus (inklusive rörlighet).

Undersökningar

 • Ton- och talaudiogram
 • Andra audiologiska mätningar
 • Otoneurologiskt status
 • Magnetröntgen
 • Balansutredning
 • Bedömning av rehabiliteringsbehov

Behandling

Upp

På Hörsel- och Balanskliniken

Medicinsk behandling på Enheten för Diagnostik

 • Läkemedel
 • Remiss till ÖNH-klinik eller neurokirurgisk klinik för operation i förekommande fall
 • Sjukskrivning

Utvidgad hörselrehabilitering på Enheten för Rehabilitering

 • Teknisk hörselrehabilitering inklusive hjälpmedel
 • Pedagogisk, psykosocial och medicinsk rehabilitering, se kriterier under rubrik Vårdnivå/remiss ovan
 • Rehabiliteringen sker individuellt eller i grupp för att patienten ska lära sig leva med sitt funktionshinder
 • Krisbearbetning
 • Information om hörselförbättrande insatser på arbetsplatsen eller i hemmet

Uppföljning

Upp

På Hörsel- och Balanskliniken

 • Hörapparatutprovning uppföljs med standardiserat frågeformulär. Patienten kan alltid ta kontakt med kliniken vid problem

När apparat/öroninsats "krånglar" eller om hörseln försämras

 • Husläkare för bedömning/behandling av vaxpropp/hörselgångsinflammation etc
 • Serviceverkstad. Om problemet kvarstår ska hörapparaten kontrolleras där hörapparaten provats ut

Service av öroninsatser till hörapparat på Enheten för Hörselrehabilitering

BC Studios AB
Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12,
plan 9, 118 95 Stockholm
Kostnadsfri service
tor: 14.00-16.00,
övriga tider bokning per telefon
Tel: 073-332 74 52

Om dokumentet: Hörselnedsättning

Författare:
Elisabeth Ternevall, överläkare och Inger Uhlén, överläkare, Patientområde Öron, näsa och hals, Tema Trauma och reparativ medicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Granskat av:
Pierre Bergensand, specialist i allmänmedicin, Stuvsta vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för öron-, näs- och halssjukdomar:
Christina Forshell Hederstierna, Spesak hörsel- och balansrubbningar, april 2019
Publicerat:
Maj 1997
Uppdaterat:
April 2019