Patientinformation: Radikal prostatektomi

Upp

Avlägsnande av prostatakörteln (Radikal prostatektomi)

Avsikten med operationen är att bota den cancer som angripit din prostatakörtel. Körteln tas bort genom ett snitt i nedre delen av buken. Först avlägsnas de lokala lymfkörtlarna, som omedelbart sänds till mikroskopi för att utesluta tumörspridning. Om detta skulle påvisas, avbryts operationen och alternativ behandling kommer att erbjudas.

Operation

Upp

Vanligen genomförs hela operationen varvid prostatakörtel, sädesblåsor och delar av sädesledarna avlägsnas. Testiklarna påverkas ej. Operationen utförs i narkos och är så omfattande att blodtransfusion under ingreppet kan förekomma.

Efter operation

Upp

Du får stanna 7-10 dagar på sjukhuset, varefter du går hem och återkommer tre veckor senare för att ta bort den kateterslang som sitter i urinröret, samt den tunna plastslang som placerats i urinblåsan via bukskinnet. I samband med detta kan du ev få tillbringa en natt till på sjukhuset.

Operationssåret sys ihop med stygn som försvinner av sig själv. Det går bra att duscha och tvätta sig med tvål och vatten redan de närmaste dagarna efter operationen men du skall inte bada innan såret har läkt ordentligt.

Radikal prostatektomi kan få vissa negativa sidoeffekter:

Inkontinens (oförmåga att hålla urinen)
Nästan alla patienter får urinläckage omedelbart efter det kateterslangen tagits bort. I de flesta fall blir det bättre under de följande veckorna och de allra flesta uppnår en god förmåga att hålla urinen, även om små läckage i samband med t ex mycket tunga lyft kan förekomma. Många föredrar därför att bära sk droppskydd efter operationen.

Total inkontinens eller socialt oacceptabelt stort läckage uppstår hos ca 10% av de som opererats. Det kan åtgärdas genom användande av olika klämmor, alternativt inopererande av en konstgjord slutmuskel. Slutbedömning av kontinensen kan ske först efter 12 månader.

Problem att tömma blåsan kan uppstå beroende på att skarven mellan urinröret och blåsan gror ihop (striktur). Detta kan vanligen åtgärdas genom ett mindre ingrepp via urinröret.

Impotens (erektionsoförmåga)
Hormonproduktionen påverkas inte av radikal prostatektomi, men sädesavgång omöjliggörs när prostata och delar av sädesledarna tagits bort. De nerver som styr erektionen ligger mycket nära prostatakörteln och det är stor risk att dessa nerver skadas vid operationen. Omkring 80-90% av dem som genomgår radikal prostatektomi drabbas av försämrad eller utebliven erektionsförmåga. Behandling av detta kan ske med olika tekniska hjälpmedel.

Som vid alla större operationer kan mera allmänna komplikationer som t ex infektion inträffa.

Det är viktigt att du har god kännedom om den sjukdom som diagnosticerats hos dig och om den behandling som skall ske. Vill du ha mer information, kontakta urologiska kliniken.

Om dokumentet: Patientinformation: Radikal prostatektomi

Författare:
Viss/Urologiska kliniken, Södersjukhuset
Publicerat:
Juni 1996