Sinuit

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Handlägger okomplicerad sinuit.

Remiss till specialist i ÖNH-sjukdomar

 • När det förväntade behandlingsresultatet uteblir, dvs kvarstående eller försämrade besvär efter minst en vecka
 • Vid upprepade, täta sinuiter
 • Vid misstanke om dental genes

Remissinnehåll

 • Anamnes
 • Status
 • Uppgifter om given behandling

Remiss till akutmottagning och sjukhusklinik

Barn till och med 14 år till Astrid Lindgren Barnsjukhus, Karolinska Solna.

Barn över 15 år och vuxna till ÖNH-akuten, Karolinska Huddinge.

 • Alla allmänpåverkade och kraftigt smärtpåverkade patienter
 • Alla barn med misstanke om ethmoidit: feber och periorbial svullnad
 • Vuxna med sinuitsymtom och perorbital svullnad (mucocele?)

Remissinnehåll

 • Remissinnehåll som till specialistläkare

Spesamgruppen för öron, näsa, hals, hörsel och tal

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Sjukdomens konsekvenser för funktionstillståndet varierar från obetydligt till kraftig påverkan på allmäntillståndet.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Feber och påverkat allmäntillstånd nedsätter den allmänna fysiska prestationsförmågan.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg
Beskriv noggrant hur sjukdomen tillsammans med komplicerande sjukdomar påverkar arbetsförmågan.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Sinuit

Förkom

Symtom

Upp
 • Tjock snuva - ofta ensidig varig sekretion från näsan
 • Duration av ”bihålebesvär” i över en vecka (8-10 dagar)
 • Kakosmi (dålig lukt i näsan, framförallt vid dental sinuit)
 • Dubbelinsjuknande, dvs föregås av en förkylning

Feber, allmänpåverkan, trötthet, ökad smärta vid framåtböjning förekommer vid sinuit men saknar diagnostisk betydelse.

Prognos

Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad sinuit är mycket hög, varför symtomatisk behandling kan prövas i många fall.

Epidemiologi

Upp

Oklara incidens och prevalenssiffror på grund av bristfälliga diagnostiska metoder.

Sinuit förekommer under hela året med en måttlig ökning vintertid.

Bakteriologi

Pneumokocker dominerar men Haemophilus influenzae kan förekomma ((cirka 10% betalaktamasbildanden).

Moraxella catarralis (85% betalaktamasbildande) förekommer, men är ganska ovanlig som agens vid sinuit.

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Anamnes

Tidigare sinuiter, behandling, röntgen, tandstatus, tandläkarbehandling?

Uppgift om pågående eller nyligen genomgången förkylning krävs för diagnostik av (rinogen) sinuit.

Statusfynd

Osäkra tecken: Blek hängig patient med purulent snuva och feber. Perkussionsöm över kind och/eller panna (palpationsömhet som enda fynd saknar diagnostiskt värde. Var på bakre svalgväggen talar ej för sinuit).

Säkra tecken: Vargata i mellersta näsgången. Näsan undersöks med fördel efter avsvällning. Ge tex Nezeril endospipetter och vänta 15 min.

Undersökningar

Lab-prover har begränsat värde. Högt CRP talar för allvarlig infektion. Vita, poly/mono har inget värde i diagnostiken vid akut sinuit.

Odlingar: Det finns ingen anledning att ta odling i det enskilda fallet.

Om odling är indicerat ska det göras på aspirat.

Odling från vargatan i meatus medius kan ha ett visst värde.

Nasofarynxodling ska ej utföras.

Vid dental sinuit kan anaeroba bakterier förekomma.

Röntgen (datortomografi) vid den akuta infektionen rekommenderas inte.

Ultraljud av sinus har ingen diagnostisk användning.

Behandling

Upp

Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad sinuit är mycket hög, varför symtomatisk behandling kan prövas i många fall.

 • Högläge
 • Vila
 • Avsvällande näsdroppar eller spray
 • Analgetica
 • Koksaltsköljningar (0,5 l ljummet vatten + 1 tesked salt). Använd nässköljare

Vid stark misstanke om purulent sinuit ges: fenoximetylpenicillin (PcV) (t.ex. Kåvepenin) 25 mg/kg x 3 (max 1,6 g x 3) i 7 dygn och mometason, t.ex. Nasonex spray, 2 sprayningar i vardera näsborre x 2.

Vid PC-allergi typ 1 och ålder >8 år ges doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn. Vid typ 2 kan cephalosporiner nyttjas.

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Okomplicerad sinuit som blir bra behöver ej kontrolleras.

Terapisvikt

Försämring under pågående behandling

 • Ifrågasätt diagnosen
 • Överväg byte av antibiotika, datortomografi och kontakt med ÖNH-specialist

Recidiv

Nyinsjuknande inom 30 dagar

 • Överväg annan orsak, tex tandinfektion, näspolypos, allergisk/idiopatisk rinit, cancer
 • Vid behov remiss till ÖNH-specialist

Om dokumentet: Sinuit

Författare:
Karin Toll, överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Pär Stjärne, överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Granskat av:
Pierre Bergensand, distriktsläkare, Stuvsta vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för öron-, näs- och halssjukdomar:
Mats Holmström, ordf, maj 2017
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
November 1996
Uppdaterat:
Maj 2017