Omvårdnad vid depression - Domän 10

Beslutskonflikt

Upp

Definition
Osäkerhet om vilken handling som är bäst när valet mellan konkurrerande handlingar involverar risker, förluster eller en utmaning mot livsvärden och uppfattningar. (1)

Kännetecken

 • Fysiska tecken på stress och anspänning (t ex ökad hjärtfrekvens och rastlöshet)
 • Försenat beslutsfattande
 • Ifrågasätter egna uppfattningar och värderingar i samband med beslutsfattande
 • Ifrågasätter moraliska principer, regler eller värden i sambenad med beslutsfattande
 • Jag-fokuserad
 • Säger sig känna vånda under beslutsfattande
 • Säger sig vara osäker om alternativ
 • Säger sig överväga oönskade konsekvenser av olika alternativa handlingar
 • Tvekar mellan alternativa val (1)

Relaterade faktorer

 • Brist på relevant information
 • Bristande erfarenheter av beslutsfattande
 • Bristande stödsystem
 • Ett flertal informationskällor eller olika information
 • Moraliska principer, regler eller värden stödjer olika varandra uteslutande handlingsalternativ
 • Oklar över egna uppfattningar och värderingar (1)

Kortsiktiga/Långsiktiga mål

Patienten är kapabel att fatta egna beslut/beslutskompetent. (2)

Omvårdnadsåtgärder - Kartläggning

 • Identifiera problemet tillsammans med patienten.
 • Identifiera nödvändiga beslut tillsammans med patienten.
 • Identifiera de värden patienten är stolt över. Kategorisera värdena i prioritetsordning.
 • Identifiera viktiga personer i patientens nätverk och ge information.
 • Identifiera tillsammans med patienten vad riskerna med att inte bestämma/fatta beslut skulle vara. (2)

Psykoedukation

Informera patienten om hans/hennes rätt att få så mycket information som han/hon önskar. (2)

Aktivitet

 • Skapa en lista över möjliga alternativ eller valmöjligheter.
 • Stöd patienten att identifiera det sannolika utfallet av de olika alternativen.
 • Stödja patientens beslutsfattande (i rimlig och realistisk utsträckning), även om beslutet strider mot dina egna värderingar.
 • Stödja patientens önskemål och försök att stärka hans/hennes förmåga att fatta beslut personligen.
 • Stödja patienten när familjen/närstående exkluderar honom/henne från beslutsfattandet. (2)

Bristande följsamhet

Upp

Definition
En persons och/eller vårdgivare beteende som inte är förenligt med en hälsofrämjande eller terapeutisk planering som överenskommits mellan personen (eller familjen eller samhällsgruppen) och vårdpersonalen. Personens eller vårdgivarens beteende är helt eller delvis oförenligt med den överenskomna hälsofrämjande eller terapeutiska planeringen och kan leda till kliniskt otillräckliga eller delvis otillräckliga resultat. (1)

Kännetecken

 • Beteendet indikerar misslyckande att följa planen
 • Misslyckas att göra framsteg
 • Misslyckas att hålla mötestider
 • Objektiva test som ger stöd för bristande följsamhet (t ex fysiologiska mått, identifiering av fysiologiska markörer)
 • Tecken på att symtomen förvärras
 • Tecken på utveckling av kompikationer (1)

Relaterade faktorer

Sjukvårdssystem

 • Svårigheter med relation patient/vårdare
 • Vårdarens trovärdighet
 • Vårdpersonalens förmåga till undervisning
 • Vårdpersonalens kommunikationsförmåga (1)

Vårdplan

 • Intensitet
 • Komplexitet
 • Varaktighet (1)

Individuellt

 • Förmågor utifrån person och utvecklingsnivå
 • Kulturell påverkan
 • Närstående, vänner (1)

Nätverk

 • Närståendes uppfattning
 • Sociala värderingar angående planen (1)

Kortsiktiga mål

 • Patienten har identifierat vilken inverkan sjukdomen har på hans/hennes liv/livsstil.
 • Patienten har hittat ett sätt att minska/ta bort hinder som påverkar följsamheten i behandlingen.
 • Patienten deltar aktivt i ett beslut gällande hans/hennes vårdplan. (5)

Långsiktiga mål

Patienten är väl informerad, har kunskap om sitt/sin tillstånd/sjukdom, vet fördelar och risker med behandlingen samt är väl informerad om olika behandlingsalternativ varje gång vårdplanen ska ändras. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Identifiera brister i kommunikationen som kan göra att patienten och/eller närstående inte har förståelse för behandlingen. Identifiera behov av tolk, skriftlig information, eventuellt använd en annan typ av terminologi, beakta religiösa/kulturella hinder och ta reda på attityden gentemot sjukvården.
 • Diskutera och utforska patientens syn på sin sjukdom och hur hon/han ser på behovet av behandling.
 • Ta reda på patientens syn på den medicinska behandling och identifiera behovet av information och undervisning.
 • Ta reda på patientens (och eventuellt närståendes) kunskap och förståelse för sjukdom, behandlingsmöjligheter, hur medicinen fungerar och dess biverkningar.
 • Ta reda på hur sjukdomen och behandlingen påverkar patienten, vilka konsekvenser får den för patientens och närståendes liv. (5)

Läkemedelshantering

 • Identifiera behovet av undervisning.
 • Uppmuntra patienten att berätta om biverkningar av medicinen. (5)

Psykoedukation

Erbjud undervisning/information för patienten och närstående. (5)

Aktivitet

 • Uppmana patienten att berätta om biverkningar av medicinen direkt istället för att sluta ta medicinen.
 • Diskutera med patienten om anledning för att inte följa vårdplanen, inte ta medicin eller delta i behandlingen. Lyft fram de negativa konsekvenserna som detta kan leda till.
 • Engagera närstående och andra vårdgivare som patienten har förtroende för att samtala om de negativa konsekvenserna att inte följa vårdplanen.
 • Förhandla/diskutera fram två eller tre områden i behandlingen som patienten kan tänka sig följa om hon/han inte vill följa hela vårdplanen. Ge en skriftlig kopia till patienten
 • Uppmuntra patienten till att delta i patientföreningar, stödjande grupper. (5)

Om dokumentet: Omvårdnad vid depression - Domän 10