Omvårdnad vid depression - Domän 7

Brister i föräldraskap

Upp

Definition
Oförmåga hos den primära vårdhavaren att skapa, upprätthålla eller återskapa en miljö som främjar barnets optimala växt och utveckling. 1

Kännetecken

Föräldrar

 • Bortstötning av barnet
 • Bristande flexibilitet för att möta barnets behov
 • Bristande färdigheter i att vårda
 • Bristande samspel mellan far och barn
 • Bristande samspel mellan mor och barn
 • Fientlig inställning till barnet
 • Inkonsekvent hantering av beteende
 • Inkonsekvent vård
 • Negativa utlåtanden om barnet
 • Lite kramar och kel
 • Ofta straffande
 • Olämpliga arrangemang för barnets vård
 • Osäker hemmamiljö
 • Otillräcklig bindning till barnet
 • Otillräcklig skötsel av barnets hälsa
 • Säger sig inte kunna bemöta barnets behov
 • Säger sig inte kunna kontrollera barnet
 • Säger sig vara otillräcklig i vårdarrollen
 • Uttrycker frustration
 • Vanvård av barnet
 • Övergivande
 • Övergrepp på barnet (1)

Spädbarn eller barn

 • Beteendestörning
 • Bristande anknytning
 • Bristande oro vid separation
 • Frekvent sjukdomsförekomst
 • Frekventa olyckshändelser
 • Rymmer hemifrån
 • Svag prestation i skolan
 • Svag kognitiv utveckling
 • Svag social kompetens
 • Tillfällen med missbruk
 • Traumatiska händelser (t ex fysiska eller psykiska) (1)

Relaterade faktorer

 • Psykiska faktorer hos förälder
 • Sociala faktorer
 • Kunskapsfaktorer
 • Faktorer hos barnet (1)

Kortsiktiga mål

 • Förbättrad kunskap om barnets förväntningar och utveckling, patientens diagnos/läkemedelshantering samt om vad som krävs för att vara förälder.
 • Patienten har upprättat ett stödsystem för sitt föräldraskap (eventuellt tillsammans med närstående).
 • Patienten behärskar minst fyra nya färdigheter som underlättar tillgodoseendet av sina egna biologiska (äta, dricka, sova) och psykosociala (vad patienten vill/känner, att lyssna, att känna igen känslor samt hantera känslorna etc.) behov. (5)

Långsiktiga mål

 • Patienten har utvecklat och fördjupat sina kunskaper i att hantera föräldrarollen.
 • Patienten behärskar olika copingstrategier för att hantera stress i föräldrarollen. (5)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Undersök inverkan av de problematiska/negativa beteenden på familjelivet. (5)
 • Gör en gemensam bedömning av föräldrarnas/vårdhavarens kunskap om barnets utveckling, beteende och behov samt föräldrafärdigheter. (5)
 • Kontakt med socialtjänst och barnavårdscentral.

Psykoedukation

Informera patienten om rättigheter, lagar, bidrag samt möjliga stöd genom socialtjänsten eller andra myndigheter. (5)

Aktivitet

 • Gör en realistisk planering tillsammans med patienten för att kunna möta barnets biologiska och psykosociala behov i hemmet. (5)
 • Uppmuntra patienten att ta stöd av barnavårdscentral, socialtjänsten eller andra myndigheter.

Nedsatt förmåga till social interaktion

Upp

Definition
Otillräcklig eller överdriven omfattning, eller otillräcklig kvalitet på social samvaro (1)

Kännetecken

 • Använder sig av mindre lyckade strategier för social interaktion
 • Icke fungerande social interaktion med andra
 • Obehag i sociala situationer
 • Oförmåga att kommunicera eller ta emot ett tillräckligt socialt engagemang (t ex att höra ihop, bry sig om, vara intresserad, eller ha gemensam erfarenhet)
 • Rapportering från familjen om ändringar i interaktionen (t ex stil eller mönster). (1)

Relaterade faktorer

 • Avsaknad av betydelsefulla närstående eller vänner
 • Bristande förmåga att utveckla ömsesidighet (t.ex. kunskap och färdigheter)
 • Förändrade tankeprocesser
 • Störd självuppfattning (1)

Kortsiktiga mål

 • Kunna beskriva beteenden som påverkar interaktionen med andra.
 • Sätta upp små personliga mål som att tala med en person. (3)

Långsiktiga mål

Att patienten kan använda sina färdigheter i relation till andra personer. (3)

Omvårdnadsåtgärder

Kartläggning

 • Kartlägg tillsammans med patienten vilka sociala kontakter han/hon har, om patienten är nöjd med dessa och/eller varför patienten inte är nöjd med sina sociala interaktioner. (2)
 • Kartlägg hinder och möjligheter i patientens sociala situation:
  - Utseende (avvikande ansiktsuttryck, klädsel, personlig hygien, renlighet).
  - Valet av samtalsämne i sociala situationer (passande/opassande, religiös, suicidala tankegångar, överdrivet sexuell innehåll, tvångtankar, vanföreställningar etc.).
  - Resonemangsförmåga (kan hålla sig till ämnet, kan avsluta resonemang, ”ordsallad” oförmåga att formulera logiska meningar).
  - Talförmåga (pratar för snabbt/långsamt).
  - Kommunikationsförmåga (förmåga att lyssna på andra, förmåga att följa med i ett samtal, tendens att dra sig undan i sociala situationer, dominerar sociala (2)

Psykoedukation

Ge icke-dömande feedback på klientens beteende i interaktion med andra. (3)

Aktivitet

 • Ge positiv förstärkning när patienten interagerar med andra. (3)
 • Hjälpa patienten med ett schema med planerade aktiviteter. (3)
 • Identifiera strategier för hantering av svåra situationer (till exempel KBT, avslappningstekniker, andningsövningar etc.).(2)

Om dokumentet: Omvårdnad vid depression - Domän 7