Behandling

Handläggning vid behandling

Behandlingsinsatsen vid artros ökar stegvis tills patienten uppnår effekt. De flesta erhåller effekt enbart av grundbehandling (första steget). En mindre andel behöver genomgå kirurgi (översta steget). Figuren är därför pyramidformad.

Behandlingen vid artros utgår från patientens behov. Grundbehandling ingår i samtliga behandlingssteg.

Bild: Lea Greim

Grundbehandling vid AC-ledsartros utgörs av fysioterapi.

Har patienten artros i flera leder rekommenderas artrosskola. Vid otillräcklig effekt ges tilläggsbehandling enligt behandlingspyramiden.

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling kan kirurgi vara ett alternativ. Kirurgi förutsätter att patienten genomfört artrosskola och röntgats.

Kirurgi kan vara aktuell vid:


 • oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • grav vilovärk eller nattlig smärta
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Fysioterapi

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning samt ergonomiska råd. Huvudsyftet är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden. Tillfälligt kan det vara lämpligt minska belastningen på AC-leden.

Störst symtomlindring vid artros ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Utbildning och stöd

Vid artros i flera leder erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:


 • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • vid behov stöd för viktminskning.

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

Läkemedelsbehandling


 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Injektion med kortison kan övervägas vid enstaka tillfällen
 • Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta