Utredning

Symtom

Smärta och stelhet som förändras under 3 faser:

 • fas 1 (0-6 månader) – tilltagande smärta i rörelse och vila samt rörelseinskränkning
 • fas 2 (4-18 månader) – avtagande smärta med kvarstående rörelseinskränkning
 • fas 3 (8-36 månader) – ökande rörlighet och utläkning.

Anamnes

 • Smärta – lokalisation, duration, intensitet, rörelsekorrelation
 • Riskfaktorer
 • Bakomliggande orsaker

Status

Bilateralt axelstatus:

 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv rörelse, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.

Fynd vid frusen skuldra

 • Smärta – både vid aktiv och passiv rörelse utifrån symtomduration (särskilt fas 1-2)
 • Kapsulärt mönster – initialt inskränkning vid utåtrotation, därefter även vid abduktion och sist vid inåtrotation

Handläggning vid utredning

 • Frusen skuldra är primärt en klinisk diagnos.
 • I tidigt skede kan diagnosen vara svårbedömd, upprepa bedömningen efter 2-3 veckor vid osäkerhet.
 • Överväg slätröntgen endast vid oklar diagnos eller inför konsultation med specialiserad vård.

Laboratorieprover

Överväg glukos, CRP och TSH.

Differentialdiagnoser

 • Impingement i axelled
 • Rotatorkuffruptur
 • Luxation i axelled
 • Akromioklavikularledsskada/-artros
 • Artros i axelled
 • Artrit
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Nackrelaterad smärta