Tillgänglighetsredogörelse för Viss

Upp

Region Stockholm redovisar på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för Viss, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.

Region Stockholm strävar efter att Viss ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA (Web Content Accessibility Guidelines).

Brister i digital tillgänglighet

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan. För närvarande uppfyller vår webbplats delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA .

Inom följande områden förekommer brister

Teknik

 1. Webbplatsen saknar responsivitet.
 2. Det går inte att få hela innehållet uppläst.
 3. Möjlighet att skala är begränsad.
 4. Formelement har inte tillhörande etiketter.

Pedagogik

 1. Det finns brister i kontrast mellan text och bakgrund.
 2. Vissa klickbara ytor är inte tillräckligt stora.

Språk

 1. Långa texter och djup struktur.
 2. Brutna länkar.
 3. Inkonsekvent format på datum och sifferformat.

Hur åtgärdar Region Stockholm bristerna?

Region Stockholm arbetar löpande med tillgänglighet i den digitala utvecklingen på följande sätt:

 • Kompetenshöjande insatser, till exemepel utbildningar på Region Stockholms intranät.
 • Utveckling av rutiner och arbetssätt.
 • En central kravställning för WCAG.

Nära framtid

Viss genomgår för närvarande ett omfattade tekniskt ombyggnadsarbete.

På den nya, moderna plattformen kommer stort fokus ligga på tillgänglighet. Den nya plattformen innehåller automatiska funktioner som bevakar WCAG vid varje publicering.

Region Stockholm räknar med att vid lansering av den nya tekniska plattformen ska de flesta av nuvarande brister i tillgängligheten vara åtgärdade.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta redaktionen om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer då att åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Viss redaktion: viss@sll.se

Mer information om tillgänglighet
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
https://www.digg.se/digital-tillganglighet
https://www.digg.se/digital-tillganglighet/offentlig-aktor

Mer information om tillgänglighet

Tillgänglighet (digg.se)

Tillgänglighet offentliga aktörer (digg.se)

Om dokumentet: Tillgänglighetsredogörelse för Viss

Författare:
Gunnar Borg, teknisk förvaltare Viss.nu
Publicerat:
September 2020