Torra ögon

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Bör kunna diagnostisera och behandla de flesta fall av torra ögon.

Remiss till specialist i ögonsjukdomar

 • Svåra besvär trots tårsubstitut
 • Ögonlockssjukdomar

Spesamgruppen för ögonsjukdomar

Symtom

Upp
 • Torrhetskänsla
 • Skav
 • Sveda
 • Brännande känsla
 • Trötthet i ögonen
 • Främmande kropps-känsla
 • Varierande dimsyn
 • Ökad blinkfrekvens
 • Ökat tårflöde

Epidemiologi

Upp

Torra ögon kan ha flera orsaker:

 • Ålder (tårproduktionen avtar med åldern)
 • Torr miljö
 • Långvarigt arbete framför bildskärm
 • Kontaktlinser
 • Läkemedel (t.ex. antikolinergika, cytostatika, antidepressiva)
 • Systemiska inflammationer (t.ex. Sjögrens syndrom, Reumatoid artrit, SLE, tyroidearelaterade ögonproblem)
 • Ögonlocksfelställningar
 • Dålig blinkfunktion/ofullständig slutning av ögat nattetid
 • Blefarit

Utredning

Upp

Anamnes

 • Ögonsymtom
 • Reumatisk sjukdom, annan systemsjukdom?
 • Läkemedel?
 • Kontaktlinser?

Status

 • Bulben kan vara blek eller lätt rodnad
 • Ögonlockskanter – tecken på blefarit, felställningar?
 • Eventuellt Schirmer test

Behandling

Upp

Icke-farmakologisk behandling

 • Undvik drag, torr luft, rök och damm
 • Tänk på att blinka vid långvarig fixation, till exempel vid bildskärmsarbete
 • Om tecken på blefarit, behandling av denna
 • Kontaktlinsanvändning är olämpligt vid torra ögon

Farmakologisk behandling

Tårsubstitut. Vissa preparat är extemporetillverkade eller registrerade läkemedel och kan förskrivas på recept, om medicinska skäl finns. Alla preparat är receptfria. Patienterna får pröva sig fram till vilket preparat som känns bäst.

 • Vanligt doseringsintervall av ögondroppar är 4–6 gånger dagligen. Doseringen ska dock alltid individualiseras. Preparaten kan inte överdoseras.
 • Vid frekvent och långvarig behandling med ögondroppar bör preparat innehållande konserveringsmedel undvikas, särskilt bensalkonklorid.
 • Samtliga preparat ger mer eller mindre symtom av övergående dimsyn.
 • Substanser med hög viskositet behöver inte droppas så frekvent, men ger å andra sidan mer dimsyn.
 • Salvberedningar bör helst endast användas till natten, då de kan medföra att tåruppsprickningstiden försämras.
 • Gå igenom medicinlistan för att se om läkemedel med torra ögon som biverkan kan bytas ut eller undvikas.
 • Behandla eventuella blefariter.

Svårbehandlade fall kan behöva annan åtgärd eller behandling, till exempel tårpunktsocklusion, lokala steroider, cyclosporindroppar eller perorala parasympatomimetika. Sådan behandling sköts lämpligast av specialist i ögonsjukdomar.

Se Preparatöversikt för behandling av torra ögon (Janusinfo).

Kloka listan 2020

Om dokumentet: Torra ögon

Författare:
Leif Tallstedt, överläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus
Granskat av:
Pierre Bergensand, specialist i allmänmedicin, Stuvsta vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ögonsjukdomar:
Anne Odergren, ordf, november 2017
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för ögonsjukdomar:
Leif Tallstedt, ordf, november 2017
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
November 2017