Akromioklavikularledsskada

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning av patient som söker husläkarmottagning

Fysioterapeut eller primärvårdsrehabilitering

 • Konservativ behandling, remiss krävs ej

Remiss till närakut

 • Primär bedömning och röntgen vid smärta i axel efter trauma

Remiss till akutmottagning

Akut bedömning av ortoped:

 • AC-ledsluxation (>grad II, enligt Rockwoods klassifikation) hos yngre patient (biologiskt cirka <60 år) med krav på hög belastning, vid gravt instabil nyckelbensände eller vid stor, synlig felställning.
 • Om huden över en protruberande nyckelbensände ter sig ischemisk eller nekrotisk.

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Rekommenderas om kvarstående besvär 6-12 månader efter trauma oavsett Rockwood klassificering

Remissinnehåll

 • Frågeställning, inställning till operation
 • Relevant information från symtom, anamnes och status
 • Aktivitetsnivå, dominant hand och relevanta tidigare/nuvarande sjukdomar
 • Anamnes för fysisk aktivitet, rökning och alkohol
 • Röntgenutlåtande och datum/plats för röntgen

Återremiss till primärvårdsrehab och/eller husläkarmottagning

 • Sammanfattning av bedömning och behandling inklusive vilken operation som utförts
 • Förslag på lämplig uppföljning
 • Eventuella restriktioner
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

För husläkarmottagning även:

 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • När eventuell sjukskrivning går ut

Bakgrund

Denna rekommendation berör omhändertagande i samband med akuta skador i akromioklavikularleden (AC-leden).

Definition

Akuta AC-ledsskador klassificeras utifrån dislokationsgrad (luxationsgrad) och ligamentskada enligt Rockwood klassifikation.

Rockwood klassifikation av AC-ledskador (pdf)

Epidemiologi

Akuta AC-ledskador förekommer främst hos män i 20-årsåldern.

Etiologi

Skador i AC-leden kan uppstå vid fall eller vid ett direkt slag mot leden.

Utredning

Anamnes

 • Tidpunkt för trauma
 • Skadans uppkomst
 • Smärtutveckling

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Uteslut neurovaskulär påverkan genom att kontrollera handledspuls och sensibilitet distalt.

Typiska statusfynd:

 • Svullnad och ömhet över AC-leden.
 • Den distala delen av nyckelbenet framträder synligt (vid Rockwood 4 och 5).
 • Molande värk som sträcker sig ut mot axeln och upp mot nacken.
 • Cross-body test och painful arc abduction 160-180° positivt.

Cross-body test

Akromioklavikularledsskada: Cross body test

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärta över AC- leden.

Painful arc abduction

Akromioklavikularledsskada: Painful arc abduction

Be patienten abducera axeln. Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigt trycka armen uppåt. Testet är positivt om patienten känner smärta vid sträckning >120°.

Handläggning vid utredning

Akuta AC-ledsskador bör röntgas.

Olika grad av kvarstående dislokation i AC-leden kan förekomma. Patienten kan bedömas akut av ortoped:

 • Vid misstanke om en större AC-ledsluxation (>grad II, enligt Rockwoods klassifikation)*.
 • Om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemisk eller nekrotisk.

*Ortopedkirurgisk bedömning kan göras vid Rockwood >grad II men indikation för akut operation saknas ofta. Slutresultatet för akutoperation är i de flesta fall inte bättre jämfört med konservativ behandling. I vissa fall bör operationsbedömning ändå göras akut, t.ex. hos yngre patienter (biologiskt cirka <60 år) med krav på hög belastning, vid gravt instabil nyckelbensände eller vid stor, synlig felställning.

Bilddiagnostik

Bilaterala bilder med slätröntgen är standard. Röntgenfyndet kan vara normala eller diskreta vid AC-ledskada grad I (och ibland vid grad II) enligt Rockwoods klassifikation.

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning vid behandling

Fysioterapi samt smärtlindring rekommenderas utifrån behov.

Vid svårare AC-ledsskada (>grad II, enligt Rockwoods klassifikation) kan en kirurgisk bedömning av ortoped göras.

Läkemedelsbehandling

Vid behov ge COX-hämmare i kombination med paracetamol.

Fysioterapi

Avlastning med slynga under några veckor kan ge smärtlindring.
Huvudsyftet med fysioterapi långsiktigt är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden.

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs ofta en ledbandsplastik/rekonstruktion.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Sjukskrivning

Komplikationer

AC-ledskada kan leda till kroniska besvär i form av instabilitet och artros.

Uppföljning

Vid kvarstående besvär 6-12 månader efter trauma rekommenderas bedömning av ortoped.

Relaterad information

Rockwood Classification of Acromioclavicular Joint Separations (The Association of Bone and Joint Surgeons)

Akromioklavikularledsskada (Nationellt kliniskt kunskapsstöd)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.