Ögonskador

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Bulbkontusion
Mindre, trubbigt trauma, där bulben är lätt injicerad, främre kammaren, iris och pupill u a, det vill säga yttre delar av bulben u a. Normal syn.

Främmande kropp
Ytlig och inte centralt i kornea framför pupillen.

Kemisk skada
Där man efter 20 minuters spolning ser en helt klar hornhinna och inga bleka/svullna områden i konjunktiva.

Kornealerosion
Efter bagatellartat trauma, till exempel kvist eller nagel.

UV-ljusskada
Snöblindhet efter solexposition eller svetsning.

Remiss till specialist i ögonsjukdomar

Bulbkontusion
Vid kraftigare trauma med subkonjunktival blödning eller uttalad kärlinjektion. Patologi i främre kammare, blödning, oregelbunden pupillform. Svårighet att oftalmoskopera. Nedsatt syn. Värk.

Bulbperforation
Vid misstanke om perforation alltid AKUT remissfall till ögonklinik med operationsresurser.

Främmande kropp
Som inte kan borttorkas med öronpinne, rostring. Grad som sitter fast på kornea. OBS! Trauma efter metall mot metall/sten skall perforation misstänkas - remissfall.

Kemisk skada
Med bleka områden i konjunktiva som tyder på vävnadsdöd. Oklarhet i kornea.

Remissinnehåll

 • Akutellt problem
 • Anamnes och status
 • Tidigare ögonstatus
 • Vidtagna åtgärder

Se även ögonremisser

Spesamgruppen för ögonsjukdomar

Symtom

Upp
Bulbkontusion - Subkonjunktival blödning
- Kraftig kärlinjektion
- Blödning i främre kammaren, ej fri ljusväg
- Oregelbunden pupill
- Nedsatt syn
Bulbperforation - Smärta, svullnad
- Deformerad ögonbulb
- Utplånad främre kammare, pupilldeformation
- Prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer
- Misstanke om perforation vid metall mot metall/sten
- Nedsatt syn
Främmande kropp - Skavkänsla
- Tårflöde, ljuskänslighet
- Ensidig
Kemisk skada
- Sveda, tårflöde
- Blandinjektion, eventuellt konjuktival svullnad
- Bleka områden talar för allvarlig skada
- Frätsår på och/eller grumling av kornea
- Synnedsättning
UV-ljusskada - Besvär i båda ögonen några timmar efter exposition med smärta, tårflöde och ljuskänslighet
- I svåra fall blepharospasm

Utredning

Upp

Anamnes

Se ovan under symtom.

Undersökningar

 • Visus
 • Undersökning med luppglas eller spaltlampa
 • Undersökning i genomfallande ljus
 • Evertering av ögonlocket vid misstanke om främmande kropp
 • Fluoresceinfärgning vid misstanke på hornhinnesår
 • Oftalmoskopi om möjligt. Var ej rädd dilatera pupillen om inte blödning finns i främre kammaren

Behandling

Upp
Bulbkontusion Handläggning av ögonläkare. Akut dagtid.
Bulbperforation Handläggning av ögonläkare. AKUT till ögonklinik med operationsresurser!
Främmande kropp Borttorkas med öronpinne i lokalanestesi. Om det inte lyckas, remiss till specialist.
Kemisk skada
Skölja och åter skölja. Har man tillgång till NaCl används denna men kranvatten duger. Spola i 20 minuter. Man bör evertera ögonlocket en del av spolningstiden. Vid okomplicerade fall - antibiotikasalva i några dagar. Kontroll efter ett dygn om ej subjektivt bra!
Kornealerosion Behandling med neutral ögonsalva några dagar till symtomfrihet. Information om smärta i 1-2 dygn. Lätta analgetika. Eventuellt ögonförband.
UV-ljusskada I samband med undersökning - lokalbedövning - vilket ger momentan smärtlindring. Neutral ögonsalva till symtomfrihet, eventuellt engångskapsel med Cincainsalva.  Analgetika. Eventuellt ögonförband.

Om dokumentet: Ögonskador

Författare:
Magnus Gjötterberg, överläkare, Anders Furucrona, specialist i allmänmedicin, Lars Hellström, specialist i allmänmedicin
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ögonsjukdomar:
Anne Odergren, ordf, maj 2018
Publicerat:
Oktober 1997
Uppdaterat:
Maj 2018