Covid-19 - Länksamling för primärvården

Aktuellt om covid-19

Upp

Vårdgivarguiden  Samlad viktig information till vårdgivare samt daglig sammanställning och lägesuppdatering.

Smittskydd Stockholm – Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndigheten – Dagliga uppdateringarna om utbrottet av covid-19. 

Krisinformation – Samlad information från myndigheterna.

Handläggning och samverkan

Upp

Regionalt vårdprogram covid-19 – Detta är ett levande dokument. Då utbrottet med covid-19 ännu pågår saknas säkra data, uppgifterna i dokumentet kan komma att ändras. Klinisk bedömning och egen värdering är av yttersta vikt. (Viss.nu)

Bedömning av smittfrihet vid covid-19 Nationella kriterier för vägledning avseende smittfrihet. (Vårdgivarguiden)

Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i Region Stockholm – För att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. (Vårdgivarguiden)

Beslut, åtgärder och inriktning – Här samlar Region Stockholm löpande information om beslut, åtgärder och inriktningar avseende covid-19. (Vårdgivarguiden)

Omhändertagande av luftvägsinfektion och/eller feber i öppenvård – Information om omhändertagande, skyddsutrustning, rengöring och transport. (Vårdgivarguiden)

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård – (Vårdgivarguiden)

Kodning av covid-19 – Klassifikationer och diagnoskoder vid covid-19. (Socialstyrelsen)

Smittskyddsblad - läkarinformation

Rekommendationer för vårdpersonal – Vad gäller för vårdpersonal som blir sjuk? (Vårdgivarguiden)

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion (Vårdhygien)

Provtagning av SARS-CoV-2

Provtagningsindikation för patienter Region Stockholms indikation skiljer sig från Folkhälsomyndighetens på grund av lokala förutsättningar. (Vårdgivarguiden)

Utökad provtagning för SARS-CoV-2 vid husläkarmottagningar och närakuter Rutin för patientflöden och provtagning. Ansvarig läkare avgör om indikation för provtagning föreligger. Provtagning är endast indicerad när den påverkar den medicinska handläggningen. (Vårdgivarguiden)

Rekommendationer om samhällsviktig verksamhet vid nationell testning Kriterier för prioritering av samhällsviktig verksamhet.

Handläggning vid positivt provsvar  Smittskyddsblad (Smittskydd Stockholm) 

Läkemedel

Upp

Vid frågor om läkemedelsbehandling vid covid-19 – Karolic och kunskapsstöd tar fram underlag till behandlande sjukvårds- eller tandvårdspersonal för beslut avseende enskilda patienters läkemedelsbehandling.

Koagulationspåverkan och trombosbenägenhet – Trombosprofylax rekommenderas till alla vuxna patienter, och ungdomar över 15 år, som sjukhusvårdas på grund av covid-19, men även till covid-19 patienter med känd trombofili som inte är i behov av sjukhusvård.

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO – Behandlingsrekommendationer från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp  för äldres hälsa  samt SÄBO-rådet vid covid-19 hos patienter på särskilda boenden. (Janusinfo)

Samlad information till primärvården om astma och KOL – Riktlinjer kring akutbehandling av KOL samt astma hos barn och vuxna. Använd Spacer vid behandling av astma/KOL på mottagningen, ej nebulisator. Nebulisatorer är aerosolbildande vilket ökar risk för smittöverföring.

https://endokrinologforeningen.se/nyheter/endokrinologens-viktiga-bidrag-for-patienter-med-covid-19/
Kortisonbehandling vid covid-19
 Svenska endokrinologföreningen (SEF) har skrivit kort information om kortisonbehandling och COVID-19 för att undvika risk för allvarlig binjurebarkskris. 

Kortisonbehandling vid covid-19 – Svenska endokrinologföreningen (SEF) har skrivit kort information om kortisonbehandling och covid-19 för att undvika risk för allvarlig binjurebarkskris.

Samlad information kring covid-19 och läkemedel – (Janusinfo)

Myndigheter om covid-19

Upp

Folkhälsomyndigheten – Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas av dig som arbetar inom vård och omsorg som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer.

Socialstyrelsen – Socialstyrelsen publicerar löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Smittskydd Stockholm – Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

SBU – Information om covid-19 och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU.

Palliativ vård

Upp

Anvisningar för primärvården – Palliativ konsult jourlinje. Kontaktuppgifter till ASiH enligt klusterområde för rådgivning avseende vårdnivå samt konkreta medicinska råd.

Anvisningar för remittering till ASiH – Avancerad sjukvård i hemmet

Anvisningar för remittering till SPSV – Specialiserad palliativ slutenvård

Öppen kurs i smärtlindring inom palliativ vård – Främst riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade vården men kan även vara till stöd i primärvården.

Har du tillgång till Lärtorgets utbildningar kan du gå utbildningen smärtlindring inom palliativ vård på Lärtorgets slutna del, ditt godkännande på kursen registreras då i Lärtorgets system. Inloggning kräver e-tjänstekort (SITHS) eller inloggningsuppgifter. 

Mer utbud på Lärtorget; 
Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19

Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19 – (Lärtorget)

Psykologiskt krisstöd vid covid-19 – (Lärtorget)

Palliativ symtomlindring vid covid-19 – Filmer och nedladdningsbart material kring palliativ symtomlindring vid covid-19, samt samtal med närstående i livets slutskede.(Palliativt kunskapscentrum)

Symtomlindring i livets slutskede – Läkemedelsbehandling i palliativ vård av covid-19. (Socialstyrelsen)

Behandlingsalternativ för ångestdämning, sedering och smärtlindring i palliativ vård under covid-pandemin – Sammanställning av Region Stockholms läkemedelskommitté. (Janusinfo)

Patientinformation

Upp

Hantera oro vid covid-19 För invånare som upplever oro i samband med covid-19 finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram. (1177 Vårdguiden)

Information till riskgrupper om covid-19 – (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsblad – patientinformation

Om covid-19 – (1177 Vårdguiden)

Corona självskattningstest – För triagering till egenvård eller kontakt med vården. (Region Stockholm)

Rehabilitering

Upp

Rehabilitering post covid-19  (Vårdgivarguiden)

Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården  (Socialstyrelsen)

Kunskapsstöd och webbinarium kring rehabilitering vid covid-19  Framtaget av nationellt programområde (NPO) Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. (Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård)

Sjukskrivning

Upp

Ändrade regler för sjukskrivning

Sjukanmälan från 13 mars och senare behöver inte läkarintyg dag 1-21. Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand. Den som får ett tillfälligt beslut kommer att få information om det. Man kan till Försäkringskassan retroaktivt ansöka om ersättning med ett schablonbelopp för karensavdraget från 11 mars och framåt. Vid rätt till sjukpenning och arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön betalas ersättning ut utan karensavdrag.

Försäkringskassan har tillfälligt utökat möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete mellan dag 181 - 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin.

Arbetsgivaren får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har fram till och med juli. För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Vård av barn (vab)

Ersättning för vab utgår endast om barnet är sjuk eller bedöms vara bärare av smitta som inte ska spridas. Läkarintyg krävs inte efter dag 7. Ersättning gäller inte om barnet är hemma i syfte att inte bli smittad eller om förskola eller skola är stängd när barnet är friskt. Från och med den 25 april fram till sista september 2020 utgår ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta.

Föräldrar till barn som har varit allvarligt sjuka under 2020 och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete. En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta samt skriva ett läkarutlåtande där detta framgår. Förebyggande ersättning för vab kan betalas ut från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 30 september 2020. Barnet måste vara under 18 år.

Intyg för vab

Ersättning till riskgrupper

Tillfällig ersättning utgår för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas, inkluderar behovsanställd som varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september. Ansökan öppnar den 24 augusti och kan ansökas retroaktivt för tid från den 1 juli. Ingen sjukanmälan krävs.

Kriterier:

 • Att man har arbete men en sjukdom som utgör risker att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
 • Ett läkarintyg som styrker någon av nedan sjukdomstillstånd: 
  • En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
  • Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
  • En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
  • Binjurebarkssvikt.
  • Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
  • Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.

Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)

Försäkringskassan avvaktar med att begära in kompletteringar av medicinska underlag (Försäkringskassan)

Triagering

Upp

Identifiering av riskgrupper – (Socialstyrelsen).

Förändrat arbetssätt i primärvården vid covid-19 – Praktiska förslag till primärvården, framtaget av Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vägledning vid medicinsk prioritering för vård av äldre – Algoritm för bedömning Clinical Frailty Scale (CFS) om den kliniska situationen så kräver. Ursprungligen från Capio Äldre och Mobil Vård, med godkännande om publicering.

Clinical Frality Scale – (Dalhousie university)

Covid-19 journal – Ursprungligen från Praktikertjänst med godkännande om publicering.

Prehospital riskvärdering och allvarlighetsbedömning av infektion – Sepsis – prehospital vård för vuxna. (Viss.nu)

Triagering av patienter med dyspné och/eller feber >5 dygn:
(Flödesscheman från Praktikertjänst med godkännande om publicering)

Telefonbedömning 

Läkarbedömning

Utbildning och information

Upp

Ny telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund – Hit kan man ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. (Transkulturellt Centrum)

Patienter som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård och behandling, har från den 15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av covid-19. Du som vårdgivare behöver inte göra en medicinsk bedömning, det räcker med att patienten är 70 år eller äldre och behöver komma in på ett besök till dig. Det är du som ger vård som är tillståndsgivare. Detta gäller till den 15 juni efter beslut från Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. Kom ihåg att informera patienten om att egenavgiften faktureras som vanligt i efterhand.
Rätt till sjukresor för patienter över 70 år (Vårdgivarguiden)

Information, affischer och filmer – Hur man ska tvätta händer och vikten av att stanna hemma när man har symtom. Finns  på flera språk. (Vårdgivarguiden)

Infektionskänsliga patienter erbjuds möjlighet till tidbokad provtagning – För tidbokning kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice vardagar efter klockan 13:00, telefon 08-571 719 99.

Meddelande eller fråga till patient via 1177 Vårdguiden – Lathund för hur man kan kommunicera med patienter via Vårdguiden när fysiska besök ska försöka undvikas. (Vårdgivarguiden)

Samlad information om covid-19 – Svenska läkaresällskapets samlingssida med information, nyheter och tips från SLS:s vetenskapliga sektioner.

Webbutbildningar

Webbinarium Rehabilitering covid-19 - Arrangeras av Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin med stöd av Sydöstra sjukvårdsregionen/Region Kalmar län.

Videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa – Kunskapsstöd kring handläggning av psykisk ohälsa via videobesök och när detta kan vara lämpligt att ersätta fysiska besök. (Akademiskt primärvårdscentrum)

SFAM-projekt covid-19 – Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, ordnar ett videoforum för utbyte kring coronapandemin varje torsdag, klockan 12-13. Målgruppen är allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och med fokus på hanteringen av sköra äldre patienter. Du är även välkommen att diskutera annat som berör covid-19.

Videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa  (Akademiskt primärvårdscentrum)

Korta e-utbildningar – För personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. (Karolinska institutet)

Länkar till webbutbildningar – Bland annat till Infektionsläkarföreningens webbinarier om covid-19. (Janusinfo) 

Två filmer gjorda av Olof Norin, specialist i allmänmedicin vid Capio Åkermyntans Vårdcentral i Hässelby

Infektionsmottagningen Åkermyntan, infektionsnod – Hur en infektionsnod i tält kan organiseras.

Infektionsmottagningen Åkermyntan, vitalparametrar – Lämpliga vitalparametrar och hur dessa mäts i tält.

Vetenskapliga artiklar

Upp

Kunskapsstöd och senaste forskning gällande covid-19 –  Här hittar du senaste forskning och riktlinjer angående covid-19. (Sjukhusbiblioteken i Region Stockholm)

Cochrane library  Artiklar om covid-19

BMJ - Covid-19: a remote assessment in primary care  Artikel som handleder hur man skulle kunna bedöma de allra flesta patienterna på distans och därmed minimera de fysiska mötena.

Are there any evidence-based ways of assessing dyspnoea (breathlessness) by telephone or video? – Låg evidens för Roth metoden vid telefontriagering (CEBM)

Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19 – Artikel i Läkartidningen.

Om dokumentet: Covid-19 - Länksamling för primärvården

Sammanställt av:
Jennie Cardell och Panteha Hatefi, specialister i allmänmedicin, redaktionen Viss.nu
Publicerat:
April 2020