Artros i axelleden


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning och medicinsk behandling.

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Aktuella besvär
 • Besvärens genes och duration (Trauma?)
 • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
 • Röntgenutlåtande (Röntgen var?)
 • Yrke/aktivitetsnivå
 • Dominant hand

Bakgrund

Riskfaktorer

 • Tidigare återkommande luxationer
 • Tidigare infektion, fraktur eller axeloperation

Utredning

Symtom

Axelledsartros är inte lika vanligt som artros i höfter och knän. Oftast är patienten över 65 år.

Successivt ökande, molande värk inne i axeln med eller utan belastningssmärtor och tilltagande inskränkning av rörlighet som kvarstår längre än 2-3 månader kan tala för artros. Ibland kan besvären bli påtagliga först när brosket är helt nedslitet och krepitationer föreligger. Röntgen bekräftar diagnosen, men tidigt i förloppet kan röntgen vara normal.

Observera att frusen skuldra som kan ge liknande rörelseisnkränkning och värk/smärta som regel har ett mycket snabbare fölopp.

Anamnes

Tidigare infektion, fraktur eller axeloperation.

Undersökningar

Slätröntgen.

Behandling

Icke operativ

Sjukgymnastik och antiflogistika samt stegrande dos av övrig analgetika lindrar värk och bevarar rörelseomfång/funktion. Intraartikulära steroidinjektioner kan vara av värde och ge lindring under längre tid vid ökande, invalidiserande besvär. Vid behov kan ortoped bistå med injektion.

Kirurgisk behandling

Axelartroplastik (total protes) kan ge mycket god lindring för patienter med axelartros. Över 80 procent av patienterna blir smärtfria. Däremot kan inte ett normalt rörelseomfång eller funktion för tungt arbete utlovas. Axelplastik bör alltså inte övervägas innan icke operativa behandlingsmöjligheter uttömts.


Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Om innehållet

Författare: Karol Zyto, överläkare, Ortopediska kliniken, SödersjukhusetReviderat:Simon Printz, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset

Granskare: Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar: Karl-Åke Jansson, ordf, juni 2019

Publicerat:

Uppdaterat: