Gikt (Arthritis urica)

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och behandling sker i primärvården.

Remiss till reumatolog

 • Vid tveksamhet diagnos, behandlingssvikt
 • Vid kontraindikation som omöjliggör sedvanlig behandling som allergier, njursvikt för ställningstagande biologiska läkemedel, där bedömning och uppföljning eventuell ultraljudsundersökning görs av reumatolog

Remissinnehåll

 • Anamnes och ledstatus
 • Lab: urat, krea, CRP
 • Resultat av utförda utredningar
 • Medicinering

Spesamgruppen för reumatologi

Sjukskrivning

Upp

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Gikt

Förkom

Symtom

Upp

Kristallartriter är ett samlingsnamn för de artriter som orsakas av kristallutfällning i leder. De två vanligaste är gikt och pyrofosfatsynovit (pseudogikt), vilka orsakas av kristallerna natriumurat respektive kalciumpyrofosfat.

Definition

Hyperurikemi som ger Na-uratutfällning i ledvätska ger upphov till en ilsken artrit. Kroppen försöker eliminera kristallerna genom en främmandekroppsreaktion.

 • Akut insättande monoartrit (90%) vanligen nattetid, med periartikulär rodnad och svullnad. Om fler än en led oftast närliggande leder
 • Spontanregress av attacken inom 1-2 veckor
 • Oftast engagemang av stortåns grundled (debutsymtom i 70%) men även mellanfot, fotled, knä, betydligt mer sällan i övre extremiteternas leder
 • Ibland bursit, oftast i olekranonbursan
 • Vid akut attack förekommer subfebrilitet och påverkat allmäntillstånd
 • Obehandlad kan giktsjukdomen ge upphov till:
 1. Led- broskskador efter recidiverande artriter.
 2. Tofi (subkutana ansamlingar av uratkristaller) framför allt på ytteröra, fingerpulpa, olekranonbursa, akllessena och invid afficerade leder.
 3. Njurskada, främst tubulärt.

Diagnos

 • Akut, ilsken mono- eller oligoartrit med periartikulär reaktion
 • Förekomst av kristaller i ledvätska
 • Hyperurikemi
 • Tofi

Epidemiologi

Upp

Insjuknandet sker vanligen i medelåldern.

Prevalens

Hos män 0,5-2,8% och hos kvinnor 0,1-0,6%.

Etiologi

Hyperuricemi (S-urat >450 mmol hos män och kvinnor efter menopaus) orsakas av:

1. Ökad uratproduktion

a) förhöjd nukleinsyranedbrytning såsom vid myeloproliferativa sjukdomar och andra neoplasmer, särskilt i samband med strål- och cytostatikaterapi

b) psoriasis

c) ökad uratmetabolism beroende på enzymrubbning i levern.

d) alkohol

2. Minskad uratutsöndring som vid

a) nedsatt glomerulusfiltration

b) defekt tubulusfunktion

c) behandling med tiazider och loopdiuretika

Differentialdiagnos

Upp

Akut gikt

 • Bakteriell artrit = grumlig missfärgad ledvätska med leukocyter ≥75x109/l och polymorfnukleära celler ≥98%
 • Pyrofosfatsynovit = röntgenfynd av intraartikulära förkalkningar i ledbrosk/menisker/kapsel och i ledvätskan fynd av kalciumpyrofosfatkristaller
 • Sarkoidosartrit = fynd på lungröntgen av bilarterala hiluslymfom (90%) och ibland förekomst av erythema nodosum. Förhöjt ACE (Angiotensin-converting enzyme) i blodprov
 • Reaktiv artrit = anamestiska eller kliniska tecken på föregående urogenital eller gastrointestinal infektion
 • Erysipelas = icke rörelsesmärtande led samt fynd av eventuell hudskada eller annan ingång för infektion

Kronisk gikt

 • Reumatoid artrit = engagemang av MCP- och PIP-leder samt särskiljande röntgenfynd
 • Artros = särskiljande röntgenfynd

Utredning

Upp
 • S-urat – nästan alltid förhöjt (men kan vid akut attack sjunka till normalt hos cirka 20%)
 • SR och CRP förhöjda, avspeglande inflammationen

Röntgen

 • Vid tidig gikt ses inga förändringar
 • Vid långvarig (kronisk) gikt ses typiska bendestruktioner invid engagerade leder samt sänkta ledbrosk

Behandling

Upp

A. Giktattack

 • Avlastning och vila av led/er
 • NSAID (per os/stolpiller) i maxdos till besvärsfrihet. CAVE om njurskada föreligger!
 • Intraartikulär glukokortikoidterapi
 • Prednisolon per os, 25-30 mg i 3-5 dagar kan användas vi kontraindikation mot NSAID
 • Kolkicin 0,5 mg per os 1 x 2-3, maxdos 4mg/dygn. Biverkningar är illamående och diarré. Vid nedsatt lever- eller njurfunktion minskar clearance av kolkicin, vilket ger ökad risk för toxicitet

B. Förebyggande behandling

Åtgärda eventuellt bakomliggande faktorer enligt ovan.

Indikationer

 • ≥2 giktattacker/år
 • Röntgenfynd av brosk- eller bendestruktioner
 • Förekomst av tofi

Egenterapi

 • Undvik inälvsmat
 • Viktreduktion (får ej forceras!)
 • Minskad konsumtion av alkohol (främst öl)
 • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss, överväg FaR

Farmakoterapi

 • Tablett Allopurinol ska smygas in - starta med 0,1g - och stegvis höjas till minst 0,3 g vid normal njurfunktion. S-urat kan vara förhöjt vid insättning. Behandlingsmål är S-urat <360 umol/L (<300 umol/L vid tofi). Sätt inte ut allopurinol vid ny attack
 • S-uratkontroll 1-2 veckor efter varje dosjustering
 • Interagerar främst med purinanaloger som azathioprin och purinethol, vars koncentrationer ökar

Alternativt

 • Tablett Probecid 0,5 g, 1-2 x 2-3. Förutsätter normal njurfunktion och ingen njurstensanamnes
 • Ska kombineras under 2-3 månader med natriumbikarbonat 1 g x 2-4 för att alkalisera urinen vilket minskar risken för uratutfällning i tubuli
 • Kan kombineras med allopurinol
 • S-uratkontroll 1-2 veckor efter varje dosjustering till normaliserat S-urat
 • Interagerar med NSAID, paracetamol, antibiotika och metothrexate vars koncentrationer ökar
 • Prednisolon

OBS! Asymtomatisk hyperurikemi är i sig ej behandlingskrävande, ska däremot utredas!

Rådgör eventuellt med njurmedicinsk expertis!

Kloka listan 2020

Om dokumentet: Gikt (Arthritis urica)

Författare:
Ulf Hirsch, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Cecilia Carlens, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för reumatologiska sjukdomar:
Ralph Nisell, ordförande, maj 2017
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
November 2003
Uppdaterat:
Maj 2017