Utredning

Symtom

Typiska symtom är:


 • belastnings- och rörelserelaterad smärta, exempelvis när armen lyfts ovan axelplanet
 • vilovärk och störd nattsömn kan förekomma i senare skede
 • svårighet att ligga på sidan
 • nedsatt rörlighet och smärta i alla ytterlägen, exempelvis att ta upp mobiltelefonen ur bakfickan.

Typiskt för artros är smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Typiska statusfynd är:


 • smärta direkt över AC-leden
 • palpabel och/eller synlig knöl över leden
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.

Cross-body test

Bilden visar hur cross-body test utförs

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärtaöver AC-leden.

Bild: Charlotte Lundholm

Painful arc abduction

Bilden visar hur painful arc abduction utförs

Be patienten abducera axeln.Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigttrycka armen uppåt. Testet är positivt om patienten känner smärta vid sträckning >120°.

Bild: Charlotte Lundholm

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt utifrån en sammanvägd bedömning av symtom, anamnes och typiska statusfynd. Uteslut att symtom uppkommit av en akut skada.

Om diagnosen inte kan ställas kliniskt komplettera utredningen med bilddiagnostik och eventuell provtagning för att utesluta andra orsaker.

Bilddiagnostik används ej för att verifiera artros då sambandet mellan synliga artrosförändringar och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning av AC-ledsartros.

Laboratorieprover

Överväg Hb, SR, CRP, leukocyter samt eventuellt andra prover i differentialdiagnostiskt syfte.

Bilddiagnostik

I de fall röntgen är indicerad är slätröntgen standard.

Differentialdiagnoser


 • Impingementsyndrom i axelled
 • Axelledsartros
 • Akut skada (klavikelfraktur, AC-ledsluxation och rotatorkuffskada)
 • Instabilitet i axelled
 • Frusen skuldra (frozen shoulder)
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Tumör