Fysioterapi

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning samt ergonomiska råd. Huvudsyftet är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden. Tillfälligt kan det vara lämpligt minska belastningen på AC-leden.

Störst symtomlindring vid artros ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Utbildning och stöd

Vid artros i flera leder erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:

  • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
  • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
  • vid behov stöd för viktminskning.

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

Läkemedelsbehandling

  • Paracetamol
  • COX-hämmare
  • Injektion med kortison kan övervägas vid enstaka tillfällen
  • Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta