Omvårdnad vid depression - Domän 1

Saknar meningsfull sysselsättning

Upp

Definition
Minskad stimulans från (eller intresse i eller engagemang för) aktiviteter för nöje eller avkoppling. (1)

Kännetecken

 • Uttalande från patienten om långtråkighet (t.ex. önskan att det fanns något att göra, eller läsa etc.).
 • Vanlig sysselsättning kan inte göras i det nuvarande sammanhanget. (1)

Relaterade faktorer
Brist på förströelse/sysselsättning i omgivningen (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att hantera ilska/frustration eller nedstämdhet orsakad av tristess/inaktivitet.
 • Patienten är motiverad att delta i/utföra någon form av aktivitet varje dag.(2)

Långsiktiga mål
Patienten är mera tillfreds med sin nuvarande aktivitetsnivå.(2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Diskutera med patienten vad han/hon tycker om/inte tycker om att göra.
 • Ta reda på om det finns några föreningar eller frivilligverksamhet etc. där patienten kan delta.
 • Identifiera tillsammans med patienten tecken på oro och rädslor inför nya möten/nya utmaningar/nya aktiviteter.(2)

Psykoedukation
Informera patienten om vikten av aktivitet och dess hälsofrämjande fördelar (både psykiskt/fysiskt).(2)

Aktivitet

 • Föreslå endast aktiviteter som patienten utför enskilt och som inte innebär någon konkurrens om patienten lider av ångest/oro, (lägga pussel, fotografera etc.).
 • Föreslå patienten att delta i någon form av gruppaktivitet, där andra delar samma intresse.
 • Upprätta en veckoplanering där olika aktiviteter finns kartlagda.
 • Se till att någon personal/närstående finns med/följer med patienten till aktiviteten i början.
 • Vid behov ordna med transport till/från aktivitet om detta utgör ett hinder för att delta. (2)

Stillasittande livsföring

Upp

Definition
Rapporetera levnadsvanor som kännetecknas av låg fysisk aktivitet. (1)

Kännetecken

 • Anger preferenser för låg fysisk aktiviet.
 • Uppvisar minskande fysisk kondition.
 • Val av dagliga rutiner utan inslag av fysisk aktiviter. (1)

Relaterade faktorer

 • Brist på resurser (till exempel tid, pengar, närstående)
 • Bristande intresse
 • Bristande motivation
 • Bristande träning på att slutföra fysiska aktiviteter
 • Otillräcklig kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet (1)

Kortsiktiga mål/Långsiktiga mål

 • Patienten har uttryckt motivation till fysisk aktivitet eller deltagit aktivt i fysisk aktivitet.
 • Patienten har identifierat en aktivitet som han/hon vill aktivera sig med.
 • Patienten har upprättat ett veckoschema eller träningsprogram för fysisk aktivitet. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Bedöm patientens aktivitetsmönster (ingen/veckovis/daglig).
 • Bedöm aktivitetsförmåga: till exempel trötthet och andningsbesvär i samband med fysisk aktivitet eller möjliga obehagsfaktorer: till exempel ont i bröstet, yrsel etc. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten kring fördelarna med en fysiskt mer aktiv livsföring.
 • Utöka patientens kunskap genom att erbjuda skriftlig information och främja kontakter med personer som har kunskap om träning/aktivitet.
 • Delge information om hur det är bäst att komma igång med ett träningsprogram, vilka positiva effekter fysisk aktivitet kan medföra och hur programmet kan utvecklas. (2)

Aktivitet

 • Ta fram ett schemalagt tränings-/aktivitetsprogram tillsammans med patienten.
 • Framställ en lista med både kortsiktiga och långsiktiga mål när det gäller ökad fysisk aktivitet tillsammans med patienten.
 • Uppmana patienten att skriva en aktivitetsdokumentation som till exempel träningsdagbok eller veckoschema under träningsperioden.
 • Skapa ett socialt nätverk kring patientens fysiskt aktiva liv genom att försöka aktivera närstående till mer fysisk aktivitet.
 • Stötta patienten i att lokalisera ett gym, joggningsspår, promenadstråk etcetera i patientens närhet. (2)

Riskbenäget hälsobeteende

Upp

Definition
Nedsatt förmåga att kunna förändra beteenden eller livsstil, för att förbättra hälsan.

Kännetecken

 • Föminskar förändringen av hälsotillståndet.
 • Misslyckas med att uppnå en optimal känsla av kontroll.
 • Misslyckas med att vidta åtgärder för att förebygga hälsoproblem.
 • Visar att förändring av hälsotillståndet inte accepteras.

Relaterade faktorer

 • Låg tilltro till egen förmåga
 • Låg socioekonomiskt status
 • Multipla stressorer
 • Negativ attityd till hälsovård
 • Omfattande bruk av alkohol
 • Otillräcklig förståelse
 • Otillräckligt socialt stöd
 • Rökning (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten visar intresse för att aktivt förändra sin livsstil. (3)
 • Patienten kan beskriva minst X st förändringsbehov när det gäller livsstil. (2)
 • Patienten vet vem han/hon ska vända sig till för att få stöd i sin egenvård. (2)

Långsiktiga mål

 • Patienten tar (mesta möjliga) ansvar för sin egenvård.
 • Patienten visar färdigheter i egenvårdsaktiviteter viktiga för att bibehålla hälsa. (2)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Inventera patientens behov av kunskap.
 • Inventera patientens behov av stöd i beslutsfattande. (2)

Psykoedukation

 • Informera patienten om/diskutera med patienten beteenden som påverkar hälsan såväl positivt som negativt.
 • Undervisa patienten och eventuellt närstående i aktiviteter och beteenden som förväntas påverka hälsan positivt. (2)

Aktivitet

 • Se till att patienten har de artiklar och hjälpmedel han/hon behöver för att på bästa sätt kunna sköta sin egenvård. (2)

Nedsatt förmåga att sköta egen hälsa

Upp

Definition

Mönster av otillfredsställande hantering och integrering i dagliga livet av behandlingsråd vid sjukdom och dess yttringar för att nå specifika hälsomål. (1)

Kännetecken

 • Ineffektiva val i dagliga livet som leder till att hälsomålen ej nås.
 • Misslyckas med att inkludera behandlingsråd i dagligt liv.
 • Misslyckas med att minska riskfaktorer.
 • Uttrycker svårigheter med behandlingsråd.
 • Uttrycker önskan att hantera sjukdomen. (1)

Relaterade faktorer

 • Beslutskonflikter
 • Bristande anvisningar för handling
 • Bristande kunskap
 • Bristande socialt stöd
 • Ekonomiska svårigheter
 • Familjens hälso- och sjukvårdsmönster.
 • Komplexa behandlingsföreskrifter
 • Konflikt i familjen
 • Maktlöshet
 • Upplevda hinder
 • Överdrivna krav (på individ eller familj) (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten är kapabel att sätta ord på och ha förståelse för de hinder som bidrar till att han/hon inte kan sköta egen hälsa.
 • Patienten deltar aktivt i problemlösande insatser för att finna adekvata åtgärder för att kunna sköta egen hälsa. (3)

Långsiktiga mål
Patienten är kapabel att tillämpa nödvändiga livsstilsförändringar för att kunna sköta egen hälsa. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera patientens insikt och kunskap om hans/hennes tillstånd och behandling.
 • Identifiera patientens uppfattning av att sköta egen hälsa och vårdplan. (3)

Psykoedukation
Informera om vikten av behovet av behandling och/eller medicinering. (3)

Aktivitet

 • Stöd till patienten att identifiera och erkänna styrkor och tidigare framgångar.
 • Viktigt med positiv feedback efter prestationer vilket kan bidra till ökat självförtroendet och uppmuntrartill önskat beteende/handlingar. (3)

Om dokumentet: Omvårdnad vid depression - Domän 1