Febril urinvägsinfektion hos vuxna

Pyelonefrit

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning och behandling av merparten vuxna patienter.

Remiss till akutmottagning med tillgång till specialist i infektion eller kirurgi/urologi

Vid hög feber och allmänpåverkan med eller utan cirkulationspåverkan, kräkningar eller svår smärta i njurregionen. Kan remitteras till alla akutmottagningar förutom Karolinska Universitetssjukhuset Solna (vuxna patienter).

OBS! Vid övre urinvägsinfektion under graviditet ska alltid behandling inledas på sjukhus, initialt med cefalosporiner intravenöst.

Remissinnehåll

 • Symtom, allmäntillstånd, vitala parametrar
 • Antal tidigare infektioner
 • Tidigare röntgenundersökningar
 • Antal sjukdomsdygn
 • Eventuell antibiotikabehandling
 • Hematuri
 • Eventuell KAD
 • Eventuella odlingar

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

Behandlingsresultat samt uppföljningsförslag i form av slutanteckning/journalkopia

Bakgrund

Definition

Febril UVI inkluderar alla urinvägsinfektioner med feber.

Riskfaktorer

Utredning

Symtom

Akut insjuknande, feber >38º, frossa, vanligen ensidig ryggvärk, ibland huvudvärk, kräkningar, dunkömhet över njurloge. Symtom som dysuri, trängningar kan förekomma men inte alltid. CRP >30 om symtom >12 timmar.

Äldre personer, immunsupprimerade och diabetiker kan helt sakna lokalsymtom.

Laboratorieprover

 • Alltid urinodling! Positiv odling om >10.3 cfu/ml av samma bakterieart. Ange alltid på odlingsremiss: misstänkt pyelonefrit/febril UVI
 • Urinstatus inklusive nitrit
 • CRP
 • S-Kreatinin
 • Residualurinkontroll hos män

Differentialdiagnoser

Behandling

Läkemedelsbehandling

Antibiotikabehandling

Dosering avser normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion.

dosering antibiotika

T Ciprofloxacin

500 mg x 2 i 10-14 dygn för

män och i 7 dygn för kvinnor

I andra hand (efter odlingssvar med resistensbestämning):

Trimetoprim + sulfametoxazol
160 mg/800 mg (T Eusaprim forte)

1 x 2 i 10 dygn dygn för kvinnor och 10-14 dygn för män*

Ceftibuten
Om resistensmönster anger

ceftibuten som enda alternativ.
Ceftibuten går endast att få på licens.
Rekommenderas inte i Kloka listan.

400 mg x 1-2 i 14 dygn

*OBS! Ökad resistens mot trimetoprimsulfa hos E. coli (för närvarande cirka 20 procent av odlade). Bevaka odlingsresultat.

Febril urinvägsinfektion hos gravida ska alltid initialt handläggas i slutenvård med cefalosporiner intravenöst.

Anpassa alltid dosen till njurfunktionen.

Inledande intravenös antibiotikabehandling på sjukhus rekommenderas vid febril urinvägsinfektion med allmänpåverkan, akut bakteriell prostatit och febril urinvägsinfektion efter prostatabiopsi.

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Påverkan på allmäntillståndet och uttalad trötthet.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Pyelonefrit, njursten

Uppföljning

Under förutsättning att patienten är helt kliniskt återställd en månad efter behandling är uppföljande urinodling inte nödvändig. Undantag är graviditet samt infektion med ureaspositiv bakterie såsom Proteus, Morganella, Klebsiella eller Pseudomonas.

Makroskopisk hematuri på personer >50 år eller yngre om rökning >20 år bör följas upp, se också standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Män

Vid komplicerad eller upprepad pyelonefrit. Utebliven behandlingseffekt vid febril urinvägsinfektion män.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Cystoskopi
 • Tidsmiktionslista
 • Residualurin

Kvinnor

Kan övervägas efter upprepad pyelonefrit, särskilt växt av Proteus motiverar utredning för att utesluta konkrement.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Eventuell cystoskopi

Om innehållet

Författare: Chistina Jorup, Infektionsenheten, Södersjukhuset i samarbete med Ann-Christine Sjöblom, Liljeholmens vårdcentral, Mats Hedlund, Urologiska kliniken, Södersjukhuset, Per Hedman, Infektionsenheten, Södersjukhuset. Uppdaterat av Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral, Olle Reichard, infektionsläkare, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus

Reviderat: Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 2018

Granskare: Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks vårdcentral, Teresia Eriksson, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Olle Reichard, överläkare Infektionskliniken, Danderyds sjukhus

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för Infektionssjukdomar: Olle Reichard, ordf, april 2018

Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för infektionssjukdomar: Kristina Nilsson, ordf, april 2018

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: