Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens

BPSD

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Demensdiagnos ska ha fastställts eller fastställas, se vårdprogram Kognitiv sjukdom

 • Ansvarar för utredning och behandling av bakomliggande behandlingsbar sjukdom/symtom som infektion, endokrina sjukdomar, bristsjukdomar, depression, smärta, obstipation, malnutrition
 • Ansvarar för eventuella läkemedelsändringar och har behandlingsansvar

Remiss till BPSD-team

Vid behov av konsultativ bedömning, stöd, punktinsatser av konsultläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut.

 • Patienter boende i eget boende, i särskilt boende
 • Vid svåra beteendemässiga problem huvudsakligen beroende på demensutveckling och inte på annan känd psykiatrisk diagnos
 • Patienten ska inte vara i behov av akut bedömning eller vård

Patient i behov av slutenvård, kontakta geriatrisk klinik för konsultation, inläggning i första hand inom geriatriken när behov av psykiatrisk vård inkluderande tvångsvård uteslutits.

Patienter i behov av sluten vård ska remitteras till psykiatrisk slutenvård

Vårdintyg (pdf) - psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen)

Adress till BPSD-teamet:

Äldrepsykiatriska sektionen, NSP
Vårdvägen 3, 112 81 Stockholm

För vårdgivare med TakeCare skrivs remiss som konsultationsärenden, mottagare: PNS-BPSD-konsultteamet, Norra Stockholm Psykiatri.

För ytterligare information, se BPSD-teamets webbplats

Remissinnehåll

 • Frågeställning: Vilka beteendeproblem?
 • Anamnes och status
 • Typ av demens: Alzheimer-, vaskulär-, frontallob-, bland-, alkoholdemens
 • När och var är minnesutredningen utförd, resultatet av denna
 • Aktuell läkemedelslista, APO-doslista
 • Telefonnummer till ansvarig läkare och sjuksköterska och e-postadress till verksanhetschef
 • Patientens aktuella boendeadress, eventuell portkod för hembesök, namn och telefonnummer till anhörig
 • Samtycke till att läsa journal i TakeCare

Återremiss till husläkarmottagning

Åtgärdsplan med bedömning och förslag till omvårdnadsåtgärder upprättas efter BPSD-teamets bedömning och kommuniceras med omvårdnadspersonal.

Remissinnehåll

 • Resultat av BPSD-teamets bedömning
 • Uppföljning av BPSD-sjuksköterska/arbetsterapeut görs inom 3 månader beräknat från första besöket
 • Indikation för återremittering

Bakgrund

Epidemiologi

Incidensen av demens ökar markant med åldern, med varierande beteende och psykiska symtom, vid olika former av demens och när demenssjukdomen progredierar.

Prevalensen för demens med BPSD är cirka 10 procent.

Etiologi

Demens

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Genetiska faktorer
 • Kroppslig sjukdom
 • Olämpliga läkemedel
 • Missbruk

Utlösande faktorer

Sekundära faktorer som kan utlösa eller förvärra BPSD

 • Bristande omvårdnad, bemötande
 • Flytt till annat boende
 • Överaktivitet

Utredning

Symtom

 • Vanföreställningar, hallucinationer
 • Agitation/upprördhet/hypersexuellt beteende
 • Depression/nedstämdhet
 • Ångest
 • Upprymdhet/eufori
 • Apati/likgiltighet
 • Hämningslöshet
 • Lättretlighet/labilitet
 • Motorisk rastlöshet
 • Sömnstörningar
 • Matlust- och ätstörningar
 • Vandrings- och ropbeteende

Anamnes

 • Adekvat demensutredning: typ av demens
 • Problembeskrivning
 • Kartläggning av symtom: se skattningsskala NPI-NH (pdf) (Neuropsychiatric Inventory)
 • Närstående och/eller vårdpersonal: information om debut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang som utlöser symtomen
 • Socialt: eventuell dagvård, eventuellt missbruk
 • Medicinsk behandling och eventuellt redan insatta omvårdnadsåtgärder
 • Genomgång av läkemedelslista

Status

 • Fysisk och psykisk status
 • Nutritionsstatus, munstatus
 • Syn- och hörselstatus

Laboratorieprover

Riktade labprover

Undersökningar

Eventuellt DT och neuropsykologisk bedömning som utförts med betydelse för problemställning.

Differentialdiagnoser

 • Annan/andra sjukdomstillstånd, till exempel infektion och/eller bristtillstånd
 • Trauma
 • Konfusion
 • Depression
 • Epilepsi
 • Hjärntumör
 • Hjärnblödning

Behandling

Omvårdnad

 • I första hand: Anpassning av omgivande miljö och bemötande. Bedömning av arbetsterapeut om behov av rullstol, hjälpmedel, belysning, bostadsanpassning. Utbildning/information till patient, anhöriga, vårdpersonal. Lugn och ro med anpassning av kommunikation och aktivitet till patienten. Sömstörningsbedömning
 • Taktil massage
 • Anhörigstöd, avlastning

Läkemedelsbehandling

När omvårdnadsåtgärder och bemötande åtgärder inte räcker och där beteendet orsakar lidande och när läkemedelsgenomgång med utsättning av läkemedel med negativ effekt på kognition och risk för konfusion utförts.

 • Viktigt med utvärdering biverkningar, kort behandlingstid
 • Depressiva symtom i första hand SSRI-preparat som också kan prövas vid oro och agitation
 • Vid mer uttalad agitation och aggressivitet kan risperidon med början med låg dos upp till 1,5 mg/dag prövas med restriktivitet på grund av allvarliga biverkningar som stroke och ökad dödlighet
 • Lugnande sederande behandling med oxazepam kan prövas under kort tid med adekvat uppföljning och kontroll

Kloka listan

Kloka listan - Äldre och läkemedel

Uppföljning

Graden av symtom bestämmer fortsatt uppföljning

Kontrolleras hos allmänläkare

 • Vid akut försämring, om vård på psykiatrisk klinik inte bedöms behövas: ställningstagande direktintag geriatrisk klinik
 • Ställningstagande till boendeform, behov av avlastningsperioder, dagvård, hemtjänst /nattpatrull i samarbete med biståndsbedömare/handläggare i kommunen, hemsjukvård
 • Hembesök, läkemedelsgenomgångar

Komplikationer

 • Progredierande demens med ökad förvirring
 • Ohållbar hemsituation för patient och anhörig
 • Ökat vårdbehov där hemsjukvård, hemtjänst eller anhörigstöd inte är tillräckligt

Kvalitetsindikatorer

Om innehållet

Författare: Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral

Granskare: Pia Skog Fogelberg, geriatriker, Äldrepsykiatri

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för geriatrik: Maria Mathé, ordf, februari 2017

Publicerat:

Uppdaterat: