Febril urinvägsinfektion hos vuxna

Pyelonefrit

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning och behandling av merparten vuxna patienter.

Remiss till akutmottagning med tillgång till specialist i infektion eller kirurgi/urologi

Vid hög feber och allmänpåverkan med eller utan cirkulationspåverkan, kräkningar eller svår smärta i njurregionen. Kan remitteras till alla akutmottagningar förutom Karolinska Universitetssjukhuset Solna (vuxna patienter).

OBS! Vid övre urinvägsinfektion under graviditet ska alltid behandling inledas på sjukhus, initialt med cefalosporiner intravenöst.

Remissinnehåll

 • Symtom, allmäntillstånd, vitala parametrar
 • Antal tidigare infektioner
 • Tidigare röntgenundersökningar
 • Antal sjukdomsdygn
 • Eventuell antibiotikabehandling
 • Hematuri
 • Eventuell KAD
 • Eventuella odlingar

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Behandlingsresultat samt uppföljningsförslag i form av slutanteckning/journalkopia

Bakgrund

Definition

Febril UVI inkluderar alla urinvägsinfektioner med feber.

Riskfaktorer

Utredning

Symtom

Akut insjuknande, feber >38º, frossa, vanligen ensidig ryggvärk, ibland huvudvärk, kräkningar, dunkömhet över njurloge. Symtom som dysuri, trängningar kan förekomma men inte alltid. CRP >30 om symtom >12 timmar.

Äldre personer, immunsupprimerade och diabetiker kan helt sakna lokalsymtom.

Laboratorieprover

 • Alltid urinodling! Positiv odling om >10.3 cfu/ml av samma bakterieart. Ange alltid på odlingsremiss: misstänkt pyelonefrit/febril UVI
 • Urinstatus inklusive nitrit
 • CRP
 • S-Kreatinin
 • Residualurinkontroll hos män

Differentialdiagnoser

Behandling

Läkemedelsbehandling

Antibiotikabehandling

Dosering avser normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion.

Dosering antibiotika

Dosering avser normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion

T Ciprofloxacin

500 mg x 2 i 10-14 dygn för män och i 7 dygn för kvinnor.

I andra hand (efter odlingssvar med resistensbestämning)

Trimetoprim + sulfametoxazol
160 mg/800 mg (T Eusaprim forte)

1 x 2 i 10 dygn dygn för kvinnor och 10-14 dygn för män*.

Ceftibuten
Om resistensmönster anger

ceftibuten som enda alternativ.
Ceftibuten går endast att få på licens.
Rekommenderas inte i Kloka listan.

400 mg x 1-2 i 14 dygn.

*OBS! Ökad resistens mot trimetoprimsulfa hos E. coli (för närvarande cirka 20 procent av odlade). Bevaka odlingsresultat.

Febril urinvägsinfektion hos gravida ska alltid initialt handläggas i slutenvård med cefalosporiner intravenöst.

Anpassa alltid dosen till njurfunktionen.

Inledande intravenös antibiotikabehandling på sjukhus rekommenderas vid febril urinvägsinfektion med allmänpåverkan, akut bakteriell prostatit och febril urinvägsinfektion efter prostatabiopsi.

För klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ), se Janusinfo: Urinvägsinfektioner

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Påverkan på allmäntillståndet och uttalad trötthet.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Pyelonefrit, njursten

Uppföljning

Under förutsättning att patienten är helt kliniskt återställd en månad efter behandling är uppföljande urinodling inte nödvändig. Undantag är graviditet samt infektion med ureaspositiv bakterie såsom Proteus, Morganella, Klebsiella eller Pseudomonas.

Makroskopisk hematuri på personer >50 år eller yngre om rökning >20 år bör följas upp, se också standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Män

Vid komplicerad eller upprepad pyelonefrit. Utebliven behandlingseffekt vid febril urinvägsinfektion män.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Cystoskopi
 • Tidsmiktionslista
 • Residualurin

Kvinnor

Kan övervägas efter upprepad pyelonefrit, särskilt växt av Proteus motiverar utredning för att utesluta konkrement.

 • Ultraljud/CT njurar
 • Eventuell cystoskopi

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?