Covid-19 - länksamling för primärvården


Aktuellt om covid-19

Vårdgivarguiden – Samlad viktig information till vårdgivare samt daglig sammanställning och lägesuppdatering.

Smittskydd Stockholm – Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndigheten – Dagliga uppdateringarna om utbrottet av covid-19.

Krisinformation – Samlad information från myndigheterna.

Handläggning och samverkan

Bedömning av smittfrihet vid covid-19 – Nationella kriterier för vägledning avseende smittfrihet. (Folkhälsomyndigheten)

Regionalt vårdprogram covid-19 – Detta är ett levande dokument. Då utbrottet med covid-19 ännu pågår saknas säkra data, uppgifterna i dokumentet kan komma att ändras. Klinisk bedömning och egen värdering är av yttersta vikt. (Viss.nu)

Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i Region Stockholm (pdf) – För att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. (Vårdgivarguiden)

Beslut, åtgärder och inriktning – Här samlar Region Stockholm löpande information om beslut, åtgärder och inriktningar avseende covid-19. (Vårdgivarguiden)

Omhändertagande av luftvägsinfektion och/eller feber i öppenvård (pdf) – Information om omhändertagande, skyddsutrustning, rengöring och transport. (Vårdgivarguiden)

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård – (Vårdgivarguiden) (pdf)

Kodning av covid-19 (pdf) – Klassifikationer och diagnoskoder vid covid-19. (Socialstyrelsen)

Smittskyddsblad - läkarinformation (pdf)

Rekommendationer för vårdpersonal – Vad gäller för vårdpersonal som blir sjuk? (Vårdgivarguiden)

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion – (Vårdhygien)

Provtagning av SARS-CoV-2

Provtagningsindikation för patienter – Region Stockholms indikation skiljer sig från Folkhälsomyndighetens på grund av lokala förutsättningar. (Vårdgivarguiden)

Utökad provtagning för SARS-CoV-2 vid husläkarmottagningar och närakuter (pdf) – Rutin för patientflöden och provtagning. Ansvarig läkare avgör om indikation för provtagning föreligger. Provtagning är endast indicerad när den påverkar den medicinska handläggningen. (Vårdgivarguiden)

Rekommendationer om samhällsviktig verksamhet vid nationell testning (pdf) – Kriterier för prioritering av samhällsviktig verksamhet.

Handläggning vid positivt provsvar – Smittskyddsblad (Smittskydd Stockholm)

Läkemedel

Vid frågor om läkemedelsbehandling vid covid-19 – Karolic och kunskapsstöd tar fram underlag till behandlande sjukvårds- eller tandvårdspersonal för beslut avseende enskilda patienters läkemedelsbehandling.

Koagulationspåverkan och trombosbenägenhet – Trombosprofylax kan övervägas till patienter med bakomliggande riskfaktor för venös trombos (till exempel tidigare trombos, cancer, övervikt (BMI över 30) som är sängliggande större delen av dagen och/eller har verifierad pneumoni på grund av covid-19, även om sjukhusvård inte krävs. Ansvarig läkare tar ställning till om trombosprofylax ska ges baserat på individuell bedömning av risk mot nytta med trombosprofylax.

Samlad information till primärvården om astma och KOL– Riktlinjer kring akutbehandling av KOL samt astma hos barn och vuxna. Använd Spacer vid behandling av astma/KOL på mottagningen, ej nebulisator. Nebulisatorer är aerosolbildande vilket ökar risk för smittöverföring.

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO – Behandlingsrekommendationer från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa samt SÄBO-rådet vid covid-19 hos patienter på särskilda boenden. (Janusinfo)

Kortisonbehandling vid covid-19 – Svenska endokrinologföreningen (SEF) har skrivit kort information om kortisonbehandling och covid-19 för att undvika risk för allvarlig binjurebarkskris.

Samlad information kring covid-19 och läkemedel – (Janusinfo)

Myndigheter om covid-19

Folkhälsomyndigheten – Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas av dig som arbetar inom vård och omsorg som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer.

Socialstyrelsen – Socialstyrelsen publicerar löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Smittskydd Stockholm – Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

SBU – Information om covid-19 och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU.

Palliativ vård

Anvisningar för primärvården (pdf) Pdf, 380 kB. – Palliativ konsult jourlinje. Kontaktuppgifter till ASiH enligt klusterområde för rådgivning avseende vårdnivå samt konkreta medicinska råd.

Anvisningar för remittering till ASiH (pdf) Pdf, 141 kB. – Avancerad sjukvård i hemmet

Anvisningar för remittering till SPSV (pdf) Pdf, 136 kB. – Specialiserad palliativ slutenvård

Öppen kurs i smärtlindring inom palliativ vård – Främst riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade vården men kan även vara till stöd i primärvården.

Har du tillgång till Lärtorgets utbildningar kan du gå utbildningen smärtlindring inom palliativ vård på Lärtorgets slutna del, ditt godkännande på kursen registreras då i Lärtorgets system. Inloggning kräver e-tjänstekort (SITHS) eller inloggningsuppgifter.

Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19 – (Lärtorget)

Psykologiskt krisstöd vid covid-19 – (Lärtorget)

Palliativ symtomlindring vid covid-19 – Filmer och nedladdningsbart material kring palliativ symtomlindring vid covid-19, samt samtal med närstående i livets slutskede.(Palliativt kunskapscentrum)

Symtomlindring i livets slutskede (pdf) – Läkemedelsbehandling i palliativ vård av covid-19. (Socialstyrelsen)

Behandlingsalternativ för ångestdämning, sedering och smärtlindring i palliativ vård under covid-pandemin (pdf) – Sammanställning av Region Stockholms läkemedelskommitté. (Janusinfo)

Patientinformation

Hantera oro vid covid-19 – För invånare som upplever oro i samband med covid-19 finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram. (1177 Vårdguiden)

Information till riskgrupper om covid-19 – (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsblad – patientinformation (pdf)

Corona självskattningstest – För triagering till egenvård eller kontakt med vården. (Region Stockholm)

Om covid-19 – (1177 Vårdguiden)

Rehabilitering

Rehabilitering post covid-19 (pdf) – (Vårdgivarguiden)

Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården (pdf) – (Socialstyrelsen)

Kunskapsstöd och webbinarium kring rehabilitering vid covid-19 – Framtaget av nationellt programområde (NPO) Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. (Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård)

Om covid-19 – (1177 Vårdguiden)

Sjukskrivning

Ändrade regler för sjukskrivning och vård av barn (vab)

Från och med 15 december behöver den som ansöker om sjukpenning inte lämna in ett läkarintyg direkt vid ansökan, utan från dag 22 i sjukperioden. Detta gäller till och med 31 januari.

Från och med 15 december behöver föräldrar som vabbar inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för sitt sjuka barn dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.

Aktuell information om ersättningar (Försäkringskassan)

Intyg för vab(Försäkringskassan)

Smittbärarpenning

Kräver läkarintyg från första dagen om att personen inte får arbeta för att denne är eller kan vara smittad med covid-19. Gäller även personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19. Ska utfärdas av den vårdgivare där bedömning gjorts och/eller provtagning skett.

Ersättning till riskgrupper

Tillfällig ersättning utgår för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas, inkluderar behovsanställd som varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp under perioden 1 juli 2020–30 juni 2021.

Kriterier:

 • Att man har arbete men en sjukdom som utgör risker att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
 • Ett läkarintyg som styrker något av nedan sjukdomstillstånd:
  • En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
  • Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
  • En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
  • Binjurebarkssvikt.
  • Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
  • Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19, någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
  • Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
  • Trisomi 21 (Downs syndrom).

Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)

Identifiering av riskgrupper (pdf) – (Socialstyrelsen)

Risk att drabbas allvarligt av Covid-19 (pdf) – (Socialstyrelsen)

Triagering

Förändrat arbetssätt i primärvården vid covid-19 (pdf) – Praktiska förslag till primärvården, framtaget av Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vägledning vid medicinsk prioritering för vård av äldre (pdf) Pdf, 181 kB. – Algoritm för bedömning Clinical Frailty Scale (CFS) om den kliniska situationen så kräver. Ursprungligen från Capio Äldre och Mobil Vård, med godkännande om publicering.

Clinical Frality Scale (pdf) – (Dalhousie university)

Covid-19 journal (pdf) Pdf, 179 kB. – Ursprungligen från Praktikertjänst med godkännande om publicering.

Prehospital riskvärdering och allvarlighetsbedömning av infektion – Sepsis – prehospital vård för vuxna. (Viss.nu)

Triagering av patienter med dyspné och/eller feber >5 dygn

(Flödesscheman från Praktikertjänst med godkännande om publicering)

Telefonbedömning (pdf) Pdf, 57 kB.

Läkarbedömning (pdf) Pdf, 62 kB.

Utbildning och information

Patienter som tillhör någon av riskgrupperna listade nedan, har rätt till sjukresor om de behöver besöka vård eller behandling. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19. Du som vårdgivare behöver inte göra en medicinsk bedömning. Det är du som ger vård som är tillståndsgivare.

Kom ihåg att informera patienten om att egenavgiften faktureras som vanligt i efterhand.

Beslutet är taget är Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, och gäller tills nytt beslut fattas.

De riskgrupper som detta beslut gäller är:

 • Ålder 7o år och däröver
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 4o och däröver)
 • Neurologisk sjukdom med svår funktionsförlust framför allt sådan som påverkar andningsfunktionen
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Rätt till sjukresor för patienter över 70 år (Vårdgivarguiden)

Information, affischer och filmer – Hur man ska tvätta händer och vikten av att stanna hemma när man har symtom. Finns på flera språk. (Vårdgivarguiden)

Infektionskänsliga patienter erbjuds möjlighet till tidbokad provtagning – För tidbokning kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice vardagar efter klockan 13:00, telefon 08-517 719 99

Meddelande eller fråga till patient via 1177 Vårdguiden (pdf) – Lathund för hur man kan kommunicera med patienter via Vårdguiden när fysiska besök ska försöka undvikas. (Vårdgivarguiden)

Samlad information om covid-19 – Svenska läkaresällskapets samlingssida med information, nyheter och tips från SLS:s vetenskapliga sektioner.

Ny telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund – Hit kan man ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. (Transkulturellt Centrum)

Webbutbildningar

SFAM-webbinarium – Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, ordnar ett videoforum för bland annat utbyte kring coronapandemin varannan torsdag (jämna veckor), klockan 12.05-12.55

Korta e-utbildningar – För personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. (Karolinska institutet)

Länkar till webbutbildningar – Bland annat till Infektionsläkarföreningens webbinarier om covid-19. (Janusinfo)

Vaccination

Vid fall av koagulationspåverkan efter vaccin, se FAQ till koagulationskonsult - (Karolinska Universitetssjukhuset) – Här finns information med uppdaterad länk till Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH:s riktlinjer om var kollegor rekommenderas vända sig vid olika koagulationsfrågeställningar inom två veckor efter covidvaccin.

Mot bakgrund av de rapporterande fallen med trombos i kombination med trombocytopeni och/eller blödning inom 14 dagar efter Astra Zenecas vaccin har sektion Koagulation på Karolinska Universitetssjukhuset regelbunden dialog med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och representanter för SSTH.

Övergripande information kring vaccination mot covid-19 – (Vårdgivarguiden) 

Råd kring vaccination vid allergi – (Svensk förening för Allergologi)

Vetenskapliga artiklar

Kunskapsstöd och senaste forskning gällande covid-19 – Här hittar du senaste forskning och riktlinjer angående covid-19. (Sjukhusbiblioteken i Region Stockholm)

Cochrane library – Artiklar om covid-19

BMJ - Covid-19: a remote assessment in primary care – Artikel som handleder hur man skulle kunna bedöma de allra flesta patienterna på distans och därmed minimera de fysiska mötena.

Are there any evidence-based ways of assessing dyspnoea (breathlessness) by telephone or video? – Låg evidens för Roth metoden vid telefontriagering (CEBM)

Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19 – Artikel i Läkartidningen.

Om innehållet

Författare: Jennie Cardell och Panteha Hatefi, specialister i allmänmedicin, redaktionen Viss.nu

Publicerat:

Uppdaterat: