Knöl på halsen hos vuxna

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Bedömning och uppföljning av infektionsrelaterade knölar. Utredning med klinisk undersökning och cytologi av mjuka icke infektionsrelaterade knölar. För knölar i tyreoidea, se vårdprogram Knöl i tyreoidea.

Remiss till ÖNH-specialist

Om

 • benign cytologi
 • kvarstående lymfadenit >2 cm trots avklingad infektion

 

Remiss direkt till ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna med mottagande samma dag för utredning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Om

 • knölen är hård/fast
 • cytologpunktion visat misstänkt/verifierad malignitet
 • symtom/fynd i ÖNH-status visar misstänkt primärtumör
 • cytologi visat lateral halscysta

Remiss till hematologmottagning enligt standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL

Om

 •  cytologi visar misstänkt lymfom

Remiss till infektionsklinik

Om initial utredning visat

 • granulom
 • ospecifik inflammation
 • allmänsymtom, tex feber, viktnedgång, förhöjda inflammatoriska parametrar eller hosta och epidemiologi enligt nedan

Remiss till reumatolog

Om intital utredning talar för att lymfkörtelförstoring kommit i samband med annat insjuknande som talar för inflammatorisk led- eller systemsjukdom.

Spesamgruppen för öron, näsa, hals, hörsel och tal

Symtom

Upp

Definition

Förstorade knölar (>1cm) längs med halsens laterala mjukdelar. Se även vårdprogram Knöl i tyeroidea.

Etiologi

Man kan särskilja mellan knölar som uppkommer i samband med infektion och knölar utan föregående infektion. Om knölen uppkommit utan förgående infektion måste underliggande tumörsjukdom misstänkas till dess motsatsen bevisats.

Knölar på halsen som uppkommit i samband med ÖLI (lymfadeniter) ska gå i regress. Om knölen kvarstår ska även den utredas som potentiell malignitet (lymfom eller metastas). Cirka 25% av alla ÖNH-tumörer presenterar sig primärt som en knöl på halsen.

Lateral halscysta hos vuxen kan vara en cystisk metastas och risken ökar med ökande ålder hos patienten.

Joniserande strålning, exponering för trädamm, skavande protes, A-vitaminbrist, liksom tobak och överkonsumtion av alkohol är predisponerande för tumörutveckling inom ÖNH-området. Dessutom finns ett samband mellan humant papillomvirus (HPV) i tungbas- och tonsillcancer och Epstein Barr-virus (EBV) i epifarynxcancer.

Symtom

Knöl som uppkommit i samband med infektion är i allmänhet ömmande och går i regress efter att infektionen klingat av.

Vid misstänkt lymfom efterfråga allmänsymtom som viktminskning, nattliga svettningar, feber, trötthet.

Maligna knölar kan uppkomma som enda symtom eller som del i ett mer komplext sjukmönster. Efterfråga ensidig svalgsmärta, röstpåverkan, sväljningssvårigheter (viktnedgång), ensidig hörselnedsättning, ensidig blodig/purulent snuva och ensidig nästäppa som kan tala för malignitet.

Epidemiologi

Upp

Endemiskt finns skillnader för infektionssjukdomar som presenterar sig med knölar på halsen. Till exempel är tularemi vanligare i norra delen av Sverige. Tänk alltid på TBC om knöl på halsen upptäcks hos personer som härstammar från länder med hög TBC-prevalens. Rådfråga gärna Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset före remiss till punktion, som helst ska undvikas vid stark misstanke om TBC (körtelextirpation att föredra för att undvika fistelbildning).

Riskfaktorer

Upp

Risken att det kan röra sig om en malignitet ökar med ökande ålder. För övrigt, se under rubriken Etiologi.

Differentialdiagnos

Upp
 • Maligniteter
  • Lymfkörtelmetastas (oftast från ÖNH-området)
  • Tumörgenomväxt
  • Lymfom
  • Spottkörteltumör
 • Infektioner med cervikala lymfadeniter
  • Bakteriellt eller viralt orsakad lymfadenopati (vid ÖLI)
  • Infekterad lateral halscysta eller thymuscysta
  • Mononukleos
  • Tulare
  • Tbc
  • Hiv
  • Toxoplasmos
  • Cat-scratch disease
  • Brucellos
 • Systemiska inflammationssjukdomar

Utredning

Upp

Anamnes

Efterfråga symtom och epidemiologi enligt ovan

Status

 • ÖNH-status inklusive inspektion och palpation i munhålan
 • Främre rhinoskopi
 • Otoskopi
 • Om möjlighet finns - spegling eller fiberskopisk undersökning av hypofarynx/larynx
 • Palapation av halsen mjukdelar inklusive thyreoidea och parotis

Cytologpunktion

I oklara fall av icke hårda knölar kan utredning och inväntande av svar ske av allmänläkare. Punktion utesluter dock inte lymfom, och vid kvarstående resistens bör remiss skickas till ÖNH-klinik för bedömning.

En fast till hård, icke ömmande knöl ökar risken för att det rör sig om en malignitet. Remiss skickas till ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och samtidigt skickas remiss till cytologmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset (drop in-mottagning må-to 9.00-11.30 samt 13.00-15.00, fre och dag innan helgdag 9.00-11.30).

Vid ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset, görs bedömning om välgrundad misstanke om malignitet föreligger och fortsatt utredning sker enligt standardiserade vårdförloppet för huvud-och halscancer.

Ultraljudsundersökning är sällan indicerad i initial utredningsfas. Om knöl i tyreoidea, se vårdprogram Knöl i tyreoidea.

Behandling

Upp

Infektionsrelaterad knöl behandlas i enlighet med bakomliggande infektion. Viktigt att upplysa patienten att knölen ska gå i regress. Om inte, ska vidare utredning ske.

 • Malignitet i ÖNH-området behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, vid ÖNH-kliniken och Radiumhemmet, beroende på tumörform
 • Lymfom utreds och behandlas vid Hematologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Södersjukhuset och Capio S:t Göran
 • Specifika infektioner behandlas vid infektionskliniken Karolinska Universitetsjukhuset
 • Systemiska inflammationssjukdomar behandlas vid reumatologkliniken

Uppföljning

Upp

Knöl som bedömts som infektionsrelaterad lymfadenit ska gå i regress. Patienten ska informeras att återkomma om progress (inom 1 vecka) eller utebliven regress (inom några veckor).

Om dokumentet: Knöl på halsen hos vuxna

Författare:
Britt Nordlander, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Andrea Vlastos, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Pierre Bergensand, specialist i allmänmedicin, Stuvsta vårdcentral
Publicerat:
November 2013
Uppdaterat:
Mars 2018