Huvud- och halscancer

 • Utredning
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Komplikationer
 • Kvalitetsindikatorer
 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Primär bedömning av patienten, uppmärksamma alarmsymtom. Om misstanke om cancer remitteras patienten direkt till ÖNH-kliniken, Karolinska med remissinnehåll enligt nedan.

ÖNH-specialistmottagning

 • Vid osäkerhet om misstanke konsulterar primärvården ÖNH-specialistmottagning
 • Patienter som sökt primärt ÖNH-specialist och uppvisar misstanke om cancer remitteras till ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Bedömning och ställningstagande till om välgrundad misstanke föreligger
 • Vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp eller utredning enligt vanliga rutiner, remittering till annan ÖNH-specialistmottagning eller återremittering till primärvården

I detta vårdförlopp kan välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp inte fastställas i primärvården. Vid misstanke enligt nedan skickas remiss till ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, där det avgörs om välgrundad misstanke föreligger och om standardiserat vårdförlopp ska inledas.


Följande symtom hos vuxna ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, t.ex. pågående infektion

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen utan storleksvariation och utan infektion eller annan förklaring. Specifikation: Hårda/fasta knölar med eller utan symtom enligt nedan remitteras direkt till ÖNH Karolinska. Oklara mjuka knölar remitteras för cytologpunktion med inväntande av svar. Om svar visar malignitet eller lateral halscysta remitteras patienten till ÖNH Karolinska. För vidare information angående handläggning efter cytologisvar, se vårdprogram Knöl på halsen hos vuxna. Om resistens i tyreoidea, se vårdprogram Knöl i tyreoidea
 • Ensidig nästäppa utan förklaring. Specifikation: Gäller vuxna patienter. Nästäppan ska vara nytillkommen och inte vara sidoväxlande (värdera i relation till nästa punkt).
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring. Specifikation: Gäller vuxna patienter. Gäller blodtillblandad sekretion (inte näsblödning).
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla, svalg eller spottkörtel. Specifikation: Gäller framförallt vuxna, men även barn vid spottkörtelcancer och andra tillstånd som inte klassificeras som huvud- och halscancer.
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring. Specifikation: Gäller vuxna patienter.
 • Sväljningsbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen. Specifikation: Inte isolerad klumpkänsla. Värdera om det finns någon klar förklaring annan än huvud- och halscancer.
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker. Specifikation: Gäller vuxna patienter. Gäller inte sår som kommer och går utan sådana som står kvar över tid >3 veckor.
 • Serös mediaotit (otosalpingit) utan infektion eller annan förklaring. Specifikation: Gäller patienter >12 år. Gäller ensidiga symtom. Gäller inte patienter där kronisk öronsjukdom kan identifieras som orsak.
 • Knöl i öronspottkörtel, med eller utan facialispares. Specifikation: Gäller framförallt vuxna patienter, men kan även gälla barn. Gäller inte måltidsrelaterad svullnad (som vid vissa icke maligna spottkörtelsjukdomar).

Samtliga av dessa symtom ska föranleda misstanke och föranleda remiss till en ÖNH-klinik med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Alarmsymtom: Om patienten har ett eller flera av ovanstående alarmsymtom utan uppenbar icke-cancerrelaterad förklaring ska remiss skickas samma dag till ÖNH-kliniken elektroniskt via TakeCare eller via fax: 08-517 742 65.

Vid osäkerhet om malignitet ska ÖNH-läkare kontaktas för konsultation, antingen specialist i öppenvård eller dagbakjouren, Karolinska Solna, via växeln: 08-517 700 00.

Den som skriver remissen ska informera patienten om att det finns anledning att utreda vidare för att utesluta cancer, vad som händer i nästa steg och vilka väntetider patienten kan förvänta sig. Kallelse kommer att ske från Huvud- och halscancerflödet, Karolinska som genomför denna utredning.


Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem, samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), rökning och andra riskfaktorer, social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Det här händer vid ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset:

 • Om remissgranskningen bekräftar misstanken om cancer ska patienten kallas till en klinisk undersökning på ÖNH-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, inom några dagar.
 • Denna undersökning avgör om malignitetsmisstanken är så stark (välgrundad misstanke) att det är motiverat att utreda patienten enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Om utredning enligt standardiserat vårdförlopp inte är motiverad ska patienten utredas enligt normala rutiner.
 • Om misstanken om cancer enligt remissen bedöms ringa kommer patienten att kallas inom 2-3 veckor alternativt remitteras vidare till ÖNH-specialist i öppenvård.

Remissen skickas till

ÖNH-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Inför remiss till ÖNH-klinik, informera patienten om

 • att det finns anledning att utreda vidare för att utesluta cancer
 • vad som händer i nästa steg och vilka väntetider patienten kan förvänta sig
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer samt
 • dela ut skriftlig information till patienten, se länk: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.


Källa: Regionalt Cancercentrum

Riskfaktorer

Upp
 • Tobak och alkohol, var för sig och i kombination
 • Dålig munhälsa
 • Andra riskfaktorer (damm från ädelträ, joniserande strålning)
 • Premaligna förändringar

Utredning

Upp

Anamnes

Fokus på alarmsymtom som är olika för de olika tumörlokalerna samt Riskfaktorer ovan.

Status

ÖNH-status inklusive palpation av perifera lymfkörtelstationer på huvud/hals.

Barn och ungdom

Huvud- och halscancer förekommer hos barn under tio år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knöl i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet.

Diagnostik

Huvud- och halscancer diagnostiseras ofta sent då sjukdomen initialt brukar ge vaga symtom, då den är relativt ovanlig och då patienterna kan vara svåra att undersöka adekvat på en vårdcentral.

Om dokumentet: Huvud- och halscancer

Författare:
Britt Nordlander, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, processledare, Regionalt Cancercentrum
Granskat av:
CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn
Publicerat:
Maj 2016
Uppdaterat:
April 2018